دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

چکیده 5

مقدمه 6

فصل اول:حق شرط در معاهدات حقوق بشری 11

گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات 11

1-1 : درباره کنوانسیون وین 14

2 -1:حق شرط در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات 15

3-1: حق شرط در کنوانسیونهای 1978 و 1986 وین 19

گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط 21

1-2: مفهوم حق شرط 22

2-2: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین 1969: 22

3-2: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط 23

4-2:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause) 24

5-2: محاسن و ایرادات حق شرط 24

گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط 25

1-3: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا 26

 

2-3: نظام حقوقی معاصر در مورد حق شرط: 27

گفتار چهارم: شروط اعتبار حق شرط براساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات 28

گفتارپنجم: زمان استفاده از حق شرط 32

1-4:  حق شرط در زمان امضاء عهدنامه 32

2-4:  حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده 33

3-4:  حق شرط در مرحلۀ صدور اعلامیۀ جانشینی کشورها 34

گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات 34

1-5:  حق شرط بر معاهدات دوجانبه 34

2-5:  حق شرط بر معاهدات چندجانبه 35

گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری 36

1-6: تعریف معاهدۀ بین المللی 36

2-6 : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی 37

3-6: تعریف جامع 37

4-6: طبقه بندی معاهدات بین المللی 38

گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری 39

1-7: کلیات حقوق بشر 39

2-7: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف 42

 

3-7: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها 42

3-7: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری 44

گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری 45

1-9: معاهدات بین المللی حقوق بشری 45

2 -9:  معاهدات منطقه ای حقوق بشری 45

3-9: معاهدات حقوق بشری عام 46

4-9: معاهدات حقوق بشری خاص 46

5-9: معاهدات حقوق بشری الزام آور 47

6-9: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور 48

گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری 49

فصل دوم  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 52

گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی 52

1-1 : مشخصات و محتوای میثاق 54

2-1 : نحوه اجرا و تعهدات دولتها 57

3-1: نظام نظارتی میثاق 58

4-1: تفسیر کمیته حقوق بشر 60

گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی 62

1-2: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری 71

 

2-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 74

3-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 76

گفتار سوم: میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران 77

فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی 80

گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 81

1-1: مشخصات و محتوای میثاق 82

2-1: نحوه اجرا و تعهدات دولتها 84

3-1: نظام نظارتی میثاق 84

گفتار دوم: ماهيت تعهدات دولتهاي عضو ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 86

1-2: نقش نهادهاي ملي حقوق بشر در حمايت ازحقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 88

2-2: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی 90

گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 92


گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن 94

نتیجه گیری 96

ضمایم 98

فهرست منابع و مآخذ 152

چکیده انگلیسی 157

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق و بررسی تعهدات کشور ها در قبال معاهدات حقوق بشری است، چرا که دغدغه ی اصلی دنیای امروز نقض حقوق بنیادین بشر در کشور هایی است که خود اعضای این نوع معاهدات بوده و با قائل شدن حق شرط برای خود راه گریزی برای تعهداتشان قرار داده اند.

سوالات:

  • حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر مجاز است یا خیر؟
  • محدوده مجاز بودن حق شرط در چه موارد و به چه صورتی می باشد؟
  • حق شرط های ارائه شده به میثاقین 1966 به چه شکلی بوده و در چه مواردی ناقص  حقوق بشر شده است.
  • راهکار های کمیته حقوق بشر  در رابطه با حق شرط های ارائه شده چه بوده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین