دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چگونگی نسب پدری و مادری اقسام سه گانة تلقیح

چگونگی نسب پدری و مادری را در اقسام سه گانة تلقیح باید بررسی کرد. برخی اقسام از این نظر دارای صورتهای گوناگون است . در قسم اول (تلقیح میان زن و شوهر)، هرگاه ترکیب اسپرم و تخمک در زمان زوجیت صورت گرفته باشد، با توجه به ضوابط اثبات نسب [1]، به استناد قاعدة «فراش »، نوزاد حاصل از تلقیح ، شرعاً به پدر و مادرش منسوب است[2]. اگر برداشت اسپرم یا ترکیب آن با تخمک پیش از ازدواج صورت گرفته باشد، خواه قصد ازدواج داشته باشند خواه نه ، به نظر مشهور فقهی این عمل از گونة تلقیح میان دو بیگانه خواهد بود . هر چند به نظر شماری از فقها نوزاد به صاحبان اسپرم و تخمک انتساب می یابد [3].
در صورتی که تلقیح در زمان عِدّة طلاق رجعی صورت بگیرد، به نظر مشهور فقهی ، نوزاد به زوجین و به نظر برخی فقها[4] به مادر منتسب می شود. حکم تلقیح در زمان عِدّة طلاقِ بائن مانند باروری حاصل از تلقیح میان دو بیگانه است . اگر نوزاد، حاصلِ بارورسازی پس از مرگ شوهر باشد، بر پایة این نظر که با مرگ شوهر پیوند زوجیت بریده نمی شود، کودک به زوجین یا به نظر برخی فقها به مادر[5] انتساب می یابد ولی اگر رابطة زوجیت با مرگ پایان یافته تلقی شود، نسب چنین نوزادی مانند کودک حاصل از باروری میان دو بیگانه است . برخی فقها در این فرض هم کودک را منتسب به زوجین دانسته اند [6].
در قسم دوم تلقیح ، که نوزاد، حاصل انتقال جنین دو زوج به رحم مادر جانشین است ، در صحت انتساب وی به صاحب اسپرم (نسب پدری ) اختلاف نظر عمده ای دیده نمی شود[7]ولی در باب نسب مادریِ او آرای گوناگونی وجود دارد[8]. بر پایة یک نظریه که ملاک انتساب فرزند به مادر را بارداری (حمل ) می داند[9]، کودک به مادر جانشین انتساب می یابد ولی اگر معیار تحقق یافتن نسب مادری منشأ ژنتیکیِ آن باشد[10] نوزاد به صاحب تخمک منسوب می شود و مادر جانشین ، بنا به نظر برخی فقها، در حکم مادر رضاعی کودک است[11]. بنابراین ، اگر جنین یا تخمک بارور شده ، در رحم مصنوعی پرورش یابد نیز به صاحب تخمک قابل انتساب است [12].
بعضی فقها فراهم آمدن سه عاملِ تخمک و بارداری و ولادت را در یک مادر، ملاک نسب مادری شمرده و هیچیک از دو نفر را مادر نوزاد نمی شمارند [13]در برابر ایشان ، نظری دیگر وجود دارد که برپایة آن هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم مادر مشروع نوزادند[14]برخی دیگر هر دو را در حکم مادر رضاعی دانسته اند[15].

در قسم سوم تلقیح (تلقیح میان دو بیگانه )، هم نسب پدری نوزاد مورد بحث است هم نسب مادری او. در مورد نسب پدری چند نظر وجود دارد: 1) الحاق نوزاد به شوهرِ زن تلقیح شده[16] 2) عدم الحاق نوزاد به هیچیک از صاحب اسپرم و شوهر صاحب تخمک ، از آنرو که وی از نطفة شوهر صاحب تخمک پدید نیامده و صاحب اسپرم نیز با صاحب تخمک رابطة زوجیت ندارد[17]  3 )  انتساب نوزاد به صاحب اسپرم ، زیرا این نوزاد از دیدگاه عرف فرزند وی محسوب می شود، بعلاوه ، این نظر با مصلحت کودک هم سازگارتر است[18] 4) انتساب نوزاد به صاحب اسپرم در مواردی که زن و مرد بدون آگاهی از حکم تلقیح بدان اقدام کرده باشند یا تلقیح اشتباهاً انجام شده باشد و عدم انتساب به وی در صورت فقدان جهل و اشتباه [19] اما نسب مادری ، حتی برای مولود ثابت می شود[20] و حتی برخی فقها با آنکه نسب پدری را برای او منتفی می دانند، به استناد بارداری و زایمان قائل به ثبوت نسب مادری اند[21]. در برابر، برخی حقوقدانان ، نسب مادری را هم منتفی دانسته اند . فرض دیگری که در بحث تلقیح قسم سوم مطرح کرده اند این است که تخمکِ لقاح یافته در رحم زن دیگری کشت گردد. دربارة نسب مادریِ نوزاد حاصل ، آرای متعددی مطرح شده است اگر صاحب تخمک ناشناخته باشد، نوزاد مجهول النسب خواهد بود [22]؛ در بارة این نظر که نوزاد همواره به صاحب تخمک منتسب می شود و صاحب رحم فقط با او محرمیت می یابد .[23] از نظر فقهی ، بیشتر حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی ، برای نوزادان حاصل از تلقیح نیز وجود دارد، بدون آنکه ثبوت رابطة نَسبی برای آنان یا مشروعیت نسب مورد توجه قرار گیرد؛

[1] – موسوی بجنوردی ،حسن ،القواعد الفقهیه ، چاپ دوم :قم مطبعه آداب ، 1390 ق ، ج 4، ص 30
[2] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، چاپ ششم ، تهران ج 5، ص 184ـ 185
[3] – رضانیا معلم ، باروری های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق  1378 ش ، ص 232ـ231
[4] – رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 231
[5] – موحدی لنکرانی ، فاضل، ص 604
[6] – رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 234ـ236
[7] – رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 239ـ242
[8] – همو، ص 201ـ209
[9] – خوئی ، ابوالقاسم ، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات ، مع تعلیقات لجواد تبریزی ، قم 1416ـ1423 ص 42، مسئلة 43
[10] – امام خمینی ،روح الله تحریر الوسیله ، ج 2، ص 576
[11] – مکارم شیرازی ، ناصر ،تفسیر نمونه ، با همکاری جمعی از نویسندگان ج 2، ص 610
[12] – خرازی ، ص 125ـ126
[13] -خطیب ، یحیی عبدالرحمن ، احکام المراه الحامل فی الاشریعه الاسلامیه ، چاپ اول ، اردن ، دارالنفائس ،1418 ص 155
[14] – موسوی اردبیلی ، 1377 ش ، جلد 1، ص 407.
[15] – رضانیا معلم ، 1380 ش ، ص 317ـ362
[16] – خطیب ، ص 152
[17] – قیسی ، مغنیه ،ص 48؛ ، ص 259
[18] – روحانی ، محمدصادق ، المسائل المستحدثة ، بیروت 1393 ص 16
[19] – رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 246ـ 248
[20] – روحانی ، ص 15
[21] – صدر ،محمدباقر ، منهاج الصالحین ، بر طبق فناوی آیة اللّه سیدمحسن حکیم ، ج 2، بیروت 1400ج 2، ص 197
[22] – منتظری ،حسینعلی ، الاحکام الشرعیه ، چاپ اول ، قم ، نشر نظر (بی تا) ص 88
[23] – خرازی ، محسن خرازی ، «التلقیح »، فقه اهل البیت علیهم السلام ، سال 4، ش 16
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟
2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟
3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.
2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.
3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.
با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق