دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

چکیده فارسی………………………………… 1

مقدمه……………………………………… 2

بخش اول: شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها

فصل اول: شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه…………………………………………… 7

– مبحث اول: دفاع مشروع در مواد قانونی…………. 8

– گفتار اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات بعدی مصوب 1352…………………………………………… 8

– الف: قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304……….. 8

– ب: اصلاحات انجام شده در سال 1352……………… 10

گفتار دوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361…. 10

الف: مقایسه با قوانین گذشته…………………… 10

ب: مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال 1362.. 11

گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375. 13

الف: قواعد عمومی……………………………. 13

ب: قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) 14

مبحث دوم: شروط دفاع در منابع فقه امامیه……….. 15

گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع………………….. 15

1- دفاع از تن و تمامیت جسمانی………………… 16

2- دفاع از عرض و ناموس………………………. 17

3- دفاع از آزادی تن…………………………. 18

4- دفاع از مال………………………………. 19

گفتار دوم: ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)…… 19

1- ضرورت دفاع……………………………….. 19

2- تناسب دفاع……………………………….. 20

گفتار سوم: اثبات مشروعیت دفاع…………………. 21

مبحث سوم: شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی. 21

گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان….. 22

الف – دفاع از نفس…………………………… 22

ب – دفاع از عرض و ناموس……………………… 22

ج – دفاع از مال…………………………….. 24

د – دفاع از آزادی تن………………………… 24

هـ – دفاع از دیگری………………………….. 25

گفتار دوم: خطر فعلی یا قریب الوقوع…………….. 27

الف – تعریف تجاوز فعلی………………………. 27

ب – تعریف خطر قریب الوقوع……………………. 27

ج – خطر قابل پیش بینی در آینده دور……………. 28

د – خوف معقول یا قرائن عقلایی…………………. 28

گفتار سوم: شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع……….. 29

الف – تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب……………. 29

ب – ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان……………………………………… 30

ج – ملاکهای تشخیص تناسب………………………. 32

د – ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب………………. 33

گفتار چهارم: شرایط مربوط به دفاع از دیگری……… 34

الف – دفاع از اقارب و شرایط آن……………….. 34

ب – دفاع از اشخاص دیگر در صورت استمداد یا نیاز به کمک داشتن 35

1- دفاع از نفس دیگری………………………… 35

2- دفاع از عرض و ناموس دیگری…………………. 35

3- دفاع از آزادی تن دیگری……………………. 36

4- دفاع از مال دیگری………………………… 36

ج – مسئولیت های ویژه بعضی اشخاص برای دفاع (مستأجر، پلیس، محافظ)…………………………………………… 37

فصل دوم – جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع……………………………………… 38

مبحث اول – کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی……………………………………… 39

الف – نیاز به تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول……. 39

ب – نیاز به تعیین مصادیق مناسب یا عدم تناسب دفاع.. 39

ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین موضوعه…………………………………………… 40

مبحث دوم: اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود. 41

گفتار اول: منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده…………………………………….. 41

گفتار دوم: منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها…………………………………. 42

بخش دوم: برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

فصل اول: استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع  44

مبحث اول: ابزارهای مورد استفاده در دفاع در مقایسه با وسایل مورد استفاده مهاجم………………………………. 44

گفتار اول: چند نمونه از آراء قبل از انقلاب……… 44

گفتار دوم: چند نمونه از آراء بعد از انقلاب……… 45

مبحث دوم: سایر ملاکهای تناسب………………….. 47

گفتار اول: تعدد مهاجمین یا مدافعین یا هر دو……. 47

گفتار دوم: دفاع منتهی به قتل عمدی…………….. 48

گفتار سوم: دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع 49

گفتار چهارم: سایر ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب. 52

فصل دوم: ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع…………………………………………… 53

مبحث اول: اظهارات اصحاب دعوی و گواهان…………. 53

گفتار اول: اظهارات اصحاب دعوی………………… 53

گفتار دوم: اظهارات گواهان……………………. 55

مبحث دوم: قرائن و شواهد عینی…………………. 55

گفتار اول: سوابق متهم یا مهاجم احتمالی………… 56

گفتار دوم: ادله علمی یا شواهد پزشکی…………… 57

بخش سوم: رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

فصل اول: عدم احراز اصل دفاع………………….. 60

مبحث اول: عدم وجود قرائن اطمینان آور یا بیم عقلایی. 60

گفتار اول: وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم………. 60

گفتار دوم: معقول نبودن سوء ظن متهم……………. 62

مبحث دوم: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی………………………… 63

گفتار اول: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع …… 64

گفتار دوم: امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی.. 66

فصل دوم: عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی…………………………………………… 68

مبحث اول: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب    68

مبحث دوم: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب    70

– نتیجه گیری……………………………….. 74

– پیشنهادات………………………………… 78

– پیوست آراء……………………………….. 79

– فهرست منابع و مأخذ………………………… 189

– چکیده انگلیسی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:

1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی