Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) تحولات تاریخی جرم جاسوسی

آن چه امروزه، تحت عنوان جاسوسی مورد بحث قرار می گیرد و به عنوان جرایم سیاسی شناخته شده است ، سابقه بسیار طولانی در تاریخ دارد، در عین حال از نظر تاریخی شاید نتوانیم مبدا مشخص و روشنی برای پیدایش جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور بیابیم . با این همه ، از زمانی که بشر به اقتضای طبع مدنی خویش ، زندگی اجتماعی را تشکیل داد، تصادمات بین افراد و هیئت حاکمه به وجود آمد و جرایم خیانت و جاسوسی پدیدار شد و در ازمنه مختلف با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات سیاسی و اجتماعی به گونه ای ظهور و بروز پیدا کرد .

از آن جا که تحقق جرم نیاز به موضوع دارد و بدون موضوع در هر جرمی تحقق آن بی مورد است و موضوع تحقق جرم جاسوسی و خیانت به کشور حاکمیت و دولت یک کشور است ، بنابراین می توان گفت از زمانی که دولت ها ، هر چند در شکل بسیار ابتدایی و ساده خود به وجود آمدند و بر اثر مرز بندی و حدود و ثغور ، کشور ها پا به عرصه وجود گذاشتند ، ارتکاب جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور نیز قابل تصور است .حقوق دانان در بحث تاریخچه جرایم و مجازات ها ، تقسیمات متفاوتی ارائه نموده اند. عده ای تاریخ تحولات کیفری را به دوره های جنگ های خصوصی، دادگستری خصوصی و دادگستری عمومی و دوره معاصر تقسیم کرده اند.[1]

به هر حال از زمانی که ساده ترین تشکیلات اجتماعی، نظیر قبیله به وجود آمد ، به طور طبیعی این فرض وجود داشت که گروهی عهده دار اداره زندگی جمعی شدند و بر اساس قدرتی که کسب می کنند، حکمران دیگران باشند و کسانی را که در جهت تزلزل قدرت آنان بر می آیند مجازات می نمایند. پس از دوران ابتدایی به تدریج بر اثر تکامل بنیادهای اجتماعی، دولت و قدرت حاکمه شکل گرفت. دولت ها حقوقی را برای شهروندان ، و رعایای خویش وضع کردند و مردم موظف به رعایت وفاداری و اظهار صداقت و امانت در مقابل کشور و هیئت حاکمه بودند و در صورتی که این حقوق، مورد تعرض قرار می گرفت عمل مرتکبین، جرم و مستوجب کیفر بود.

در دوران های ابتدایی زندگی بشر ، شیوه برخورد با جاسوسان و خائنان به خوبی معلوم نیست ولی به طور کلی می توان گفت: با ظهور دولت، اصول و نظامات و مقررات اجتماعی به وجود آمد و دولت که حافظ نظم عمومی و سیاسی به شمار می آمد، زمانی قادر به ادامه حیات و حفظ کشور بود که بتواند در مقابل جرایمی که بر ضدش انجام می شود ، واکنش مناسب نشان دهد.

بدیهی است دولت با هر مبنای فکری ، جهت برقراری نظم ، ضرورت دارد و هرج و مرج به ضرورت عقل و فطرت مطرود است و در سایه اقتدار دولت و برقراری نظم ، تمدن شکل میگیرد و آسایش و امنیت رخ می نماید .

در حقیقت ، تمدن همان نظم اجتماعی است که خلاقیت و ابداع در سایه آن امکان پذیر است و در مقابل ناامنی و هرج و مرج موجب نابودی تمام مظاهر زندگی انسانی است که جامعه را به سوی نابودی سوق می دهد .

بنابراین ، زمان دقیق تشکیل دولت و کشور و تحقق جرایم جاسوسی و خیانت در تاریخ به خوبی معلوم نیست . در کتاب « جاسوسی و ضد جاسوسی » درباره به وجود آمدن جاسوسی در تاریخ ، چنین آمده است :

[1] . پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی،ج1، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، تهران، 1374، ص45

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟

میهمان