دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شرعي بودن حقوق پديدآورندگان در ايران

از جمله مواردي که پس از انقلاب اسلامي مطرح شد مسأله ي شرعي بودن يا عدم ان در زمينه‌ي حقوق پديدآورندگان بود و با توجه به نظر برخي از فقها از جمله امام خميني بعضي از محاکم از سال 60 به بعد، که امام خميني از شوراي عالي قضايي خواسته بودند جلو قوانين مخالف شرع گرفته شود، حقوق پديدآورندگان را غير شرعي دانستند و به فتواي ايشان عمل کردند و اين امر موجب تشتت آراء شده بود و فقها در اين زمينه نظرات متفاوتي داشتند از جمله :

١- نظريه امام خميني[1]

« آنچه که معروف به حق طبع شده است حق شرعي به حساب نمي‌آيد و نفي سلطنت مردم بر اموالشان بدون اينکه هيچ گونه شرط و عقدي در ميان باشد جايز نيست. بنابر اين چاپ کتاب و نوشتن جمله حق چاپ محفوظ است في‌نفسه ايجاد حق نمي‌کند و دلالت بر التزام ديگران نمي‌نمايد. بنابر اين ديگران مي توانند ان را چاپ نموده و از آن تقليد کنند و هيچ کس نمي تواند مانع آنها از اين کار شود.»[2]

٢- نظر ايت الله ناصر مکارم شيرازي

« حق طبع و تأليف  و اختراع و مانند ان، يک حق شرعي و قانوني است و از نظر اسلام، بايد به آن احترام گذاشت و يا به تعبير ديگر، اهميت مالکيت فکري کمتر از مالکيت عيني نيست و حکومت اسلامي بايد عهده دار حفظ آن باشد.»[3]

٣- نظر آيت الله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري

« ماليت و ارزش اشياء از اعتبارات عقلايي است و تحديدي از ناحيه‌ي شارع مقدس اسلام وجود ندارد. بنابراين در مسأله ي فوق، حقوق مذکوره شرعاً لازم الرعايه است. و الله العالم بحقايق احکامه.»[4]

[1] . در اين خصوص حجت الاسلام مهريزي عقده دارد که فتواي امام خميني در شرايط خاصي که چاپ کتاب اصول کافي اثر مرحوم کليني( قرن 4 هجري ) را ناشري چاپ نمايند؛ صادر شده است. هرچند که حق مؤلف سي يا پنجاه سال از در گذشت صاحب اثر ، حقوق مادي ان منتفي ميشود چه رسد به کتابي که هزار سال پيش نوشته شده باشد که قاعدتاٌ به صورت تخصصي از اين موضوع خارج است. ( براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به مهريزي ، مهدي، مقاله ي مباني فقهي حق مؤلف، همايش تخصصي بررسي حقوق نشر کتاب در ايران، انتشارات خانه ي کتاب، 1381 )

[2] . موسوي خميني، روح …، تحريرالوسيله، چاپ ( مؤسسه انتشارات دارالعلم قم 1395 ه.ق) ج 2، ص 625.

[3] . اشتياق، وحيد، نظر چند تن از فقها و آيات عظام پيرامون حقوق مالکيت فکري، فصلنامه ي رهنمون، شماره ي دوم سوم (پاييز و زمستان 1371) ص 210 .

[4] . همان، ص 210.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.