دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست

 

چکیده:.. ۵

مقدمه:.. ۶

بیان موضوع :.. ۷

سوالات :.. ۹

فرضیه ها :.. ۱۰

پیشینه تحقیق :.. ۱۱

هدف و ضرورت تحقیق :.. ۱۲

روش تحقیق و توجیه پلان :.. ۱۳

فصل اول:.. ۱۴

بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص.. ۱۴

مبحث اول: شناخت قصاص ودلایل اثبات حکم آن ازمنظر فقهاوحقوقدانان   ۱۵

گفتار اول : تعریف قصاص از دیدگاه فقها. ۱۵

گفتار دوم: موجبات قصاص از منظر فقها. ۱۶

گفتار سوم : شرایط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:  ۱۸

بند۱: دیدگاه فقها در خصوص مهمترین شرایط لازمه انجام قصاص   ۱۸

بند۲: تعریف عمد از منظر فقها:.. ۲۰

مبحث دوم : بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظریات فقهی:.. ۲۱

گفتار اول : شرایط شش گانه قصاص. ۲۲

بند ۱) تساوی در آزادی:.. ۲۳

بند۲) تساوی در دین:.. ۲۳

بند۳) انتفای پدر بودن:.. ۲۳

بند۴) عقل:.. ۲۴

بند۵) بلوغ:.. ۲۴

بند۶) محقون الدم بودن مقتول:.. ۲۵

مبحث سوم : کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها وقانون گذار    ۲۵

گفتار اول: اصل بودن قصاص یا دیه. ۲۶

بند۱) نظریه ی محقق حلی :.. ۲۶

بند۲) نظریه ی شهید ثانی :.. ۲۷

گفتار دوم: وراث قصاص. ۳۰

گفتار سوم: تعدد اولیای دم. ۳۱

گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص. ۳۳

فصل دوم:.. ۳۵

از پیدایش تا اسقاط جنین.. ۳۵

مبحث اول: تعریف جنین و مراحل آن.. ۳۶

گفتار اول: مراحل تشکیل جنین. ۳۸

مطلب مشابه :  شناسایی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی-دانلود پايان نامه حقوق

گفتار دوم:تقسیم بندی مراحل رشد جنین ودیه آن در هر مرحله  ۳۹

مبحث دوم : مفهوم سقط جنین ازدیدگاههای مختلف و علل عمده سقط:    ۴۲

گفتار اول: ارکان لازم برای تحقق سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه  ۴۶

گفتار دوم: عوامل وانگیزه های اسقاط جنین. ۴۷

گفتار سوم: اقسام مختلف اسقاط جنین. ۴۸

بند ۱) سقط عادی وطبیعی.. ۴۸

بند ۲) سقط طبی و درمانی.. ۴۹

بند ۳) سقط جنین جنایی.. ۵۰

مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین.. ۵۲

گفتار اول: عنصر مادی سقط جنین. ۵۲

بند ۱ ) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل فیزیکی:   ۵۲

بند ۲) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل شیمیایی :   ۵۳

گفتار دوم: عنصر روانی. ۵۴

فصل سوم:.. ۵۶

بررسی فقهی و قانونی مجازات سقط جنین.. ۵۶

بند ۱) تئوری حق حیات در حقوق اسلام:.. ۵۷

ب) تئوری آزادی اراده :.. ۶۱

مبحث اول : انواع مجازات سقط جنین و مولفه های تأثیر گذاری در آن    ۶۴

گفتار اول: بررسی مجازات سقط جنین براساس عنصر اراده وقصد جنایتکار  ۶۴

گفتار دوم: بررسی مجازات سقط جنین براساس میزان رشد و تکامل جنین  ۶۶

بند ۱ ) مجازات سقط جنین قبل از دمیده شدن روح:.. ۶۶

بند ۲ ) مجازات سقط جنین بعد از دمیده شدن روح.. ۶۹

گفتار سوم: بررسی کیفر سقط جنین براساس شخصیت مرتکب و فاعل آن  ۷۵

بند اول) جانی خود مادر باشد :.. ۷۵

بند دوم ) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری باشد:.. ۸۳

بند سوم: جانی و مباشر در سقط از افراد عادی باشند.. ۸۴

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی عقد وکالت

بند چهارم: سقط جنین ضربه ای.. ۸۴

مبحث دوم :بررسی دیدگاه های فقهی موافقین ومخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در جنین:.. ۸۸

گفتار اول : بیان نظرات موافقان اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان. ۸۸

گفتار دوم : بیان نظرات مخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان. ۹۳

گفتار سوم: بررسی نظرات حقوقدانان درخصوص اجرای مجازات قصاص برای سقط جنین عمدی:   ۹۶

نتیجه گیری :.. ۱۰۶

منابع :.. ۱۱۰

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

۱- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

۲- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

۳-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

۴- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟