دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– نظریه ولایت
مفهوم لغوی واژه « ولی » قرارگرفتن چیزی درکنار چیزدیگراست به نحوی که فاصله یا شی ثالثی درمیان آن دو نباشد .[1] ازاین معنا می توان به نزدیکی وقرب نیزتعبیرکرد . واژه ولایت به معنای : نصرت ویاری ، محبت ، تصدی امر، تسلط ، سیطره ، سلطنت ، وامارات استعمال شده است .[2]
دراصطلاح فقهی ولایت به معنی حاکمیت وسلطه نفع رسانی واجازه تصرف دراموردیگران مطابق مصلحت آنهاست وازاحکام وضعیه ودارای آثارواحکام فقهی است .[3]
ولایت درفقه درموارد متعددی استعمال می شود ازقبیل ولایت وکیل نسبت به مورد وکالت ، ولایت مادر، درمورد حضانت کودک ، ولایت متولی نسبت به موقوفات تحت تولیت او ، ولایت ولی درمورد قصاص قاتل ، ولایت پدر و جد پدری ، درپاره ای مسائل اولاد خود ، ولایت وصی نسبت به موارد وصیت ، ولایت قیم درمورد صغارتحت قیمومیت او ، ولایت امام نسبت به ارث کسی که وارث ندارد ، ولایت اولیاء میت درقیام به امور میت از قبیل غسل وکفن ودفن ، وولایت پسربزرگتر دراقامه نماز وروزه های فوت شده پدر مرحومش .
درتمامی این موارد ونظایرآن گرچه ولایت با نوعی سرپرستی وسلطه وحاکمیت همراه است ولی همواره محدود به مصلحت مولی علیه می باشد وبه همین دلیل با حق تفاوت اصلی دارد زیرا حق نوعی سلطه انتفاعی است به نفع صاحب حق ولیکن ولایت ولی ، سلطه ای است نفع رسانی وبه فایده مولی علیه .
درمفهوم ولایت ، فقیهان عادل ، اولیای شرعی مردم درتدبیر امورسیاسی ومدیریت اجتماعی جامعه اسلامی، ازتوانمندی علمی وفقاهت وعدالت وتقوا که برخوردارند دارای قابلیت شرعی هستند ، بلکه اجتهاد وفقاهت چنین اهلیتی را برای ایشان ایجاد کرده که علاوه برتصدی امور خودشان ، شایستگی تدبیر امور مردم را نیزداشته باشند لذا درحوزه امورعمومی وسیاسی نیازبه ولایت واعمال حاکمیت ازجانب فقیه دارند .
ولایت فقیه ازنوع ولایت اجباری وقهری است به این معنا که اعمال آن برای صاحب ولایت اجباری است ونمی تواند از انجام آن امتناع ورزد مثل ولایت وصی وولایت قیم . بنابراین ولایت فقیه درمواردی که شرعاً ثابت شده است اجباری است بدین معنی که فقیه باید مسئولیتهایی را که ازولایت مشروع ناشی می گردد برعهده بگیرد وولایت اجباری هم قابل اسقاط نیست ولی دربرخی موارد قابل انتقال به غیراست . مثلاً ولی فقیه می تواند برخی از مسئولیت ها را مانند امورحسبیه برعهده افراد دیگرواگذارنماید یابرخی تصمیمات سیاسی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ می کند درواقع ازوظایف حاکم اسلامی است که به این مجمع واگذار گردیده است .[4]
3- راغب اصفهانی ، مفردات لالفاظ القرآن الکریم ماده وَلِی
4- رجوع کنید به کتاب های لغت درخصوص ماده وَلِی کتاب العین ، خلیل بن احمد فراهیدی ، صحاح اللغا جوهری ، لسان العرب ابن منظور
5- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ، ج 2 ، انتشارات دانشگاه تهران، ص 336.
1- زنجانی ، عمید ، فقه سیاسی ، ج 2 ، ص 337؛ قمی ، مؤمن ، کلمات سدیده فی مسائل جدیده ، ص 12 – 11؛ جوادی آملی ، پیرامون وحی ورهبری ، ص 174 – 170

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)
درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :
1- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .
2- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .
3- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .