دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: انواع حق شرط و آثار حقوقی آنها بر معاهدات.

رزرو یا حق شرط را می توان به دو نوع رزروها ی نامعتبر و رزروهای نامشروع تقسیم نمود.

1_ رزرو نامعتبر :

رزرو با معاهده تفاوت می کند. رزرو یک اقدام یک جانبه ی دولت می باشد، ولی معاهده، همان گونه که از معنای لغوی و حقوقی اش معلوم است نوعی توافق و پذیرش دوسویه و دوجانبه می باشد. ولی باید گفت: رزرو، حق (اقدامی ) است که از سوی یک دولت صورت می گیرد، ولی نیاز به پذیرش سایر دولتها برای اثرگذاری هر چه بهتر و بیشتر دارد. همین امر سبب شباهت رزرو با معاهده می شود.

به این ترتیب، شرایط اعتبار اقدامات یک جانبه و معاهدات را در مورد رزروها مجری سازیم و بنابراین دو عامل در اعتبار شرط وجود دارد:

اول: ابراز صحیح رضایت. به این معنی که رزرو باید توسط شخص نماینده ی دولت یا قائم مقام صالح، ارائه شده باشد و از اشتباه، تقلب، فساد، اکراه واجبار بری باشد.

دوم: رزرو باید متضمن هدفی مشروع باشد. به این معنی که مفاد رزرو باید در تعارض با قواعد آمره نباشد.[1]

دراینجا کاملاً واضح و مشخص است که، باید اعلام رزرو (حق شرط) نماینده قانونی دولت (برخی معاهدات مهم و اساسی با حضور ریاست جمهوری آن کشور امکان پذیراست)حضوریابد و مساله ی دیگر آن است که هدف و موضوع آن باید مشروع و قانونی باشد و برخلاف مقررات اساسی و قواعد حقوقی آن معاهده نباشد. البته، این موضوع و پراهمیت بودن آن در قوانین داخلی و ملی هر کشوری قابل مشاهده و استدلال می باشد.

[1] عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ،  انتشارات شهردانش ، 1390 ، ص 133

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف  از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط  هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل