پايان نامه حقوق:بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

مبحث دوم: تاريخچه جهاني شدن:

اگر بنا باشد جهاني شدن را به مفهوم عام آن درنظر بگيريم، بايد دنبال سابقه‌اي بسيار طولاني‌تر از چند دهه يا چند سدۀ اخير براي آن باشيم. درباره سير جهاني شدن و سابقه و تاريخچه آن صاحب‌نظران نظرات متفاوتي را ارائه دادند.

مالكوم وارترز در بيان سابقه جهاني شدن سه احتمال زير را مطرح مي‌كند:

«1- جهاني شدن فرايندي است كه از ابتداي زندگی بشر وجود داشته و از همان زمان تأثيرات آن رو به فزوني بوده است، اما اخيراً شتابي ناگهاني در آن پديدار شده است.

2- جهاني شدن با نوگرايي و توسعه سرمايه داري هم زمان بوده است، اما اخيراً‌ در آن شتاب ناگهاني به وجود آمده است.

3- جهاني شدن فرايندي متأخر است كه با ساير فرايندهاي اجتماعي نظير فراصنعتي شدن، فرانوگرايي يا شالوده شكني سرمايه داري همراه بوده است.»

وارترز سپس چنين نتيجه مي‌گيرد كه برخي ابعاد جهاني شدن هميشه به وقوع پيوسته است، اما تا نيمه هزاره دوم، توسعه اين ابعاد پيوسته و منظم نبوده است. به نظر او، توسعه خطي جهاني شدن در قرون پانزده و شانزده، يعني آغاز عصر جديد شروع شد. به اين ترتيب، با پذيرش مفهوم عام جهاني شدن و بدون تأكيد بر وجوه امروزي و پيچيده جهاني شدن بايد به نظر آن دسته از صاحب‌نظران توجه بيش‌تري داشت كه ريشه تاريخي جهاني شدن را بسيار طولاني مي‌دانند و گاه حتي سابقه اين پديده را در تمدن‌هاي باستان جستجو مي‌كنند؛ چه آن‌كه اين تمدن‌ها به اقتضاي منطق و ساختار دروني خود، تمدن‌هايي گسترش طلب بوده و همواره از لحاظ سياسي، نظامي و فرهنگي گرايش به گسترش و جهان‌گير شدن داشتند. حتي اديان الهي كه همواره داعيه‌اي جهان شمول داشته و بنيان گذار تمدن‌هاي بزرگي بودند، بخشي از تاريخ جهاني شدن بوده‌اند.

صاحب‌نظراني چون گوندرفرانك و امانوئل والرشتاين، معتقدند جهاني شدن هنگامي آغاز شده كه نطفۀ نظام جهاني بسته شده است و اين موضوع به 2500 سال پيش از ميلاد مسيح برمي‌گردد. آن‌ها از پنج هزار سال تاريخ نظام جهاني و به تبع آن پنج هزار سال تاريخ جهاني شدن سخن مي‌گويند. «اريك ولف»[1] و «ويلكنسون»[2] از جمله نويسندگاني هستند كه تاريخ جهاني شدن را 1500 سال پيش از ميلاد و از مصر باستان و تمدن سومر، يعني نخستين تمدن‌هاي باستاني مي‌دانند. بعضي از صاحب‌نظران نيز تمدن شرق باستان و اسلام را نقطه آغاز جهاني شدن خوانده‌اند.[3]

«رابرتسون» مراحل مختلفي را براي سير جهاني شدن بر مي‌شمارد:

مرحله اول: مرحله نطفه‌اي كه از اوايل قرن پانزدهم تا قرن هيجدهم در اروپا ادامه داشت و شامل رشد اجتماعات ملي و نزول نظام فراملي قرون وسطي، گستردگي حيطه كليساي كاتوليك، نظريه خورشيد محوري جهان، پيدايش جغرافيايي جديد و گسترش تقويم گريگوري بود.

مرحله دوم: آغاز جهاني شدن كه از نيمۀ قرن هيجدهم تا دهۀ هفتاد قرن نوزده ادامه يافت و شامل گرايش به ايدۀ دولت واحد همگن، تبلور انگارۀ روابط رسمي بين‌المللي و فرد به عنوان شهروند، توجه به ميثاق‌هاي بين‌المللي، ترازبندي موضوع ملي- بين‌المللي بود.

مرحله سوم: مرحله خيزش كه از 1870 شروع شد و تا دهۀ بيست قرن بيست ادامه يافت. در اين دوره، گرايش‌هاي جهاني كننده پيشين قالبي واحد و بازگشت ناپذير شامل چهار مرجع اصلي ملي، فرد، جامعه بين‌المللي و نوع بشر تبديل شده است.

مرحله چهارم: مرحله‌اي كه از نيمه دهه بيست قرن بيست شروع شد و تا اواخر 1960 ادامه يافت و شامل منازعه بر سر وضعيت مسلط جهاني، تأسيس جامعه ملل و بعد سازمان ملل، تثبيت استقلال ملي، جنگ سرد، تبلور جهان سوم و رقابت قدرت‌ها و … بود.

مرحله پنجم: مرحله بلاتكليفي كه از اواخر 1960 شروع شد و از اوايل دهه نود قرن بيست عوارض بحراني در آن نمودار شد و شامل بالا گرفتن آگاهي نسبت به جهان، صعود به ماه، تحكيم ارزش‌هاي پست مدرنيسم، پايان جنگ سرد، رشد نظام ارتباط جمعي، تلاش براي تك قطبي شدن جهان و … بود.

1- E.wolf

2- Wilkinson

1ـ گل محمدي، احمد، جهاني شدن فرهنگ و هويت، تهران، نشر ني، 1381، ص 23.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف اين تحقيق عبارت است از:

ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.

ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.

ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت

يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.

ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.