دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

مبحث دوم عوامل قانونی و قضایی تشدید مجازات

در این مبحث عوامل قانونی و قضایی تشدید مجازات به تفکیک و با ذکر مصادیق و مواد قانونی مربوط به آنها در گفتارهای جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

گفتار اول تشدید قانونی مجازات

” منظور از علل قانونی تشدید مجازات، اسباب و موجباتی است که در قانون صریحاً ذکر شده و قاضی دادگاه مکلًف است در صورتی که علل و جرم را مطابق مصرحات قانونی تشخیص دهد، بدون تجاوز از نصاب و حداکثر آن در مجازات تشدید نماید. به عبارت دیگر، همان طور که تأسیس مجازات از حقوق قوه مقننه است، تعیین موجبات تشدید نیز از حقوق و در سلطه و اقتدار اوست و تنها وظیفه یا حقی که برای دادگاه مقرر شده، همانا پی بردن به خصوصیات عمل و تطبیق آن است با عناوین تشدیدی که قانون به آن تصریح کرده است. بنابراین جایز نیست که دادگاه از حریم قانون تجاوز نموده و موجباتی که در قانون برای تشدید معین نشده است، تشخیص بدهد. فلسفه چنین محدودیتی رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و جلوگیری از تجاوزات قوای قضائیه و مجریه در کار قانونگذاری است.”[1]

 

” قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز، با پیروی از نظام کیفری اسلام و استفاده از همین اصل کلی مجازات های تعزیری را در قانون راجع به مجازات اسلامی (و قانون مجازات اسلامی) پیش بینی کرده است. در حقیقت آنچه را که در نصوص کیفری به عنوان مجازات تعیین می کند، مفهوم کلی مجازات که در مورد هر جرم ” بالقوه” تعیین و پیش بینی می شود، تا دادگاه پس از بررسی پرونده و ارزیابی میزان مسئولیت کیفری مرتکب جرم، در محدوده همان مجازاتی که قانونگذار مقرر داشته، ” بالفعل ” مجازات مناسبی را تعیین کند.” [2]

 

تشدید قانونی مجازات از طرق زیر قابل اعمال است :

الف تشدید مجازات از طریق حذف ارفاق های قانونی یا تحدید آن ها:

همان گونه که از تعریف تشدید قانونی مجازات بر می آید شامل مواردی می شود که قانونگذار رأساً نحوه اعمال و میزان تشدید آن را مشخص نموده که به صور مختلف قابل تقسیم بندی می باشد. یکی از این موارد، تشدید از طریق حذف ارفاق های قانونی یا تحدید آن ها است. به این معنی که گاهی قانونگذار مواردی را به عنوان ارفاق برای مرتکبین با شرایطی در نظر می گیرد که از جمله آن می توان تخفیف مجازات، اعطای آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ارفاق هایی از این دست را نام برد،  در صورتی که خود قانونگذار تجویز نموده، به عنوان تشدید این ارفاق ها را حذف و یا میزان اعمال آن را محدود
می نماید. برای روشن تر شدن  موضوع مثال هایی از قانون مجازات اسلامی (1370) آورده می شود :

در تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تصریح نموده که دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات سارقی که در تکرار جرم سرقت سه فقره محکومیت قطعی به اتهام آن جرم دارد، استفاده نماید. یعنی یکی از ارفاق های قانونی در این ماده به دلیل تکرار جرم از سوی مقنن حذف شده است. مثال دیگر ماده 30 قانون مجازات اسلامی می باشد که در این ماده قانونگذار به احصاء احکام جزایی که قابل تعلیق نیست می پردازد.

[1]. عبداللهی، اسماعیل، همان، ص 62

[2]. ولیدی، محمد صالح، همان، ص 475

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که  تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

ج- پرسش های اصلی

  • ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟

3- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی