دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

عنوان                                                      صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مساله 3

سوالات تحقیق 3

فرضیه های تحقیق 3

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق) 4

روش تحقیق 4

پیشینه تحقیق 4

تاریخچه قانون گذاری 6

مشکلات تحقیق 8

ساماندهی تحقیق 8

فصل اول : کلیات و مفاهیم 10

مبحث اول :واژه شناسی 11

گفتار اول : واژگان اصلی 15

بند اول : نسب و ماهیت آن 15

1-  چگونگی نسب پدری و مادری اقسام سه گانة تلقیح 17

2-  نقش عرف در تحقق نسب 20

3- نقش نزديكي در پيدايش نسب 20

بند دوم : ارث 25

بند  سوم  : تلقیح و اهدای جنین 25

1- شرايط صاحبان جنين 26

2-آثار انتقال جنين 26

گفتار دوم :واژگان فرعی 26

بند اول : عقد ازدواج 27

1- ازدواج از دیدگاه اسلام 27

2- ازدواج در ایران باستان 28

3 – ازدواج  در ایران بعد از اسلام 29

4 – خاتمه یافتن ازدواج 29

بند دوم   : باروری از طریق مساحقه 29

بند سوم  : ناباروری 31

گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین 32

مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث 36

گفتار اول : مفهوم نسب 36

1 –  ماهيت نسب در حقوق ايران 37

2 – نسب نامشروع 38

3 –  احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع. 39

گفتار دوم : مفهوم ارث 53

بند اول : ارث در ایران باستان 53

بند دوم : ارث در شريعت مسيح 55

بند سوم : دین زرتشت 56

بند چهارم : دین یهود 57

بند پنجم : ارث در دین اسلام 58

1 – ارث پسرخوانده‏ 58

2 – ارث هم پيمان‏ 58

3 – ارث مهاجرین (عقد اخوت ) 59

بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسيحيت 60

بند هفتم :  مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان 60

1 – تمدن رم 60

2 – تمدن بابل 61

3 – تمدن ایران باستان 61

4 –  تمدن چین و ژاپن 61

5 – تمدن هند 61

فصل دوم: واکاوی جایگاه نسب دراهدای جنین 62

مبحث اول : جایگاه نسب در اهدای جنین 63

گفتار اول  : نسب  در تلقیح با اسپرم شوهر 63

گفتار دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف 63

مبحث دوم : تبیین روش های جدید در درمان ناباروری زوجین 65

گفتار اول : علل ناباروري در مردان 65

گفتار دوم : علل ناباروري در زنان 65

گفتار سوم  : IUI 66

گفتارچهارم : IVF 68

بند اول : مرحله تحريک تخمدانها 68

بند دوم :  مرحله جمع آوري تخمک 69

بند سوم : مرحله جمع آوري اسپرم 69

بند چهارم :  مرحله لقاح و کشت جنين 69

گفتار پنجم : اهدای تخمک 70

گفتار ششم : اجاره رحم 71

گفتار هفتم:  ICSI 75

مبحث سوم : بیان نظرات مختلف در باروری های پزشکی 75

گفتار اول : جواز مطلق 75

گفتار دوم : ممنوعیت مطلق 75

گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط 76

گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق 76

گفتار پنجم : حرمت مطلق 77

گفتار ششم :  نظريه توقف در مسأله 77

مبحث  چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنین 77

گفتار اول : نظر موافقان اهدای جنین 77

گفتار دوم: نظر مخالفان  اهدای جنین 78

گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهدای جنین 82

گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی 83

گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت 84

مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آنها 86

گفتار اول : بررسی آیات 86

بند اول : نظريه مادر بودن  صاحب تخمك 89

بند دوم : نقد نظريه  نظريه مادر بودن صاحب تخمك 90

گفتار دوم : بررسی روايات 91

گفتار سوم : بررسی نظر فقها و حقوقدانان 93

بند اول : قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی 95

بند دوم : قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی 95

گفتار چهارم : بررسی سایر ادله 96

بند اول : بررسی آیات 96

بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان 99

مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی 100

گفتار اول : اماره فراش 111

گفتار دوم : نظریه اعراض 112

فصل سوم : واکاوی نظرات مختلف در باب نسب ناشی از اهدای جنین 116

مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر 117

گفتار اول :  ديدگاه قرآن 117

گفتار دوم :  در روايات 118

مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بیان نظرات 119

گفتار اول : كتاب 121

گفتار دوم :  سنت 122

گفتار سوم : نظر علم پزشكي 123

گفتار چهارم : بيان نظريه ها 124

بند اول  : بی مادری 126

بند دوم : دو مادری 126

بند سوم : انتساب به صاحب تخمک 131

بند چهارم : بی پدری 132

بند پنجم  : نظر برگزیده 137

فصل چهارم : بررسی مسائل مستحدثه در اهدای جنین 139

مبحث اول : میراث جنین  ناشی از اهدای جنین 140

مبحث دوم : وضعیت ارث جنین لقاح یافته بعد از وفات صاحب اسپرم 140

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده 145

مبحث چهارم : تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت 149

مبحث پنجم : بررسی قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور 150

نتیجه گیری و پیشنهادها 152

نتيجه گیری 152

پیشنهادها 156

ضمائم 158

قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور 158

تصويب نامه هيئت وزيران 159

آئين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور 159

پاسخ استفتائیه از علماء 161

پاسخ حضرت آیت الله علوی گرگانی 161

پاسخ حضرت آیت الله صافی گلپایگانی 162

پاسخ حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی 164

پاسخ حضرت آیت الله یوسف صانعی 165

فهرست منابع 168

قوانین 172

پایان نامه ها 173

منابع نرم افزاری 173

منابع اینترنتی 173

Abstract 174

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟

3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.

2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.

3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق