دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم اقلیت دینی وغیردینی:
عنوان بیگانه درنظام سیاسی مفهوم خاص دارد،درنظامهای مبتنی برنژاد ،بیگانه کسی است که خون وزبان ویا دیگر ویژگی های نژادی او با نژاد اکثریت حاکم تطبیق نکند.درنظام سیاسی مبتنی بر مذهب،بیگانه به کسی گفته می شود که تابع مذهب حاکم ویا اکثریت جامعه نباشد .در واقع بیگانه بیش تر براقلیت ها اطلاق می شود،درعصرکنونی نظام های مبتنی بر تابعیت ،واژه بیگانه دربرابر واژه خودی وهم وطن به کار می رود وبیگانگان دریک کشور کسانی هستند که تابعیت آن کشور راندارند.
ازدیدگاه اسلام ،بیگانه کسی است که عقیده غیراسلامی دارد اعم ازاینکه اهل کتاب باشد یا نباشد.برای تبیین حقوق اقلیتها دراسلام ،باید به این نکته توجه نمود که غیر هواداران وغیرمعتقدان جامعه اسلامی به عنوان اقلیتها ازآنها یاد می شود “دریک طبقه بندی کلی اقلیت ها به دو دسته مذهبی وغیرمذهبی تقسیم می شوند.اقلیتهای مذهبی به آن دسته ازغیرمسلمانانی اطلاق می شود که به یک دین آسمانی غیر ازاسلام معتقد می باشند واقلیت های غیرمذهبی هم به دسته ای ازغیرمسلمانان گقته می شود که به هیچ دین آسمانی اعتقاد وپایبندی ندارند”[1]
درتعریف دیگری درخصوص مفهوم بیگانه درکتاب فلسفه حقوق چنین اشاره شده است که”جمعیت هرکشوری ازدوگروه اتباع وبیگانه تشکیل می شود.ویا ازمنظردیگر به دوگروه اکثریت و اقلیت  منقسم می گردند،اتباع هردولت جمعیت اصلی تشکیل دهنده  آن دولت است وبیگانگان مهمانانی هستند که به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت درسرزمین آن دولت زندگی می کنند. “[2]
استادعمیدزنجانی درمقایسه مفهوم بیگانه درگذشته وحال حاضرچنین می گوید:”ماهیت بیگانه درگذشته منحط ودرحال حاضرکه ماجهان مترقیش می نامیم هیچ گونه فرقی نکرده است،تنها فرقی که مشاهده می شود این است که تشخیص بیگانه وخارجی درحکومتهای گذشته موکول به نظرشخص حاکم بوده واکنون تابع قانونیست که بازاکثریت آنرا وضع می نمایند”[3]
همچنین درتعریف دیگر درخصوص مفهوم بیگانه دراسلام می توان به تعریف ذیل اشاره کرد:”اصولاًً اسلام فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می کند ،درمقابل مسلمانان را ازهر نژاد،زبان،ملیت وتابعیت که باشند امت واحد می داند.نهایتاً غیرمسلمان به طورکلی بیگانه ومسلمانان درهرکجای جهان که باشند تبعه(به مفهوم امت واحد)محسوب می شوند”[4]
البته باید به این مسئله اشاره کرد که درعصرکنونی نمی توان آنچه درتعریف بالادرخصوص بیگانه  بدان اشاره شد را مورد پذیرش قرارداد زیرا یک فرد غیرمسلمان که تابعیت یک کشوراسلامی را دارد، ازحق و حقوقی بیشترازیک مسلمان که تابیعت یک کشور غیرمسلمان را دارد،بهره مند است.
“از نظر اسلام و قرآن كريم، يهوديت، مسيحيت، صابئين، از اديان آسماني بوده و به عنوان دين توحيدي تلقي مي شوند و از اصالت و حقانيت ذاتي برخوردارند. لذا، اسلام آن ها را به عنوان«اهل كتاب» و آيين آسماني، به رسميت مي شناسد، هر چند نسبت به تعاليم آن ها نظريات اصلاحي نيزدارد.”[5]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس موازین اسلامی تدوین شده است،صابئین را به رسمیت نشناخته و زرتشت را به رسمیت شناخته است.
[1] فنی اصل عباس ،حقوق  اجتماعی وسیاسی انسان دراسلام ،مشهد،انتشارات به نشر،1389،ص109
[2] دانش پژوه مصطفی ، خسروشاهی قدرت ا…،فلسفه حقوق ،قم،انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)،1378،ص126
[3] عمید زنجانی عباسعلی،حقوق اقلیت ها،پیشین،ص6
[4] ضیایی بیگدلی محمدرضا، پیشین، ص85
[5] سایتWWW.AKHLAGH-PORSEMAN.IR

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پايان نامه حقوق گرایش خصوصی:بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:
درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:
1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند
2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.
3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.
4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.
ج)سوالات تحقیق:
به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:
1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟
2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟
3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام