دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نظریه نقابت

به نظر برخی از دانشمندان، ماهیت نمایندگی مجلس و رابطه بین مردم و نماینده مجلس از طریق عنوان نقابت تبیین می گردد. در لغت نقیب به معنای مهتر قوم، سالار، پیشوا، رئیس و کسی است که معرفت به احوال مردم دارد.[۱] صاحب مجمع البحرین در ذیل واژه «نقب» نقیب را به سرپرست قوم و کسی که از اسرار و نهفته های ضمیر افراد قومش خبر دارد و داننده راههای شناخت امور قوم خود می باشد تعریف کرده است.[۲]

در نقابت خاصه صلاحیت نقبا عبارت بود از ثبت ولادت ووفات صاحبان نسب ونظارت برشغل صاحبان نسب تا مبادا به کارهای پست اشتغال ورزند ونیزحفظ حقوق صاحبان نسب ووصول حقوق مالی[۳] . اما درنقابت عامه علاوه براختیارات نقیب خاص ، نقیب عام ، دارای سمت قضائی وتصدی امورحسبی صاحبان نسب نیزبوده است . دربحث حاضرنیز برخی با شهادت گرفتن عمل پیامبر دربیعت عقبه اول که طی آن پیامبرازمردم یثرب دوازده نفر را به عنوان « نقیب » برگزید . وازآنان خواست تا اسلام رابرمردم قبیله خود عرضه کنند .

این گروه معتقدند نماینده مجلس مانند نقابت درصدراسلام می باشد . به عبارت دیگر نظام مجلس شورای اسلامی مشابه نقابت درسیره نبوی است اما اشکالی که دراین نظریه وجود دارد ، علاوه براینکه نقابت مفهوم فقهی – حقوقی خاصی ندارد آن است که نقیب سمتی انتصابی است ونه انتخابی ازسوی مردم .لذا درپاورقی لغت نامه دهخدا ، درذیل عنوان نقیب می خوانیم :

«احتمال قوی می رود که درعهد صفویه کلانتر ونقیب ازمیان سرشناسان محل انتخاب می گردیدند.» [۴]مویداین نظرآن است که هنگامی که اسعد بن زراره درگذشت ، قوم بنی نجار به نزد رسول خدا آمدند وگفتند « قدمات نقیبا فنقّب علینا » وپیامبر (ص ) فرمود : « انا نقیبکم »

مطلب مشابه :  مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد

 

۴- دهخدا ، علی اکبر، همان منبع، ج ۱۴، ش ۲۲۶۸۱٫

۱- درعهد بنی عباس برای نظارت وحفظ نسب، مأموران بلند پایه ای به عنوان نقیب منصوب شده بودند مانند نقیب طالبیین ونقیب عباسیین . اختیارات این افراد به دوصورت بود نقابت خاصه . (جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، همان منبع، ۳۶۶۳ – ۳۶۶۲)

۲- خمس

۳- دهخدا ، علی اکبر، همان منبع، ج ۱۴، ش ۲۲۶۸۱٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .