دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: مبانی نظری جبران مسئولیت مدنی

جبران خسارت صرف نظر از احکام و مقررات خاص از مبانی و اصول کلی پیروی می کند. البته ممکن است نظام های مختلف حقوقی در مبانی و اصول نیز تفاوت هایی با یکدیگر داشته باشند، به طور مثال، یکی از اصول اولیه در جبران ها آن است که جبران باید ضرر زیاندیده را به شکل کامل پوشش دهد به نحوی که ضرری بدون جبران باقی باقی نماند.

اما نظام های حقوقی در تبیین این اصل و اجزای آن نگاه های کاملاً یکسانی ندارند. برخی از نظریات را در سه بند به طور کوتان بیان می­نمائیم.

بند اول : نظریه تفاوت

این تئوری، خسارت قابل جبران را عبارت از تفاوتی می داند که بین موقعیت واقعی خواهان با آنچه باید باشد و به واسطه دخالت حادثه زیانبار حاصل نشده است، وجود دارد. این تئوری در حقوق آلمان مطرح شده که به طور خاص در خسارات ناشی از نقض قرارداد به کار می رود. ریشه های این نظریه در حقوق روم وجود داشته است.[1]

بند دوم : نظریه موقعیت مشابه

بر اساس این نظریه، جبران خسارات، طرف زیاندیده را باید در همان موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا می شد در این وضعیت قرار می گرفت.

این نظریه در بحث نقض قرارداد در حقوق کامل لا ( به طور خاص انگلستاتن ) مطرح می­شود. به طور کلی در حقوق انگلیس سه جبران برای نقض قرارداد پیش بینی می­شود. [2]

الف)اعاده مال

ب ) خسارات اتکایی ( ناشی از اتکا به رفتار طرف مقابل )

ج ) خسارات مورد انتظار : بر اساس این نوع جبران ، با توجه به ملاک عقلایی و روال معمول امور ، منافع مورد انتظار برای زیان دیده باید جبران شود.

بند سوم : جبران کامل

این نظریه از حقوق فرانسه استنباط می گردد. برخلاف حقوق کامن لا که عناوین و اقسامی را برای خسارات در حقوق قراردادها طرح می کند. در حقوق فرانسه، در حقوق قراردادها و غیر قراردادها نقطه شروع ارزیابی خسارت­ها، جبران کامل خسارت زیاندیده دانسته شده است.

در حقوق اسلام نیز قواعد متعددی مانند لاضرر، تسبیب، غرور و ضمان ید، هر یک بر جبران ضرر و اعاده وضع زیاندیده تأکید می کنند.[3]

امروزه «اصل جبران کامل خسارت» اقتضا می­کند تا خسارت زیاندیده کاملاً جبران شود و وی تا حد امکان به وضعیت قبل از وقوع حادثه­ی زیانبار برگردانده شود. اجرای این اصل مستلزم این است که دادگاه در هر مورد میزان خسارت وارد شده به زیاندیده­ای خاص را ارزیابی و واردکننده­ی زیان را به پرداخت آن محکوم نماید.[4]

فصل دوم: انواع مسئولیت و اهداف مسئولیت مدنی

فصل دوم از بخش اول این پایان نامه انواع مسئولیت و اهداف مسئولیت مدنی نام دارد و دارای دو مبحث می­باشد، در مبحث اول انواع مسئولیت بیان می­گردد و در مبحث دوم اهداف و نقش مسئولیت مدنی با تأکيد بر جايگاه خاصيت جبران کنندگي خسارات زيانديده مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

 [1] ره پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، انتشارات خرسندی، تهران 1388، ص87

 [2] ره پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، مأخذ ذکر شده، ص87 و 88

[3]  ره پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، مأخذ ذکر شده ، ص 88

[4] بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، مأخذ ذکر شده، ص 337

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی