دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

الف : جاسوسی از قرن پنجم تا هیجدهم میلادی
1- ایران
مدارک موجود تاریخی گویای آن است که حتی پس از ظهور اسلام در سرزمین ایران و در دوره سلجوقیان ، غزنویان ، خوارزمیان و… کسانی که بر ضد دولت یا مذهب قیام می کردند غالبا به شدیدترین نحو اعدام می شدند و گاه در حبس ، مجرد تحت مراقبت مامورین و زندانبان قرار می گرفتند .[1]
از زمان های قدیم ، دولت ها سعی در گسترش سلطه خود بر مردم داشتند . اولین دخالت دولت ها برای برقراری جرایم عمومی بود به این معنا که اعمالی را با صرف نظر از وجود مدعی خصوصی تحت تعقیب قرار می دادند و برای آن مجازات های سختی معین می کردند از آن جمله جرایمی چون خیانت به میهن ، فرار از مقابل دشمن ، توطئه علیه پادشاه و غیره بود .[2]
با این که پادشاهان صفویه ظاهری مذهبی داشتند و خود را حافظ دین و مجری احکام اسلام نشان می دادند ولی مجازات های خشن و غیر اسلامی در زمان آنان رواج داشت .این مجازات ها و شکنجه ها در عهد صفویه آن چنان شدت یافت که اکثر مورخینی را که شاهد عینی این قضایا بوده اند به تعجب وا داشته است . به عنوان مثال ، در خصوص شاه اسماعیل صفوی و مجازاتی که وی برای یکی از مخالفان خود به نام شیبک خان در نظر گرفته ، نوشته اند :
به دلیل کینه سختی که شاه از وی در دل داشت پس از دستگیری وی ، به صوفیان فرمان داد جسدش را خوردند و سرش را از تن جدا کرده و سپس پوست سرش را پر از کاه نمودند و…[3]
همچنین نقل شده که در زمان شاه سلطان محمد صفوی ، شخص قلدری را که به دعوی سلطنت برخواسته بود به فرمان شاه ، قبای باروت ها پوشانیدند و آتش زدند .
روش فوق در شکل وحشیانه تر در سلطه قاجار ادامه یافت و کسانی که اندک مخالفتی با خواندان سلطنت یا شاه داشتند به عنوان خائن به دین و مملکت مورد شدیدترین مجازات ها قرار می گرفتند . مجرمین را مصلوب می کردند . در دهان توپ می گذاشتند ، زنده به گور میکردند ، شیئی تیز به قسمت سفلای بدن آن ها فرو می نمودند و ….[4]
[1] . سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازات ها ، ترجمه محمد علی اردبیلی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1383، ص230
[2].  مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی،ج ، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1357، ص142
[3]. نصرالله فلفسی ،زندگی شاه عباس اول،ج1، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، تهران، 1353، ص158
[4] .پرویز صانعی،همان، ص102

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟