دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول : مباني حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي 13

مقدمه 14

مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بين‌المللی 15

گفتار اول: حقوق بين‌الملل عرفي 16

گفتار دوم: اسناد بين‌المللی 17

مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقه‌اي و ملی 19

گفتار اول: اسناد منطقه‌اي 20

گفتار دوم: اسناد ملی 22

فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمين سرمايه‌گذاری خارجی 24

مقدمه 25

مبحث اول: معاهدات بين‌المللي 25

گفتار اول: معاهدات چندجانبه 27

گفتار دوم: معاهدات دوجانبه 35

گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه 40

مبحث دوم: نهادهای بين‌المللی 41

گفتار اول: مرکز بين‌المللي براي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايکسيد) 42

گفتار دوم: آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (ميگا) 51

فصل سوم : راهکارهاي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي 56

مقدمه 57

مبحث اول: رويکرد رفتاری نسبت به سرمايه‌گذار خارجي در حقوق بين‌الملل 58

گفتار اول: معيارهاي رفتار با بيگانگان 59

گفتار دوم: سلب مالکيت از بيگانگان در حقوق بين‌الملل عمومي 64

مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي نوين دول توسعه‌يافته در حمايت از سرمايه‌گذاران 69

گفتار اول: شرط ثبات 70

گفتار دوم: شرط التزام 89

نتيجه‌گيري و پيشنهادها 119

منابع 126

 

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي