دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رضایی بودن عقد وکالت

دریک تقسیم بندی عقود را ازلحاظ شکلی وبه اعتبار شرایط انعقاد آن به دودسته رضایی وتشریفاتی دسته بندی می کنند . گروهی نیزدسته سومی را به این تقسیم بندی اضافه کرده وازآن تعبیربه عقود عینی نموده اند .

درمیان اقوام وملل قدیم عقود تشریفاتی فراوان بوده است . مثلاً درحقوق رم ، عقود اصولاً تشریفاتی بودند وبرای وقوع آنها میبایست الفاظ وکلمات وآلات وادوات خاصی به کاربرده میشد . حضورگواهان نیزازموارد تشریفاتی بود که درانعقاد بسیاری از قراردادها لازم شمرده می شد .[۱]

درحقوق اسلام نیزگروهی از فقها به کاربردن زبان عربی والفاظ خاصی رالازم دانسته اند . لیکن فقه امامیه دراین خصوص تحول پیدا کرده است وقول مشهور درمیان فقهای معاصر، رضایی بودن عقود وعدم ضرورت کاربرد لفظ وتشریفات دیگردربسیاری ازعقود است.

درحقوق ایران ، برمبنای اصل مستفاد ازماده ۱۹۱ ق . م عقد با هماهنگی دو قصد وابراز آن تشکیل می شود وبه تشریفات نیازندارد .[۲]

عقود تشریفاتی، قراردادهایی هستند که برای تشکیل آنها علاوه برتوافق اراده طرفین[۳] منوط به تشریفات خاصی نیزهستند برای نمونه می توان به بیع صرف، عقد نکاح ،[۴] [۵] و رهن و . .. اشاره کرد . مثلاً درمورد بیع صرف علاوه برایجاب وقبول طرفین ، قبض واقباض نیزشرط است . مقصود از تشریفات، شرایط اضافه برشرایط اساسی واختصاصی است .[۶]

عقود رضایی ، قراردادهایی هستند که فقط توافق اراده طرفین به نحوی ازانحاء درآن شرط است ونیاز به تشریفات ندارد . عقود عینی نیزبه عقودی گفته میشود که با قصد مشترک دوطرف وتسلیم مورد معامله تشکیل می شود وقبض واقباض شرط صحت عقد است مانند عقد وقف ، حبس و . .. عقد عینی را درواقع باید نوعی عقد تشریفاتی محسوب نمود وجدا کردن آن بعنوان دسته ای جدا ازدو دسته فوق الذکر به نظرصحیح نیست .

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

برخی ازحقوقدانها جزعقود عینی نتوانسته اند مصداقی را برای عقود تشریفاتی درحقوق ایران معرفی کنند.[۷]

به نظرمی رسد ضابطه تشخیص عقد تشریفاتی وتشریفات محسوب شدن اموری مانند لزوم تنظیم سند[۸]  ومزایده نظمی است که قانونگذار به دنبال آن است . هرگاه این امورتشریفات باشند وعقد بودن آن منعقد نشود ، نظم دلخواه قانونگذار ایجاد میشود وگرنه نظم عمومی آسیب می پذیرد .[۹]

نظربه همه جهات فوق باید بیان کرد که وکالت ازجمله عقود رضایی است . یعنی وقتی کسی قصد دارد باشخص دیگری عقد وکالت تنظیم نماید صرفاً به بیان اراده یکدیگر می پردازند وپس ازایجاب وقبول عقد تشکیل میگردد ونیاز به تشریفات خاص نیست .

۳- صفایی ، سید حسین ، همان منبع، ص ۴۲٫

۴- قاسم زاده ، سید مرتضی ، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر، سال ۱۳۸۹ ه.ش، ص ۳۹٫

۱- البته به شرط بیان آنها به نحوی ازانحاء

۲- به نظرعده ای از فقها وحقوقدانها

۳- بهرامی احمدی ، حمید ، کلیات عقود وقراردادها ، انتشارات میزان، سال ۱۳۸۱ ه.ش، ص ۳۶٫

۴- قاسم زاده، سید مرتضی، همان منبع، ص ۳۹٫

۵- شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها وتعهدات ، انتشارات مجد، چاپ هشتم، سال ۱۳۹۰ ه.ش، ، ش ۵۴ ، ص ۸۷٫

۶- رسمی و عادی

۷- قاسم زاده ، سید مرتضی، همان منبع، ص ۴۰٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .