دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

قسمتی از متن پایان نامه :

.

: کشورهایی که اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند

کشورهایی که اساسنامه دیوان را هم قبول نکرده باشند می توانند در شرایط خاص، اختلافاتشان را به دیوان ارجاع دهند. این دسته از دولت ها باید اعلامیه ای را به دبیرخانه دیوان تسلیم وصلاحیت دیوان را طبق منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان وآیین دادرسی آن قبول وتعهد نمایند که تصمیمات یا احکام صادره دیوان وتعهدات اعضای سازمان ملل متحد مندرج در ماده ۹۴ منشور ملل متحد رابپذیرند.این اعلامیه ها ممکن است کلی یا محدود به موضوع خاص باشدکه صرفا پذیرش صلاحیت دیوان بـرای یک مورد معین را اعلام می نمایند.[۱]

۳ :موضوعات قابل رجوع به دیوان

دیوان صرفاً مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی است و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی وکیفری صالح نیست. وفق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، موضوعات ذیل در صلاحیت دیوان قرار دارد:

تفسیر یک معاهده

هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد.

واقعیت هر عملی که درصورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب شود.

نوع ومیزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی معین شود.

ب : صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

۱: مفهوم ومبانی صلاحیت مشورتی

صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری عبارت است از اظهار نظر حقوقی وقضایی دیوان درباره مسایل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوانجارجاع می کنند.ریشه صلاحیت مشورتی برخی قواعد واصول کشورهای انگلوساکسون است. درسال ۱۹۲۰ تحت تاثیر رسوم وقواعد معمول امریکا وانگلیس استفاده از نظر مشورتی دیوان در خصوص مسایل حقوقی بین المللی در اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری پیش بینی شد.[۲]

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور

دیوان بین المللی دادگستری به موجب ماده ۹۶ منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه اش (مواد ۶۵ الی ۶۸) و مواد ۱۰۲ تا ۱۰۹ آئین دادرسی، علاوه بر صلاحیت ترافعی، دارای صلاحیت مشورتی است. مطابق مواد مذکور، ارکان اصلی ملل متحد و آژانسهای تخصصی ملل متحد می توانند از دیوان تقاضای نظریه مشورتی نمایند.[۳] دیوان صلاحیت دارد بنا به درخواست مجمع عمومی، شورای امنیت، سایر ارکان ملل متحد وآژانس های تخصصی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجاز به درخواست نظر مشورتی می باشند، رأی مشورتی صادر نماید.این نظریه باید در خصوص مسایل حقوقی باشد وبر اختلاف موجود بین دوکشور تاثیر عمده ای نداشته باشد.[۴]

دیوان همچون هر دادگاه دیگری پس از طرح یک دعوی باید ابتدا در خصوص صلاحیت خودش در رسیدگی به آن پرونده اظهار نظر نماید. به عبارت دیگر، اول باید تصمیم بگیرد که در یک مسأله، طبق مواد قانونی، مجاز به ارائه نظریه مشورتی می باشد یا خیر؟ و این امر به عهده خود دیوان می باشدکه صلاحیت خود ر ا در   مورد  تقاضاهایی که از طرف مجمع عمومی و یا شورای امنیت و یا آژانسهای تخصصی سازمان ملل وصول
می نماید، احراز نماید.[۵]

آراء مشورتی دیوان الزام آور نیستند مگر در مواردی که به موجب موافقتنامه های بین المللی، این نظریات مشورتی به طورجکلی یا درجمورد مسئله معینی، الزام آور شناخته شده باشندکه در این صورت باید طبق موافقت نامه عمل شود.

 

از ۱۴۶ پرونده رسیدگی شده تا قبل از نظریه مشورتی کوزوو در دیوان، ۲۴ مورد آن نظریه مشورتی می باشد.[۶]
که به عنوان مثال می توان از نظریات دیوار حائل، مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای یاد نمود. دیوان فقط یک بار از صدور نظریه مشورتی  به استناد فقدان صلاحیت جهت صدور نظریه مشورتی در قضیه تقاضای سازمان جهانی بهداشت [۷]   (WHO) در خصوص «مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاحهای هسته ای در مخاصمات مسلحانه از سوی یک دولت» به دلیل این که سؤال در حوزه فعالیت سازمان درخواست کننده نبود به استناد ماده۹۶ منشور امتناع نمود.[۸] نظریه مشورتی کوزوو، بیست و پنجمین نظریه مشورتی دیوان می باشد. قضات حاضر در دیوان این نظریه را در ۴۵ صفحه انشاء نمودند. دیوان در بخش اجرائی نظریه با۱۰ رأی در مقابل ۴ رأی نسبت به صدور نظریه اقدام نمود.[۹]

مطلب مشابه :  جرم سرپیچی از اوامر مافوق در صورت نافرمانی یک مأمور در رتبه ی سازمانی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

۷۴- جهانگیری، علیرضا، پیشین.

۷۵- موسی زاده، رضا، پیشین، ص: ۱۸۳٫

۷۶- میرعباسی، سیدباقرو سادات میدانی، سیدحسن، پیشین، صص۴۱۷-۴۱۶٫

۷۷- جهانگیری، علیرضا، پیشین.

[۵]– Aust, Antony, “Advisory Opinions”, Journal of International Dispute Settlement, Vol.1, No.1, 2010,  P.131.

[۶]-Ibid,  P.130.

[۷]-World Health Organization.

[۸]-“Legality of Threat or Use by a State  of Nuclear weapons in Armed conflict”, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, P.66,  Available at: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=e1&case=93&code=anw&p3=4; (Visited on 06/July/2011).

۸۲- عابدینی، عبدالله، «ملاحظاتی پیرامون نظریه مشورتی کوزوو»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۱۷، ۱۳۸۹، ص: ۵۰۶٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟

-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟

– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟

– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟

– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو