دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
 
چکیده  ………………………………………………………………………………………………………………………………..   1
 
مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….   3
 
بخش اول:   تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل و قلمرو اعمال آن   …………………………..   6 
 
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل   ……………………………………………………..   7
مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل   …………………………………………………..   8
 
گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها   …………………………………………………………………………….   9
گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها   ……………………………………..   13
گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها   ……………….   15
 
مبحث دوم: پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی ‌دولت‌ها و الزامات ناشی ‌از حسن انجام این نمایندگی …..   18 
 
گفتار اول: تاریخچه بحث   ……………………………………………………………………………………………………   19
گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت از دیدگاه منابع حقوق
بین‌الملل…………………………………………………………………………………………………………………………….   22
 
فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل   ………………………………………………………………….   25
مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی   …….   26
 
گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی   ……………………………………………………………………   27
گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی   ……………………………………….   33
 
مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها   ………………………………………………………………………….   38
 
گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام   …………………………………………………..   39
گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی   ………………………….   44
بخش دوم: مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت   ……………………………..   47  
 
فصل اول: مصونیت ‌جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن   ……..   48
مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری   ………………….   49
 
گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنایات‌بین‌المللی،تعقیب
و مجازات آن‌ها   …………………………………………………………………………………………………………………   50
گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت   …………………………………………..   58
 
مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی   ………………………………………………………………………………………………………………………..   61 
 
گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی   ………………………………………………………….   62
گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام   ………………………………………………………………………………….   65
گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام   ……………………………………………………………………………   68
 
مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات
بین‌المللی   …………………………………………………………………………………………………………………………   70 
 
گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام   ………………………………………………………   71
گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه   …………………………………………………..   74
 
فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی   ……………………………………….   78
مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت   …………………………………………   79
 
گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو   ……………………………………………………………………………   80
گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ
و توکیو   ……………………………………………………………………………………………………………………………   82
 
مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات
دولت‌ها   ……………………………………………………………………………………………………………………………   85
 
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا   …………………………………………   86
گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت   …………………………………………………………………………………………………………………………………………   88
 
مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی   …….   91
 
گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی   …………..   92
گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت   …………………………………………….   95
گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌‌های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای
امنیت   ………………………………………………………………………………………………………………………………   99
 
نتیجه گیری   ……………………………………………………………………………………………………………………..   101
 
فهرست منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………………….   104
 
فهرست منابع انگلیسی   ………………………………………………………………………………………………………..   108
 
چکیده انگلیسی   ………………………………………………………………………………………………………………..   112

این مطلب را هم بخوانید :  پايان نامه با موضوع نقش اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی
این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟