دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم :عجز

عجز در لغت به معنای ضعف ، ناتوانی ودرماندگی است و عاجز اصطلاحا به مدیون یا وام داری گویند که امکان تأدیه دین یا وام خود را نداشته باشد یا کسر در دارایی بیاورد و به عبارتی میزان دارایی او از دیون وی کمتر شده باشد ، لذا به نسبت آن کسری ، دچار عجز و درماندگی خواهد شد[۱].

گفتار سوم :افلاس

شارع مقدس افلاس را تعریف نکرده است لکن ،اهل لغت وفقها تعاریفی از آن بدست داده اند.

بند اول :تعریف لغوی

افلاس باب افعال می باشد و از کلمه ی «فلس » اخذ شده و از آن به معنی پول سیاه و کم ارزش می باشد ، بی چیز شدن ، گویی که درهم های او پشیز گشته یا به جای رسیدن که گویند فلس ندارد .از دست دادن مال و ثروت و فقیر شدن[۲] .

در المنجد آمده است افلس :برای او مالی باقی نمانده است و منظور آن است همانا  او دچار حالتی گردد که گفته شود فلسی برای او نیست پس او مفلس است .

در قاموس اللغه ، چنین آمده است :«هنگامیکه گفته می شود«افلس الرجل » منظوراین است که مال خطیری در نزد شخص باقی نمانده باشد پس مثل این است که درهم های ارزشمند وی به پول سیاه و پشیز تبدیل شده باشد یا به حالتی دچار شود که گفته شود در نزد او بجز ناسره چیزی نیست [۳] ».

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد :تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج

می توان گفت در نزد اهل لغت افلاس یعنی بجایی رسیدن که دیگر برای شخص مالی نمانده یا مال ارزشمندی نداشته باشد .

بند دوم : تعریف حقوقی

در کتب فقها از «افلاس »تعریف چندانی یافت نشد بلکه بیشتر به تعریف «مفلس » پرداخته اند ولی می توان افلاس را چنین تعریف نمود «حالت شخصی است که اموالش کمتر از دیون او باشد[۴]».

بعضی از فقهای عامه معتقدند افلاس در شرع بر دو معنا اطلاق می شود . یک آنکه مال مدیون مستغرق دینش می باشد ، یعنی مال مدیون کمتر از دیون او می باشد . دوم آنکه اصلاً مدیون مالی ندارد[۵]

[۱] ـ فرهنگ لاروس،خلیل جرَ،انتشارات امیر کبیر،تهران ۱۳۸۷،چاپ هجدهم،صص ۱۴۲۶و۱۴۲۷ .

[۲] – المنجد،لویس معلوف،جلد دوم،انتشارات ایران،چاپ سوم ۱۳۶۴،   صص۱۳۷۵ ،  ۱۳۵۶٫

– [۳] فیروز آبادی،  محمدبن یعقوب،  قاموس اللغه، انتشارات اسلامیه، ۱۲۷۷ ه.ق،،ص ۲۶۲٫

-[۴] علامه حلی، حسن ابن یوسف، تبصره المتعلمین، انتشارات مکتب الرضویه لاحیاء الاثار جعفریه،بی تا،  کتابفروشی اسلامیه، ص ۲۹۶ .

-[۵] ابن رشد،  شرح بدایه المجتهد و نهایه المعتضد، ج ۴،  نشر دارالاسلام ۱۹۹۵ م، چاپ دوم،  ص ۱۹۲۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

سوالات تحقیق

۱ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

۲ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

۳ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟