دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه:

الف) بيان مسأله:

مالكيت فكري ترجمه‌اي از اصطلاح Intellectual Property  است كه برخي از حقوقدان‌ها از آن با تعبير «مالكيت معنوي» ياد كرده‌اند. مالكيت فكري دو بخش دارد: بخش اول مربوط به «ماكيت صنعتي» و بخش دوم مربوط به «ماكيت ادبي و هنري» است. ماكيت ادبي و هنري يا «حق ابتكار» خود به دو حوزه «حقوق مؤلف» و «حقوق مرتبط » بخش‌پذير است. اصطلاح «حقوق مؤلف» كه در حقوق رومي-ژرمني به سبب توجه بيشتر به پديدآورنده بيشترين كاربرد را دارد، معادل «حق نسخه‌برداري» مطرح در كامن لا به لحاظ تأكيد بيشتر بر جنبه‌ي مادي آثار فكري است كه در معناي كپي‌رايت آورده شده است. حق نسخه برداري ترجمه‌اي از اصطلاح Copyright مي‌باشد و نخستين بار در سال 1886١ در كنوانسيون برن وارد عرصه بين‌المللي شد و به مسئوليت حمايت از كارهاي ادبي و هنري اشاره كرد.

کپی رایت، حقی است که برپایۀ آن به پدیدآورنده اجازه داده می شود دربارة انتشار و فروش اثر ادبی، هنري یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون گذار، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیري بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادي و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. از این رو، کپی رایت تمهیدي قانونی است که براي حمایت از حقوق مادي و اخلاقی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار ادبی، هنري و علمی پایه ریزي شده است. در پرتو این حق، به صاحب آن اجازه داده می شود که در مورد چاپ کردن یا چاپ نکردن اثر ادبی، خودش یگانه مرجع تصمیم گیرند ه باشد و هر شخص متعرض به این حق، اعم از حقیقی یا حقوقی، منع گردد.

 

ب) سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.