Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده

مقدمه

بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین

فصل اول : سیر تاریخی. 6

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن  6

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران.. 10

گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون  12

گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد  عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون  17

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون

مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی.. 20

گفتار اول :دین.. 20

گفتار دوم :عجز.. 22

گفتار سوم :افلاس.. 22

بند اول :تعریف لغوی.. 22

بند دوم : تعریف حقوقی.. 23

گفتار چهارم : مُفلِس.. 23

بند اول :تعریف لغوی.. 23

بند دوم  :تعریف حقوقی.. 23

گفتار پنجم :مـُفلًس.. 24

گفتارششم :اعسار.. 25

بند اول :تعریف لغوی.. 25

بند دوم :تعریف فقهی.. 25

بند سوم :تعریف حقوقی.. 26

گفتار هفتم :امهال و تقسیط.. 28

مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت.. 28

گفتاراول :ورشکستگی.. 28

بند اول :تعریف لغوی.. 28

بند دوم :تعریف حقوقی.. 28

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته.. 29

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع اعسار. 34

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت.. 34

گفتار اول :اعسار واقعی.. 34

گفتار دوم :اعسار قانونی.. 35

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع.. 36

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی.. 36

گفتار دوم :اعسار از محکوم به.. 37

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین.. 38

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی.. 38

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. 40

مبحث اول :  دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی.. 40

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار.. 40

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 42

گفتارسوم :طرفین دعوی.. 43

گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 45

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی.. 46

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 47

مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به.. 49

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار.. 49

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 50

گفتار سوم :طرفین دعوی.. 51

گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 51

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی.. 52

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 53

مبحث سوم :ماهیت دعوی.. 53

گفتار اول : نسبی و شخصی.. 53

گفتار دوم :حادث و متغیر.. 54

مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار.. 54

مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار.. 55

فصل سوم :مستثنیات دین. 57

مبحث اول :مقررات عمومی.. 58

مبحث دوم :برخی قوانین خاص.. 61

مبحث  سوم : ملاک در مستثنیات دین.. 64

مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین.. 65

بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر

فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. 68

مبحث اول :آثار حکم اعسار از  پرداخت هزینه دادرسی.. 68

گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی  68

بند اول :محدوده هزینه دادرسی.. 69

بند دوم :  طرح دعوی واهی.. 70

گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی.. 70

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان.. 71

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.. 71

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به.. 72

گفتار اول :معافیت کلی.. 72

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط.. 73

گفتار سوم :آزادی از حبس.. 77

گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد.. 77

گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار.. 78

گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان.. 79

فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن.. 81

مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی.. 86

مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم.. 87

مبحث  سوم : عجز از پرداخت دیه.. 88

مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه.. 89

فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون  91

مبحث اول :جرائم مدیون.. 91

گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به  91

گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین.. 92

گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت  94

مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث.. 94

گفتار اول :شهادت دروغ.. 95

گفتار دوم : تبانی با مدیون.. 95

گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت.. 96

مبحث سوم :جرائم محکوم له.. 96

فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 97

مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی  97

گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی.. 97

گفتار دوم :فوت معسر.. 98

گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی.. 98

مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به  98

گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت.. 99

گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع.. 99

گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین.. 100

نتیجه گیری.. 101

منابع و مأخذ.. 104

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟