دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

  • چکیده———————————————————-1
  • مقدمه———————————————————- 2
  • فصل اول: اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل

بخش اول:
بررسی رفتارمسالمت آمیز در ادیان الهی(یهود ومسحیت)—————————-8
1-دین یهود———————————————————-8
نژادپرستی یهود ازدیدگاه قرآن کریم——————————————9
2-1)اعمال یهود نسبت به اسلام——————————————–12
3-1)جنگ نزدیهود—————————————————–13
2-دین مسیحیت——————————————————-15
بخش دوم:
مفهوم رفتارمسالمت آمیزدر عرصه بین الملل————————————19
1-اهمیت تامین منافع اقلیت ها درحقوق بین الملل——————————–20
2-حقوق اقلیت ها قبل ازسازمان ملل—————————————–21
3-حقوق اقلیت ها بعد ازسازمان ملل—————————————–22
1-3)اعلامیه جهانی حقوق بشر———————————————24
 

  • فصل دوم: اقلیت غیرمسلمان وحقوق بین الملل اسلام

بخش اول:
تعریف حقوق بین الملل اسلام——————————————— 27
منابع حقوق بین الملل اسلام———————————————–28
بخش دوم:
سیرجریانات کلی درمورد اقلیت ها——————————————31
مفهوم اقلیت دینی وغیردینی———————————————–33
بخش سوم:
مفهوم رفتارمسالمت آمیز دراسلام——————————————-38
بخش چهارم:
حقوق غیرمسلمانان درجامعه اسلامی—————————————–43
1- بخشی ازحقوق اقلیت ها———————————————–44
1-1)حق آزادی عقیده—————————————————45
2-1)حق آزادی بیان—————————————————-46
3-1)حق آزادی سیاسی————————————————–46
4-1)حق امنیت——————————————————-46
5-1)حق برخورداری ازعدالت اجتماعی—————————————47
6-1)حق استقلال قضایی————————————————-47
2- پیمان نامه های عدالت محور——————————————–48
2-1)پیمان پناهندگی سیاسی———————————————–48
2-2)پیمان مالی——————————————————-49
3-2)پیمان نظامی——————————————————49
بخش پنجم:
ارزش قراردادها دراسلام————————————————-52
1-انواع قراردادهای بین المللی دراسلام—————————————53
1-1)قراردادموقت——————————————————54
1-1-1)قراردادامان—————————————————–54
شرایط قرارداد امان—————————————————–55
آثارقرارداد امان——————————————————–56
2-1-1)قرارداد هدنه—————————————————-56
طرفین قرارداد هدنه—————————————————–57
آثارقرارداد هدنه——————————————————-57
1-2)قرارداددائم ——————————————————-58
1-1-2)قرارداد صلح—————————————————-58
آثارقرادداد صلح——————————————————-59
2-1-2)قرارداد ذمه—————————————————–59
ماهیت قراداد ذمه——————————————————61
تعریف دارالذمه——————————————————-62
میزان جزیه———————————————————-63
تکالیف اهل ذمه——————————————————-64
حقوق اهل ذمه——————————————————–66
 

  • فصل سوم: رفتار مسالمت آمیز ازمنظر قرآن وسنت

بخش اول:
دیدگاه ونظرات قرآن کریم————————————————71
1-قرآن کریم ودعوت به رفتار مسالمت آمیزبا دیگران——————————73
2- قرآن کریم وآزادی عقیده وفکر——————————————-74
3- قرآن کریم ونفی نژادپرستی وخودبرتربینی———————————–76
4- قرآن کریم واستقبال ازپیشنهادصلح—————————————-79
بخش دوم:
سیره عملی پیامبر(ص)—————————————————80
1-نامه های مسالمت آمیز پیامبر———————————————84
2-پیمان نامه های صلح————————————————–85
1-2)منشورمدینه——————————————————-86
2-2)پیمان عقبه——————————————————-87
3-2)صلح حدیبیه——————————————————87
3-رفتارمسالمت آمیزپیامبردرمقابل مخالفان————————————-89
1-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا کفارقریش————————————–89
2-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا یهود——————————————91
3-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا مسیحیان—————————————92
بخش سوم:
رفتار مسالمت آمیز با غیرمسلمانان براساس فقه عامه——————————-94
بخش چهارم:
رفتار مسالمت آمیز با غیر مسلمانان براساس فقه شیعه——————————99
1)سیره عملی ائمه معصومین(ع)—————————————–=–99
2)نظرات وآراء علماء شیعه———————————————–105
3) رفتارمسالمت آمیز درعصرظهور——————————————109
 

  • فصل چهارم:صلح وهمزیستی مسالمت آمیز ازمنظرحقوق بین الملل اسلام

بخش اول:
صلح وهمزیستی مسالمت آمیز——————————————–118
1-ترویج اخوت بشری ومساوات انسانی————————————–119
2-تحریم اسباب نزاع وجنگ———————————————120
3-مبارزه با استعمار—————————————————-121
4-احترام به پیمان هاوعهدها———————————————-122
5-پرهیزازجدال دینی—————————————————122
6-تاکیدبرنقاط اشتراک میان پیروان ادیان الهی———————————-124
بخش دوم:
صلح وجنگ ازمنظرقرآن ومعصومین(ع)————————————–125
بخش سوم:
آثارحقوقی جنگ دراسلام————————————————129
1-برخوردبا اسیران—————————————————-131
2- حقوق کودکان وزنان درجنگ——————————————-133
3- اموال ودارائیهای دشمن———————————————–134
 

  • فصل پنجم: دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی ایران

بخش اول:
دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی—————————————137
1-قانون اساسی ——————————————————137
1-1)احوالات شخصیه اقلیت های دینی درایران———————————138
2-1)رفتارمسالمت آمیز درقانون اسا سی————————————–140
1-2-1)کوشش برای وحدت جهان اسلام————————————-141
2-2-1)حمایت ازمستضعفین———————————————142
3-2-1)رفتارمسالمت آمیزبا دولت های غیرمحارب——————————143
بخش دوم:
مواضع وبیانات امام خمینی(ره)——————————————–144
بخش سوم:
مواضع وبیانات مقام معظم رهبری——————————————148

  • نتیجه گیری——————————————————152
  • پیشنهادات——————————————————-154

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:
درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:
1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند
2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.
3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.
4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.
ج)سوالات تحقیق:
به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:
1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟
2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟
3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام