پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق گرایش حقوق خصوصی:اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1
         طرح مسأله 1
         سؤال اصلی تحقیق 2
         سؤالات فرعی تحقیق 2
         فرضیه‌ها 2
         ضرورت تحقیق 3
         پیشینه‌ی تحقیق 4
         هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق 4
         روش و ساختار تحقیق 5
فصل اول: كليات  
1-1-   بازشناسي مفاهيم اصلی 7
        1-1-1- اجاره 7
                 الف) اجاره در لغت 8
            ب) اجاره در اصطلاح 9
        1-1-2- اجیر 12
        1-1-3- مستأجر 13
1-2-         انواع اجاره 13
       1-2-1- اجاره­ي اشياء 13
       1-2-2- اجاره­ي حيوان 14
       1-2-3- اجاره­ي انسان (اشخاص) 14
      1-2-3-1- مفهوم و ماهيت اجاره­ي اشخاص 15
               الف) تمليكي يا عهدي بودن اجاره­ي اشخاص 15
              ب) ثمره­ي تمليكي يا عهدي بودن اجاره­ي اشخاص 18
      1-2-3-2- اقسام اجاره­ي اشخاص 19
              1-2-3-2-1- اجاره­ي خدمه و كارگران 20
  الف) اجير خاص 20
ب) اجير عام (مطلق) 22
             1-2-3-2-2- اجاره­ي متصديان حمل و نقل 23
1-3-­ اركان اجاره­ي اشخاص 24
        1-3-1- متعاقدين 24
        1-3-2- ايجاب و قبول 26
        1-3-3- عوضان (مورد معامله) 26
       1-3-3-1- معوض (منفعت عمل يا شخص) 27
                 1-3-3-2- عوض (اجرت) 28
1-4-  مقايسه­ي اجاره­ي اشخاص با برخي از قراردادهاي مشابه 29
       1-4-1- اجاره­ي اشخاص و تصدي حمل و نقل 29
       1-4-2- اجاره­ي اشخاص و قرارداد كار 30
       الف) تميز اجاره­ي اشخاص از قرارداد کار 31
                 ب) فايده­ي تمييز قرارداد كار از مقاطعه كاري 33
       1-4-3- اجاره­ي اشخاص و عقد استصناع 34
       1-4-4- اجاره­ي اشخاص و عقد وديعه 35
       1-4-5- اجاره­ي اشخاص و عقد وكالت 36
1-5- مفاهیم مرتبط 38
        1-5-1- مدعی و منکر 38
                 الف) معیار تمیز مدعی از منکر 39
                 ب)حکم مدعی و منکر 41
        1-5-2- تداعی 42
                 الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی مدعی و منکر 43
                 ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف 44
                فصل دوم : چگونگي حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد  
2-1- اختلافات مربوط به عقد 48
        2-1-1- اختلاف اجير و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره 48
                 الف) اختلاف قبل از انجام كار 49
       ب) اختلاف بعد از انجام كار 50
        2-1-2- اختلاف در نو ع عقد 53
                 2-1-2-1- اختلاف طرفين در اجاره و تبرّع 53
                         الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار 55
          ب) بروز اختلاف بعد از انجام كار 56
       2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله 59
       2-1-2-3- اختلاف طرفين در اجاره و استيجار 60
   2-1-3- اختلاف در كيفيت عقد 61
       الف) اختلاف قبل از انجام كار 62
       ب) اختلاف بعد از انجام كار 63
   2-1-4- اختلاف در صحت و  بطلان عقد 63
       2-1-4-1- جريان اصل عدم يا اصل صحت 64
       2-1-4-2- قلمرو اجراي اصل صحت 65
           2-1-4-3- قاعده­­ي كلي در اجراي اصل صحت 68
   2-1-5- اختلاف در مدت عقد 69
       2-1-5-1- اختلاف در مدت از حيث طول مدت زمان 70
           2-1-5-2- اختلاف در مدت از حيث تعيين و عدم تعيين 73
2-2- اختلاف در متعاقدين 76
   2-2-1- اختلاف در شخص اجير يا مستأجر 76
   2-2-2- اختلاف در تغيير و تبديل اجير و مستأجر 80
2-3- اختلاف در عوضين 83
   2-3-1- اختلاف در منفعت (عمل) 84
       2-3-1-1- اختلاف در نوع منفعت (عمل) 84
          الف) وقوع اختلاف قبل از انجام كار 86
          ب) وقوع اختلاف بعد از انجام كار 87
            2-3-1-2- اختلاف در ميزان و مقدار عمل 89
   2-3-2- اختلاف در اجرت 91
       2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت 91
       2-3-2-2- اختلاف در تعيين اجرت 92
            2-3-2-3- اختلاف در مقدار اجرت 93
فصل سوم : چگونگي حل اختلافات مربوط به اجراي عقد و آثار آن  
3-1- اختلاف در تعهدات اجير 96
   3-1-1- اختلاف در انجام عمل 97
       3-1-1-1- تخلف از اصل عمل 97
          الف) تخلف اجير از انجام كار بدون تعيين زمان 98
          ب) تخلف اجير از انجام كار در مدت مقرر 99
                                 1-ب) تقاضاي عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب 99
             2-ب) تقاضاي عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب 100
       3-1-1-2- تخلف از جزء عمل 100
        3-1-2- اختلاف در تسليم عمل (موضوع كار) 103
        3-1-3- اختلاف در حفظ كالا  تا زمان تحويل به مستأجر 105
       الف) اختلاف در تلف 106
       ب) اختلاف در تعدي و تفريط 106
3-2- اختلاف در تعهدات مستأجر 112
   3-2-1- اختلاف در قبض كالا و پذيرش كار 113
   3-2-2- اختلاف در پرداخت اجرت 114
    3-2-3- اختلاف در مخارج اجير  در مدت اجاره 116
    3-2-4- اختلاف در هزينه­هاي مربوط به انجام كار 118
فصل چهارم : چگونگي حل اختلافات مربوط به خاتمه­ي عقد  
4-1- اختلاف در انقضاء عقد اجاره 121
   4-1-1- اختلاف طرفين در انقضاء مهلت معين 122
   4-1-2- اختلاف طرفين در استيفاء منفعت 123
   4-1-3- اختلاف در انقضاء مهلت يا استيفاء منفعت 124
   4-1-4- اختلاف در اقاله‌ی عقد 124
4-2- اختلاف در فسخ اجاره 126
   4-2-1- اختلاف در ثبوت خيار 126
                4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام كار و در اثناء كار 127
                4-2-1-2- اثر فسخ بعد  از انجام كار 130
4-3- اختلاف در انفساخ اجاره 131
    4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجير 133
    4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل 135
       4-3-2-1- عدم امكان مادی انجام كار (تعذر ذاتي موضوع عمل) 136
       4-3-2-2- عدم امكان قانوني و شرعي انجام كار 136
       4-3-2-3- عدم امكان انجام كار به جهت تلف محل اجاره 137
       4-3-2-4- عدم امكان انجام كار به جهت ترك كار 138
4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره 139
    4-4-1- سبب بطلان 140
    4-4-2- اثر بطلان در اجار­ه­ي اعمال 141
       الف) ضمان كار اجير 141
       ب) عدم ضمان محل عمل 143
نتیجه گیری 145
فهرست منابع 146

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

1) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

2) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

3) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟