دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) فرضيه‌هاي تحقيق:
١- با توجه به رهيافت و مباني متفاوت بين دو نظام حقوق ايران و نظام حقوقي كامن لا قواعد حقوقي دارنده و حقوق عمومي در نظام‌هاي فوق متفاوت است.
٢- گستره حقوق مادي و معنوي دارنده كپي رايت در دو نظام حقوقي ايران و كامن لا با يكديگر متفاوت است.
 
د) اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.
 
ه) روش تحقيق:
اين تحقيق به صورت اسنادي و كتابخانه‌اي است. تمامي مطالب اين تحقيق با مراجعه به قوانين، كتب و مقاله‌ها و پايان‌نامه‌هاي موجود در خصوص اين امر و ب طور خاص منابع لاتين و بررسي دقيق موارد مربوطه صورت مي‌پذيرد.
 
و) سابقه تحقيق:
نظر به اينكه گرايش حقوق مالكيت معنوي رشته نوپا و تازه متولد شده مي‌باشد. اما در حق كپي رايت از ديرباز مورد توجه جوامع مختلف از جمله جوامع (كامن لا) بوده اما در حقوق ايران كمتر به اين مسأله توجه شده و همچنين در آراي محاكم در اين خصوص به ندرت شاهد رأي مي‌باشيم و با توجه به نياز روزافزون جامعه صنعتي جديد نيازمند توجه و قوانين جامع‌تري مي‌باشد.
 


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:
١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟
٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.