دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                          صفحه                                                                          
چکیده  
مقدمه  ——————————————- 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
الف- بیان مسئله ———————————- 3
ب- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق———————- 3
ج- پیشینه تحقیق———————————– 3
د- مسیرتحقیق————————————– 4
ه- اهداف تحقیق———————————— 4
و- سوالات تحقیق———————————— 4
ز- فرضیات تحقیق———————————– 5
ح- تبیین و توجیه پلان تحقیق———————— 5
بخش اول- کلیات در رسید گی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن    7
فصل اول- تعریف مالیات و بررسی جایگاه آن در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور ——————————————— 7
مبحث اول- اهداف وصول مالیات و اصول حاکم بر آن—– 8
گفتار اول- تبیین و بررسی اهداف اخذ مالیات ——– 9
گفتار دوم- اصول حاکم  بر مالیات و ویژگیهای آن —- 10
بند الف- ویژگیهای مالیات در اسلام—————— 11
بند ب- ویژگیهای یک نظام مالیاتی مطلوب————- 13
مبحث دوم- فرارمالیاتی ، علل پیدایش و راههای جلوگیری از آن   15
گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن  15
گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی 16
گفتار سوم- راههای جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی    19
فصل دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی —————————————— 20
مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام 21
مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر——————————————— 23
مبحث سوم- منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران —- 28
بخش دوم- ضوابط صدورآرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم برآن ————————————————— 32
فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی —– 32
مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی 38
مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی   39
فصل دوم- نظام حاکم بر صدورآرای کمیسیون های مالیاتی 41
مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن   42
مبحث دوم- مرور زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن – 46
فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی وآئین رسیدگی به آن ————————————————— 50
مبحث اول- کیفیات اعتراض  به آرای کمیسیون های مالیاتی    51
مبحث دوم- آئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی————————————————— 57
فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن ——————————————- 61
مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن – 62
مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی————————————————— 68
مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی ————————————————— 77
مبحث چهارم- بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مالیاتی ————————————————— 80
بخش سوم- ضوابط  اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن ———————————————– 89
فصل اول- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی—– 89
مبحث اول- بررسی شرایط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی    89
مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی   90
فصل دوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی   94
مبحث اول- تضمینات مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی  94
مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات    97
مبحث سوم-تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی ————————————————— 100
فصل سوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی —— 103
مبحث اول- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات ——————————————- 104
مبحث دوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات ——————————————- 108
نتیجه گیری—————————————- 112
ارائه پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین مالیاتی — 115
منابع و ماخذ————————————– 120
 
 
 
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
در تحقیق مزبور رسیدن به دو هدف مورد توجه بوده است:
الف- هدف علمی           ب- هدف کاربردی
الف- هدف علمی: منظور از این هدف آن است که با توجه به تعدد مؤدیان مالیاتی و نیز احیانا وجود نکات مبهم و پوشیده پیرامون موضوع که در لابه لای مواد قانونی استخراج می شود ابهام و نیز نقص مواد مربوطه روشن شود تا در تدوین قانون مناسب و نیز اصلاح ساختار مالیاتی کشور مورد استفاده قرار بگیرد و در واقع می توان منظور خود را از این هدف نوگستری دانست.
ب- هدف کاربردی : تحقیق مزبور صرفا جنبه نظری محض ندارد بلکه برای شناسایی قوانین مناسب و نیز تبیین حقوق وتکالیف مؤدیان و نیز وظایف مجریان مالیاتی و همچنین اصلاح ساختار مالیاتی کشور
می تواند مفید واقع شود.
 و) سوالات تحقیق
1- مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی به چه کیفیتی    می باشد.
2- چه ضوابطی بر صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی حکمفرما است.
3- چه ارتباطی بین قوانین و ساختار مالیاتی کشور با موضوع فرار مالیاتی وجود دارد.