دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۱
         طرح مسأله ۱
         سؤال اصلی تحقیق ۲
         سؤالات فرعی تحقیق ۲
         فرضیه‌ها ۲
         ضرورت تحقیق ۳
         پیشینه‌ی تحقیق ۴
         هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ۴
         روش و ساختار تحقیق ۵
فصل اول: كليات  
۱-۱-   بازشناسي مفاهيم اصلی ۷
        ۱-۱-۱- اجاره ۷
                 الف) اجاره در لغت ۸
            ب) اجاره در اصطلاح ۹
        ۱-۱-۲- اجیر ۱۲
        ۱-۱-۳- مستأجر ۱۳
۱-۲-         انواع اجاره ۱۳
       ۱-۲-۱- اجاره­ي اشياء ۱۳
       ۱-۲-۲- اجاره­ي حيوان ۱۴
       ۱-۲-۳- اجاره­ي انسان (اشخاص) ۱۴
      ۱-۲-۳-۱- مفهوم و ماهيت اجاره­ي اشخاص ۱۵
               الف) تمليكي يا عهدي بودن اجاره­ي اشخاص ۱۵
              ب) ثمره­ي تمليكي يا عهدي بودن اجاره­ي اشخاص ۱۸
      ۱-۲-۳-۲- اقسام اجاره­ي اشخاص ۱۹
              ۱-۲-۳-۲-۱- اجاره­ي خدمه و كارگران ۲۰
  الف) اجير خاص ۲۰
ب) اجير عام (مطلق) ۲۲
             ۱-۲-۳-۲-۲- اجاره­ي متصديان حمل و نقل ۲۳
۱-۳-­ اركان اجاره­ي اشخاص ۲۴
        ۱-۳-۱- متعاقدين ۲۴
        ۱-۳-۲- ايجاب و قبول ۲۶
        ۱-۳-۳- عوضان (مورد معامله) ۲۶
       ۱-۳-۳-۱- معوض (منفعت عمل يا شخص) ۲۷
                 ۱-۳-۳-۲- عوض (اجرت) ۲۸
۱-۴-  مقايسه­ي اجاره­ي اشخاص با برخي از قراردادهاي مشابه ۲۹
       ۱-۴-۱- اجاره­ي اشخاص و تصدي حمل و نقل ۲۹
       ۱-۴-۲- اجاره­ي اشخاص و قرارداد كار ۳۰
       الف) تميز اجاره­ي اشخاص از قرارداد کار ۳۱
                 ب) فايده­ي تمييز قرارداد كار از مقاطعه كاري ۳۳
       ۱-۴-۳- اجاره­ي اشخاص و عقد استصناع ۳۴
       ۱-۴-۴- اجاره­ي اشخاص و عقد وديعه ۳۵
       ۱-۴-۵- اجاره­ي اشخاص و عقد وكالت ۳۶
۱-۵- مفاهیم مرتبط ۳۸
        ۱-۵-۱- مدعی و منکر ۳۸
                 الف) معیار تمیز مدعی از منکر ۳۹
                 ب)حکم مدعی و منکر ۴۱
        ۱-۵-۲- تداعی ۴۲
                 الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی مدعی و منکر ۴۳
                 ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف ۴۴
                فصل دوم : چگونگي حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد  
۲-۱- اختلافات مربوط به عقد ۴۸
        ۲-۱-۱- اختلاف اجير و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره ۴۸
                 الف) اختلاف قبل از انجام كار ۴۹
       ب) اختلاف بعد از انجام كار ۵۰
        ۲-۱-۲- اختلاف در نو ع عقد ۵۳
                 ۲-۱-۲-۱- اختلاف طرفين در اجاره و تبرّع ۵۳
                         الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار ۵۵
          ب) بروز اختلاف بعد از انجام كار ۵۶
       ۲-۱-۲-۲- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله ۵۹
       ۲-۱-۲-۳- اختلاف طرفين در اجاره و استيجار ۶۰
   ۲-۱-۳- اختلاف در كيفيت عقد ۶۱
       الف) اختلاف قبل از انجام كار ۶۲
       ب) اختلاف بعد از انجام كار ۶۳
   ۲-۱-۴- اختلاف در صحت و  بطلان عقد ۶۳
       ۲-۱-۴-۱- جريان اصل عدم يا اصل صحت ۶۴
       ۲-۱-۴-۲- قلمرو اجراي اصل صحت ۶۵
           ۲-۱-۴-۳- قاعده­­ي كلي در اجراي اصل صحت ۶۸
   ۲-۱-۵- اختلاف در مدت عقد ۶۹
       ۲-۱-۵-۱- اختلاف در مدت از حيث طول مدت زمان ۷۰
           ۲-۱-۵-۲- اختلاف در مدت از حيث تعيين و عدم تعيين ۷۳
۲-۲- اختلاف در متعاقدين ۷۶
   ۲-۲-۱- اختلاف در شخص اجير يا مستأجر ۷۶
   ۲-۲-۲- اختلاف در تغيير و تبديل اجير و مستأجر ۸۰
۲-۳- اختلاف در عوضين ۸۳
   ۲-۳-۱- اختلاف در منفعت (عمل) ۸۴
       ۲-۳-۱-۱- اختلاف در نوع منفعت (عمل) ۸۴
          الف) وقوع اختلاف قبل از انجام كار ۸۶
          ب) وقوع اختلاف بعد از انجام كار ۸۷
            ۲-۳-۱-۲- اختلاف در ميزان و مقدار عمل ۸۹
   ۲-۳-۲- اختلاف در اجرت ۹۱
       ۲-۳-۲-۱- اختلاف در نوع اجرت ۹۱
       ۲-۳-۲-۲- اختلاف در تعيين اجرت ۹۲
            ۲-۳-۲-۳- اختلاف در مقدار اجرت ۹۳
فصل سوم : چگونگي حل اختلافات مربوط به اجراي عقد و آثار آن  
۳-۱- اختلاف در تعهدات اجير ۹۶
   ۳-۱-۱- اختلاف در انجام عمل ۹۷
       ۳-۱-۱-۱- تخلف از اصل عمل ۹۷
          الف) تخلف اجير از انجام كار بدون تعيين زمان ۹۸
          ب) تخلف اجير از انجام كار در مدت مقرر ۹۹
                                 ۱-ب) تقاضاي عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب ۹۹
             ۲-ب) تقاضاي عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب ۱۰۰
       ۳-۱-۱-۲- تخلف از جزء عمل ۱۰۰
        ۳-۱-۲- اختلاف در تسليم عمل (موضوع كار) ۱۰۳
        ۳-۱-۳- اختلاف در حفظ كالا  تا زمان تحويل به مستأجر ۱۰۵
       الف) اختلاف در تلف ۱۰۶
       ب) اختلاف در تعدي و تفريط ۱۰۶
۳-۲- اختلاف در تعهدات مستأجر ۱۱۲
   ۳-۲-۱- اختلاف در قبض كالا و پذيرش كار ۱۱۳
   ۳-۲-۲- اختلاف در پرداخت اجرت ۱۱۴
    ۳-۲-۳- اختلاف در مخارج اجير  در مدت اجاره ۱۱۶
    ۳-۲-۴- اختلاف در هزينه­هاي مربوط به انجام كار ۱۱۸
فصل چهارم : چگونگي حل اختلافات مربوط به خاتمه­ي عقد  
۴-۱- اختلاف در انقضاء عقد اجاره ۱۲۱
   ۴-۱-۱- اختلاف طرفين در انقضاء مهلت معين ۱۲۲
   ۴-۱-۲- اختلاف طرفين در استيفاء منفعت ۱۲۳
   ۴-۱-۳- اختلاف در انقضاء مهلت يا استيفاء منفعت ۱۲۴
   ۴-۱-۴- اختلاف در اقاله‌ی عقد ۱۲۴
۴-۲- اختلاف در فسخ اجاره ۱۲۶
   ۴-۲-۱- اختلاف در ثبوت خيار ۱۲۶
                ۴-۲-۱-۱- اثر فسخ قبل از انجام كار و در اثناء كار ۱۲۷
                ۴-۲-۱-۲- اثر فسخ بعد  از انجام كار ۱۳۰
۴-۳- اختلاف در انفساخ اجاره ۱۳۱
    ۴-۳-۱- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجير ۱۳۳
    ۴-۳-۲- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل ۱۳۵
       ۴-۳-۲-۱- عدم امكان مادی انجام كار (تعذر ذاتي موضوع عمل) ۱۳۶
       ۴-۳-۲-۲- عدم امكان قانوني و شرعي انجام كار ۱۳۶
       ۴-۳-۲-۳- عدم امكان انجام كار به جهت تلف محل اجاره ۱۳۷
       ۴-۳-۲-۴- عدم امكان انجام كار به جهت ترك كار ۱۳۸
۴-۴- اختلاف در بطلان عقد اجاره ۱۳۹
    ۴-۴-۱- سبب بطلان ۱۴۰
    ۴-۴-۲- اثر بطلان در اجار­ه­ي اعمال ۱۴۱
       الف) ضمان كار اجير ۱۴۱
       ب) عدم ضمان محل عمل ۱۴۳
نتیجه گیری ۱۴۵
فهرست منابع ۱۴۶
مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:سنجش راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

۱) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۲) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۳) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟