دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست
 
چکیده:.. 5
مقدمه:.. 6
بیان موضوع :.. 7
سوالات :.. 9
فرضیه ها :.. 10
پیشینه تحقیق :.. 11
هدف و ضرورت تحقیق :.. 12
روش تحقیق و توجیه پلان :.. 13
فصل اول:.. 14
بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص.. 14
مبحث اول: شناخت قصاص ودلایل اثبات حکم آن ازمنظر فقهاوحقوقدانان   15
گفتار اول : تعریف قصاص از دیدگاه فقها. 15
گفتار دوم: موجبات قصاص از منظر فقها. 16
گفتار سوم : شرایط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:  18
بند1: دیدگاه فقها در خصوص مهمترین شرایط لازمه انجام قصاص   18
بند2: تعریف عمد از منظر فقها:.. 20
مبحث دوم : بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظریات فقهی:.. 21
گفتار اول : شرایط شش گانه قصاص. 22
بند 1) تساوی در آزادی:.. 23
بند2) تساوی در دین:.. 23
بند3) انتفای پدر بودن:.. 23
بند4) عقل:.. 24
بند5) بلوغ:.. 24
بند6) محقون الدم بودن مقتول:.. 25
مبحث سوم : کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها وقانون گذار    25
گفتار اول: اصل بودن قصاص یا دیه. 26
بند1) نظریه ی محقق حلی :.. 26
بند2) نظریه ی شهید ثانی :.. 27
گفتار دوم: وراث قصاص. 30
گفتار سوم: تعدد اولیای دم. 31
گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص. 33
فصل دوم:.. 35
از پیدایش تا اسقاط جنین.. 35
مبحث اول: تعریف جنین و مراحل آن.. 36
گفتار اول: مراحل تشکیل جنین. 38
گفتار دوم:تقسیم بندی مراحل رشد جنین ودیه آن در هر مرحله  39
مبحث دوم : مفهوم سقط جنین ازدیدگاههای مختلف و علل عمده سقط:    42
گفتار اول: ارکان لازم برای تحقق سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه  46
گفتار دوم: عوامل وانگیزه های اسقاط جنین. 47
گفتار سوم: اقسام مختلف اسقاط جنین. 48
بند 1) سقط عادی وطبیعی.. 48
بند 2) سقط طبی و درمانی.. 49
بند 3) سقط جنین جنایی.. 50
مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین.. 52
گفتار اول: عنصر مادی سقط جنین. 52
بند 1 ) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل فیزیکی:   52
بند 2) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل شیمیایی :   53
گفتار دوم: عنصر روانی. 54
فصل سوم:.. 56
بررسی فقهی و قانونی مجازات سقط جنین.. 56
بند 1) تئوری حق حیات در حقوق اسلام:.. 57
ب) تئوری آزادی اراده :.. 61
مبحث اول : انواع مجازات سقط جنین و مولفه های تأثیر گذاری در آن    64
گفتار اول: بررسی مجازات سقط جنین براساس عنصر اراده وقصد جنایتکار  64
گفتار دوم: بررسی مجازات سقط جنین براساس میزان رشد و تکامل جنین  66
بند 1 ) مجازات سقط جنین قبل از دمیده شدن روح:.. 66
بند 2 ) مجازات سقط جنین بعد از دمیده شدن روح.. 69
گفتار سوم: بررسی کیفر سقط جنین براساس شخصیت مرتکب و فاعل آن  75
بند اول) جانی خود مادر باشد :.. 75
بند دوم ) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری باشد:.. 83
بند سوم: جانی و مباشر در سقط از افراد عادی باشند.. 84
بند چهارم: سقط جنین ضربه ای.. 84
مبحث دوم :بررسی دیدگاه های فقهی موافقین ومخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در جنین:.. 88
گفتار اول : بیان نظرات موافقان اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان. 88
گفتار دوم : بیان نظرات مخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان. 93
گفتار سوم: بررسی نظرات حقوقدانان درخصوص اجرای مجازات قصاص برای سقط جنین عمدی:   96
نتیجه گیری :.. 106
منابع :.. 110
 
 
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟