دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رضایی بودن عقد وکالت

دریک تقسیم بندی عقود را ازلحاظ شکلی وبه اعتبار شرایط انعقاد آن به دودسته رضایی وتشریفاتی دسته بندی می کنند . گروهی نیزدسته سومی را به این تقسیم بندی اضافه کرده وازآن تعبیربه عقود عینی نموده اند .

درمیان اقوام وملل قدیم عقود تشریفاتی فراوان بوده است . مثلاً درحقوق رم ، عقود اصولاً تشریفاتی بودند وبرای وقوع آنها میبایست الفاظ وکلمات وآلات وادوات خاصی به کاربرده میشد . حضورگواهان نیزازموارد تشریفاتی بود که درانعقاد بسیاری از قراردادها لازم شمرده می شد .[۱]

درحقوق اسلام نیزگروهی از فقها به کاربردن زبان عربی والفاظ خاصی رالازم دانسته اند . لیکن فقه امامیه دراین خصوص تحول پیدا کرده است وقول مشهور درمیان فقهای معاصر، رضایی بودن عقود وعدم ضرورت کاربرد لفظ وتشریفات دیگردربسیاری ازعقود است.

درحقوق ایران ، برمبنای اصل مستفاد ازماده ۱۹۱ ق . م عقد با هماهنگی دو قصد وابراز آن تشکیل می شود وبه تشریفات نیازندارد .[۲]

عقود تشریفاتی، قراردادهایی هستند که برای تشکیل آنها علاوه برتوافق اراده طرفین[۳] منوط به تشریفات خاصی نیزهستند برای نمونه می توان به بیع صرف، عقد نکاح ،[۴] [۵] و رهن و . .. اشاره کرد . مثلاً درمورد بیع صرف علاوه برایجاب وقبول طرفین ، قبض واقباض نیزشرط است . مقصود از تشریفات، شرایط اضافه برشرایط اساسی واختصاصی است .[۶]

عقود رضایی ، قراردادهایی هستند که فقط توافق اراده طرفین به نحوی ازانحاء درآن شرط است ونیاز به تشریفات ندارد . عقود عینی نیزبه عقودی گفته میشود که با قصد مشترک دوطرف وتسلیم مورد معامله تشکیل می شود وقبض واقباض شرط صحت عقد است مانند عقد وقف ، حبس و . .. عقد عینی را درواقع باید نوعی عقد تشریفاتی محسوب نمود وجدا کردن آن بعنوان دسته ای جدا ازدو دسته فوق الذکر به نظرصحیح نیست .

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

برخی ازحقوقدانها جزعقود عینی نتوانسته اند مصداقی را برای عقود تشریفاتی درحقوق ایران معرفی کنند.[۷]

به نظرمی رسد ضابطه تشخیص عقد تشریفاتی وتشریفات محسوب شدن اموری مانند لزوم تنظیم سند[۸]  ومزایده نظمی است که قانونگذار به دنبال آن است . هرگاه این امورتشریفات باشند وعقد بودن آن منعقد نشود ، نظم دلخواه قانونگذار ایجاد میشود وگرنه نظم عمومی آسیب می پذیرد .[۹]

نظربه همه جهات فوق باید بیان کرد که وکالت ازجمله عقود رضایی است . یعنی وقتی کسی قصد دارد باشخص دیگری عقد وکالت تنظیم نماید صرفاً به بیان اراده یکدیگر می پردازند وپس ازایجاب وقبول عقد تشکیل میگردد ونیاز به تشریفات خاص نیست .

۳- صفایی ، سید حسین ، همان منبع، ص ۴۲٫

۴- قاسم زاده ، سید مرتضی ، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر، سال ۱۳۸۹ ه.ش، ص ۳۹٫

۱- البته به شرط بیان آنها به نحوی ازانحاء

۲- به نظرعده ای از فقها وحقوقدانها

۳- بهرامی احمدی ، حمید ، کلیات عقود وقراردادها ، انتشارات میزان، سال ۱۳۸۱ ه.ش، ص ۳۶٫

۴- قاسم زاده، سید مرتضی، همان منبع، ص ۳۹٫

۵- شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها وتعهدات ، انتشارات مجد، چاپ هشتم، سال ۱۳۹۰ ه.ش، ، ش ۵۴ ، ص ۸۷٫

۶- رسمی و عادی

۷- قاسم زاده ، سید مرتضی، همان منبع، ص ۴۰٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

مطلب مشابه :  وضعيت طفل در شرع و قانون-پايان نامه حقوق

۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .