دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1.بیان مسئله 5
2.پیشینه تحقیق 5
3.سوالات وفرضیه های پژوهش 5
4.سازمان‌دهی پژوهش 6
5.اهداف تحقیق 6
6.نوع وروش تحقیق 6
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه 7
گفتار اول- مفاهیم اساسی 7
بند اول- تعریف پول کثیف 7
الف- درحقوق ایران 7
1. معنای لغوی 7
2. معنای اصطلاحی 7
ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی 8
1.معنای لغوی 8
2. معنای اصطلاحی 8
بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران 9
الف- معنای لغوی پول شویی 9
ب- پولشویی در اصطلاح 9
بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل 11
الف- تعریف لغوی 11
ب- تعریف اصطلاحی 13
گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی 14
بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی 14
الف- در ایران 15
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه 15
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر 15
3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی 17
ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان 19
فصل دوم- فرایند پول‏شویی 21
گفتار اول – عملیات پول‏شویی 21
بند اول- مراحل پول شویی 21
الف- موقعیت‏یابی 21
ب- تغییر وضعیت 22
ج) ادغام و ترکیب 24
گفتار دوم-  روش های پولشویی 25
بند اول- روش پولشویی سنتی 25
الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای) 25
ب – حساب های وابستگان 26
ج- حسابهای دسته جمعی 26
د- حساب های انتقالی واسط 27
ه- حواله های بانکی وغیره 27
و- ترتیبات وثیقه‌ای وام 27
ز- حساب های غیر فعال 28
ح- شرکت های مجازی(کاغذی) 28
ط- شرکت های بیمه 28
ی – صرافی ها 29
ک‌- تجارت بین الملل 29
ل‌- بازار اوراق بهادار 29
بند دوم-  روش های پولشویی الکترونیکی 30
الف‌- بانکداری پیوسته 31
1.افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری 31
2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال 32
3.استفاده از عاملین پولشویی 33
ب- قمار اینترنتی 33
ج- کارت های از پیش پرداخت شده 33
د- حراج های پیوسته 34
ه-  بانکداری از طریق موبایل 34
و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها 35
ی- بازی های رایانه ای پیوسته 35
بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن 35
بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی
فصل اول- جرم انگاری پول شویی 39
گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری 39
بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی 39
بند دوم- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی 40
بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی 41
الف- قاعده ید 41
ب-  قاعدة سوق 42
ج-  قاعده صحت 43
گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی 44
الف-  مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای 44
1. کنوانسیون­سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین 44
2. کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو 45
3.کنوانسیون­راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ 46
4. گزارش گروه­کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه)مصوب 1990 و اصلاحی1996 46
ب- مستندات داخلی 46
1. مستندات فقهی 47
2. مستندات حقوقی 52
فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی 54
گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی 54
بند اول-  پیمان نامه وین (1988) 54
بند دوم-  اعلامیه بال (1988) 55
بند سوم  -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(2000) 56
بند چهارم-  گروه اقدام مالي در مبارزه با پولشويي 57
بند پنجم -گروه اگمونت متشكل از واحدهاي اطلاعات مالي 58
بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار 1992 59
بند هفتم- انجمن بينالمللي نظار بيمه 60
بند هشتم- كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم 60
بند نهم- قطعنامه 1373 شوراي امنيت 61
بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی 61
الف)شناسایی مشتری 62
ب)گزارش‏دهی معاملات مالی 62
ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارش‏دهی معاملات 63
د)تدوین سیستم‏های کنترل داخلی و آموزش کارکنان 63
گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران 64
بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی 64
الف-قوانین 64
1. اجرای اصل49قانون اساسی 64
2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 1359 64
3. قانون مجازات اسلامی 64
4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367 67
5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 68
ب- ضمایم 72
1.قوانین 72
2. آیین نامه ها و مقررات دولتی 73
اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 73
دوم-  آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367 74
سوم-  آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1373 74
چهارم- تصویب نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر 75
پنجم-  آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363 75
ششم- آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9 بهمن ماه 1363 75
هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 نخست وزیری 76
بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی 78
الف- قوانین 78
ب- ضمائم 78
گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی 83
بند اول -راهکارهای مبارزه با پول‌شویی 83
الف- فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای­سالم­رقابتی­دراقتصاد، زمینه­رابرای­مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید 83
ب- با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها 83
د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون 83
ه- متناسب کردن جرم با مجازات 84
و-  پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی 84
ز- استفاده ازگزارشات­آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن­برای­عملیات ضدپول‌شویی­وجود دارد 84
ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی108 84
بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی108 85
الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی109 85
ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی109 85
ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم109 86
د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها110 86
ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها110 86
نتیجه گیری 87
منابع و ماخذ 89
چکیده انگلیسی 93
این مطلب را هم بخوانید :  ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی-دانلود پايان نامه حقوق

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل