دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند2: تعریف عمد از منظر فقها:

حضرت امام عمد را اینگونه تعریف می کند « عمد به محض قصد کشتن با آنچه که می کشد ولو به ندرت و به قصد فعلی که غالباً به آن کشته می شود اگرچه قصد قتل را به آن ننماید تحقق پیدا می کند»[1]
شهید اول نیز در لمعه، عمد را بدین ترتیب توضیح می دهد: « وقتی قتل عمدی خواهد بود که شخص بالغ قصد کند کسی را با وسیله ای که غالباً کشنده است به قتل برساند. وبرخی گفته اند اگر به طور نادر کشنده باشد کفایت می کند. در صورتیکه با وسیله ای که به طور نادر کشنده است، قصد قتل نداشته باشد، قصاص نخواهد بود، اگرچه اتفاقاً موجب مرگ شود. مانند آنکه با چوب نازک یا عصا کسی را بزند. اما اگر ضربات به طور مکرر بر کسی که بدن یا جسم او تحمل آن را ندارد، وارد کند. قتل او قتل عمد به شمار می رود[2] .

مبحث دوم : بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظریات فقهی:

پس از نقل نظریات مختلف حال به بررسی قانون مجازات اسلامی در این مورد وتطبیق آن با نظریات پیشین می پردازیم. قانون مجازات اسلامی در ماده 206 موارد قتل عمدی را به طرق ذیل برمی شمرد: « قتل در موارد زیر قتل عمدی است: الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فردی یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود)
ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردی که قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری ویا پیری ویا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».
[1] –  خمینی . روح الله . ترجمه تحریر الوسیله . مترجم علی اسلامی . جلد چهارم . صفحه 269
[2] – شهید اول . لمعه دمشقیه . ترجمه و تبیین علی شیروانی . صفحه 259- 258
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟