دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                صفحه
چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………… 2
الف) بیان موضوع …………………………………………………………………………………………………………… 2
ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 4
پ) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 4
ج) اهداف وکاربردها…………………………………………………………………………………………………………. 5
ح) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5
ی) معرفی پلان ……………………………………………………………………………………………………………….. 6
بخش نخست : کلیات ………………………………………………………………………………………………………… 7
فصل نخست: مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی …………………………….  8
مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا…………………………………………………………………………………………  8
گفتار اول : تعریف زنا………………………………………………………………………………………………………..  8
بند اول : تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………..  8
بند دوم : تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….. 9
الف) تعریف فقها امامیه از زنا……………………………………………………………………………………………..  10
ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا…………………………………………………………………………………………..  10
گفتار دوم : طبقه بندی زنا …………………………………………………………………………………………………  12
بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف …………………………………………………………………………………….  12
بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصان ………………………………………………………………………….. 13
بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارم ………………………………………………………………………………….  14
مبحث دوم: تاریخچه بزه زنا ……………………………………………………………………………………………….. 15
گفتار اول: بزه زنا در ادیان الهی ………………………………………………………………………………………….. 15
بند اول: در ادیان الهی ماقبل اسلام ……………………………………………………………………………………….. 15
بند دوم: در دین مبین اسلام ……………………………………………………………………………………………….  20
گفتار دوم: بزه زنا در حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………….  24
فصل دوم: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا و فلسفه مجازات آن ………………………………………………….  25
مبحث اول: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا ………………………………………………………………………… 25
گفتار اول: نهی از تجسس و تشویق به بزه پوشی ………………………………………………………………………..  25
بند اول: نهی از تجسس …………………………………………………………………………………………………….  26
بند دوم: تشویق به بزه پوشی ………………………………………………………………………………………………  26
الف) تشویق بزهکار ……………………………………………………………………………………………………….  26
ب) تشویق شهود …………………………………………………………………………………………………………..  27
گفتار دوم: کیفر زدایی  …………………………………………………………………………………………………… 28
بند اول: تشدید بار اثبات ………………………………………………………………………………………………….. 28
بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات ……………………………………………………………………………..  30
الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء …………………………………………………………………………………  30
ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار ………………………………………………………………………….  32
ج) سقوط مجازات مبتنی بر توبه مقر …………………………………………………………………………………….  36
مبحث دوم: فلسفه مجازات بزه زنا ………………………………………………………………………………………..  38
گفتار اول: تنبیه و تنبه بزهکار ……………………………………………………………………………………………  41
گفتار دوم: ارعاب بازدارندگی …………………………………………………………………………………………  42
گفتار سوم: صیانت از اخلاق و عفت عمومی …………………………………………………………………………  43
بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی …………………………………………….  45
فصل اول: نص شرعی و قانونی …………………………………………………………………………………………..  46
مبحث اول: نص شرعی ……………………………………………………………………………………………………  46
گفتار اول: آیات الهی …………………………………………………………………………………………………….  47
گفتار دوم: روایات ………………………………………………………………………………………………………..  50
مبحث دوم: نص قانونی ……………………………………………………………………………………………………  52
فصل دوم: وطی(دخول) …………………………………………………………………………………………………..  53
مبحث اول: مفهوم وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………….  53
گفتار اول: تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………..  53
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………..  54
مبحث دوم: شرایط وطی(دخول) …………………………………………………………………………………………  54
گفتار اول: نامشروع بودن ………………………………………………………………………………………………….  56
بند اول: وطی(دخول) مشروع …………………………………………………………………………………………….  56
بند دوم: وطی(دخول) نا مشروع ………………………………………………………………………………………….  56
گفتار دوم: وطی(دخول) با انسان …………………………………………………………………………………………  57
بند اول: موارد وطی (دخول) با انسان …………………………………………………………………………………….  57
الف) وطی با جنس مخالف و موافق و خنثی ……………………………………………………………………………..  57
ب) وطی با زندگان و مردگان …………………………………………………………………………………………….  61
پ) وطی در دبر و قبل …………………………………………………………………………………………………….  62
ح) وطی با محارم و بیگانگان ………………………………………………………………………………………………. 62
خ) وطی با مسلمان و کافر …………………………………………………………………………………………………  64
ک) وطی با باکره و غیر باکره ……………………………………………………………………………………………  65
گ) وطی با کبیره و عاقله …………………………………………………………………………………………………  66
د) وطی با صغیره و مجنونه ………………………………………………………………………………………………..  66
بند دوم: حکم وطی با بهائم ………………………………………………………………………………………………..  68
گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه ………………………………………………………………………….  69
بند اول: آلت دخول ………………………………………………………………………………………………………..  69
الف) آلت تناسلی …………………………………………………………………………………………………………..  69
ب) آلات غیر تناسلی ……………………………………………………………………………………………………..  70
بند دوم: دخول به قدر الحشفه …………………………………………………………………………………………….  71
فصل سوم: قصد وطی (دخول) ……………………………………………………………………………………………  71
مبحث اول: اراده آزاد ……………………………………………………………………………………………………..  71
گفتار اول: زنا در حالات خواب و بیهوشی یا مستی ……………………………………………………………………..  72
گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار …………………………………………………………………………………. 74
مبحث دوم: علم و آگاهی ………………………………………………………………………………………………….  76
گفتار اول: علم به حکم …………………………………………………………………………………………………….  77
گفتار دوم: علم به موضوع …………………………………………………………………………………………………  79
بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه) ……………………………………………………………………………..  80
بند دوم: اشتباه در وطی حرام ……………………………………………………………………………………………..  82
بخش سوم: مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی ………………………………………………………………..  83
فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا …………………………………………………………………………………….  84
مبحث اول: مجازات قتل …………………………………………………………………………………………………..  84
گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل …………………………………………………………………………………….  84
بند اول: زنا به عنف ………………………………………………………………………………………………………..  84
الف) زنا به عنف زانی ……………………………………………………………………………………………………..  85
ب) زنا به عنف زانیه ……………………………………………………………………………………………………….  86
بند دوم: زنا با محارم ……………………………………………………………………………………………………….  88
الف) محارم نسبی …………………………………………………………………………………………………………..  89
ب) محارم سببی ……………………………………………………………………………………………………………  92
ج) محارم رضاعی ………………………………………………………………………………………………………….  94
بند سوم: زنا کافر با مسلمان  ………………………………………………………………………………………………  95
بند چهارم: زنا با زن پدر…………………………………………………………………………………………………….  99
مبحث دوم: مجازات رجم ………………………………………………………………………………………………… 100
گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم………………………………………………………….  100
بند اول: مفهوم و اقسام احصان ………………………………………………………………………………………….  100
بند دوم: شرایط احصان ………………………………………………………………………………………………….  101
الف) وطی در ازدواج صحیح …………………………………………………………………………………………….  102

  • مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج …………………………………………………………………………..  103
  • مسئله در قبل یا دبر بودن وطی ………………………………………………………………………………… 103
  • مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر ………………………………………………. 104

ب) بلوغ و عقل …………………………………………………………………………………………………………..  106
1- بلوغ و عقل در یک طرف  ………………………………………………………………………………………  106
2- بلوغ و عقل در دو طرف …………………………………………………………………………………………  108
ج) اسلام  ………………………………………………………………………………………………………………….  108
گفتار دوم: کیفیت اجرای مجازات رجم ……………………………………………………………………………….  109
مبحث دوم: مجازات جلد و کیفر های الحاقی ………………………………………………………………………….  119
گفتار اول: زنا مستوجب مجازات جلد …………………………………………………………………………………..  119
گفتار دوم: زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی ……………………………………………………………………..  120
بند اول: مصادیق زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی……………………………………………………………….  120
بند دوم: اقسام کیفر های الحاقی ………………………………………………………………………………………..  123
گفتار سوم: کیفیت اجرای مجازات جلد و کیفر های الحاقی ………………………………………………………….  123
فصل دوم: عوامل تشدید و تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا…………………………………………………………..  126
مبحث اول: عوامل تشدید مجازات بزه زنا ………………………………………………………………………………  126
گفتار اول: تعدد جرم …………………………………………………………………………………………………….  127
بند اول: مفهوم تعدد جرم ………………………………………………………………………………………………..  127
بند دوم: انواع تعدد جرم …………………………………………………………………………………………………  127
الف) مشابه بودن جرائم متعدد …………………………………………………………………………………………..  128
ب)مختلف بودن جرائم متعدد……………………………………………………………………………………………. 128
گفتار دوم: تکرار جرم……………………………………………………………………………………………………  130
بند اول: مفهوم تکرار جرم……………………………………………………………………………………………….  132
بند دوم: چگونگی تعیین مجازات در تکرار جرم ……………………………………………………………………….  133
مبحث دوم: عوامل تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا …………………………………………………………………..  135
گفتار اول: بارداری محکوم علیه …………………………………………………………………………………………  135
گفتار دوم: استحاضه محکوم علیه ……………………………………………………………………………………….  140
گفتار سوم: نفاس محکوم علیه …………………………………………………………………………………………..  141
گفتار چهارم: بیماری محکوم علیه ……………………………………………………………………………………….  142
بند اول: بیماری قابل علاج………………………………………………………………………………………………..  142
بند دوم: بیماری غیر قابل علاج ………………………………………………………………………………………….  143
گفتار پنجم: پناهندگی محکوم علیه به حرم …………………………………………………………………………….  144
نتیجه و پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………..  147
الف: نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………  147
ب: پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………..  149
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 151
الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 151
1-کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 151
2-مقالات …………………………………………………………………………………………………………………. 153
3-پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 154
ب) منابع خارجی …………………………………………………………………………………………………………  154
د)پایگاه های اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………. 158
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..  159
صفحه عنوان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………  160
 
«علائم و نشانه های اختصاری»
 
صلی الله علیه و آله و سلّم …………………………………………………………….. (ص)
علیه السلام …………………………………………………………………………… (ع)
رحمه الله علیه ……………………………………………………………………….. (ره)
هجری شمسی …………………………………………………………………………(ه.ش)
هجری قمری …………………………………………………………………………. (ه.ق)
قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………… (ق.م.ا)
قانون آیین دادرسی کیفری …………………………………………………………… (ق.آ.د.ک)
قانون مجازات عمومی ………………………………………………………………… (ق.م.ع)
قانون مدنی ………………………………………………………………………….. (ق.م)
لایحه قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………..  (ل.ق.م.ا)
 
 
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق
1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟
2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟
3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟
اهداف و کاربردها
هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.