دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

موافقتنامه تریپز TRIPS

این موافقتنامه در دسامبر 1993 به‏عنوان بخشی از مذاکرات تجاری دور اروگوئه تصویب شد و برابر آن، حقوق مالکیت فکری(حق مؤلف، علائم تجاری، حق ثبت اختراع و نظایر آن)در مقررات گات و سازمان تجارت جهانی(WTO قرار گرفت.بر پایه این موافقتنامه حقوق معنوی موجد هیچ حق یا تعهدی ن می‏شود.همچنین این سند دارای یک اصل شناخته شده است که براساس آن، حمایت از حقوق مؤلف شامل جلوه‏های آن می‏شود نه نظریه‏ها، رویه‏ها، روشهای اجرا یا مفاهیم ریاضی(مقصود این است که حقوق مؤلف تنها نمودها و جلوه‏های بروز یافته آن می‏شود نه فکر و اندیشه و رویه ممکن).[1] افزون بر درج ضوابط میثاق برن در این موافقتنامه، موافقتنامه «تریپز»دولتهای عضو را مجبور می‏سازد که در قوانین خود به روشنی ذکر کنند که برنامه‏های رایانه به عنوان آثار ادبی، در زمره حمایت این میثاق قرار دارند و جمع‏آوری آمار به‏عنوان تولید یک اثر اصلی، تنها در صورتی که معیارهای اصالت را از نظر گزینش یا نظم محتوایی آنها دارا باشد، مورد حمایت قرار می‏گیرد.این موافقتنامه حقوقی را در مورد اجاره تجاری نسخه‏های برنامه‏های رایانه و آثار دیدنی و شنیدنی پیش‏بینی می‏کند.بااین‏حال این حق شامل آثار دیدنی و شنیدنی ن می‏شود مگر آنکه عملیات اجاره به نسخه‏برداری گسترده که همراه با زیان مادی برای حق انحصاری تکثیر باشد بیانجامد.برابر مفاد این موافقتنامه، مدت حمایت 50 سال پس از مرگ مؤلف تعیین شده و در مورد آثاری که مدت آنها را نمی‏توان بر مبنای زندگی مؤلف حساب کرد، 50 سال از پایان سال صدور مجوز انتشار یا از تاریخ ساخت اثر است. محدودیتهای وارد به این حقوق، موارد خاصی را دربرمی‏گیرد که با بهره‏برداری عادی از اثر(توسط مؤلف)تعارض پیدا نکند و به‏صورت ناعادلانه به منافع مشروع مؤلف زیان نزند.همچنین موافقت‏نامه تریپز، مقررات بسیار زیادی در مورد اجرای حقوق مالکیت معنوی و از جمله حق تالیف دارد و سرانجام، شیوه‏ای برای حل اختلافات کشورها در رعایت مفاد آن اعمال می‏شود.[2]

[1] . وجدانی، بهروز.«میراث فرهنگی معنوی در حقوق ملی و بین المللی، با نگاهی به حقوق مالکیت فکری». همایش منطقه‏ای نقش زنان در حفظ و انتقال میراث فرهنگی معنوی، ترهان، دفتر یونسکو، اردیبهشت 1373، صص 11-10

[2] . شفیعی شکیب، همان، صص 21-20

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.