دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: وصيت تمليكي

لازم است قبل از بحث و بررسي وصيت براي جنين توضيحي در خصوص ماهيت حقوقي وصيت به عمل آيد.

وصيت طبق قانون مدني دو نوع است: وصيت عهدي و وصيت تمليكي

وصيت عهدي عبارت است از مامور كردن شخص يا اشخاص در طي وصيت براي انجام كار يا كارها و يا تصرفات معين نسبت به بعد از فوت وصيت كننده . طبق م 826 ق.م «وصيت عهدي عبارت است از اين كه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا متصرفات ديگري مأمور مي­كند، وصيت كننده «موصي»، كسي كه وصيت به نفع او شده است «موصي­له» مورد وصيت «موصي به»، و كسي كه به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده مي­شود «وصي» ناميده
مي­شود.

طبق همان ماده وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند. بنابراين طبق اين تعريف وصيت تمليكي به صورت عقد معوض (براي مثال بيع يا اجارة معلق به فوت) در نمي­آيد، ولي شرط عوض در آن منافاتي با مجاني بودن وصيت ندارد.

مشهور فقها وصيت تمليكي را عقد مي­دانند و قبول موصي­له را براي آن لازم مي­دانند، به موجب ماده 827 قانون مدني موصي له با قبول نمودن مورد وصيت و پس از فوت موصي مالك مورد وصيت
مي­شود.[1]

اما بايد گفته شود قبول در صورتي شرط تحقق وصيت است كه «موصي لهم» محدود باشند؛ ولي چنانچه موصي لهم غير محصور باشند، براي صحت آن قبول شرط نيست. اين است كه ماده 828ق.م مي­گويد: «هرگاه موصي له غيرمحصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام­المنفعه شود، قبول شرط نيست.»

در وصيت عهدي قبول شرط نيست، ولي مادامي كه موصي زنده است، وصي مي­تواند وصايت را رد كند؛ ولي پس از فوت موصي حق رد آن را ندارد؛ هر چند به وصايت جاهل باشد.

ماده 834 قانون مدني: «در وصيت عهدي قبول شرط نيست، ليكن وصي مي­تواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصي رد نكرد، بعد از آن حق رد ندارد، اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.»

بايد توجه داشت كه «رد وصي در زمان حيات موصي بايد به او ابلاغ شود و رد پنهاني هيچ اثري در جلوگيري از تضييع حقوق محجوران و تلف ثلث ندارد. پس اگر رد وصي ابراز و ابلاغ نشود، اجراي وصايت بعد از فوت اجباري است».[2] حال با تعريفي كه از وصيت به عمل آمد، بايد ديد آيا وصيت به نفع جنين امكان­پذير است يا خير؟

طبق ماده 850 قانون مدني «موصي­له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود، كه براي او وصيت شده است».

از ظاهر ماده 850 ق.م بر مي­آيد كه وجود موصي له در زمان وصيت شرط است و موجود شدن آن در زمان فوت كافي نيست.

[1] – ماده 827 ق.م «تمليك به موجب وصيت محقق نمي­شود، مگر با قبول موصي له  پس از فوت موصي»

[2] –  كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، ص508، م834، ش1.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

1- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

2- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده 1167 قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

3- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه3 : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.