Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………….. آ

پیشگفتار ………………………………………….  د

مقدمه …………………………………………….  و

بیان مسئله ………………………………………..  1

فایده و اهمیت تحقیق ……………………………….  3

روش تحقیق …………………………………………  5

سئوالات تحقیق………………………………………. 6

فرضیات تحقیق………………………………………. 7

بخش اوّل: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی …….  8

فصل اوّل: آشنایی با مواد روانگردان و مخدر………….. 9

مبحث اوّل: تعاریف………………………………….. 11

گفتار اوّل: تعریف مواد مخدر……………………… 11

گفتار دوّم: تعریف مواد روانگردان …………………  12

مبحث دوّم: تاریخچه…………………………………. 13

گفتار اوّل: تاریخچه مواد مخدر……………………. 13

گفتار دوّم: تاریخچه مواد روانگردان……………….. 15

مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان……………….. 18

گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر……………………… 18

گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان…………………. 22

مبحث چهارم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان……………. 28

گفتار اوّل: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان     28

گفتار دوّم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر اجتماع .  32

فصل دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در حقوق داخلی ایران     34

مبحث اوّل: بررسی مبانی فقهی اسلام پیرامون مواد مخدر…….. 37

گفتار اوّل: بیان مستندات فقهی در مورد مواد مخدر……. 37

گفتار دوّم: بیان فتاوای مراجع عظام در مورد مواد مخدر  39

مبحث دوّم: سیر تحوّلات قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ایران ………………………………………..  41

گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران …  41

گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران ….  45

مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از دیدگاه حقوق کیفری ایران      55

گفتار اوّل: بررسی عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر     56

گفتار دوّم: آئین دادرسی و شیوه رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر …………………………………………  67

مبحث چهارم: بررسی و تحلیل موافقتنامه‌های کمک و همکاری دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوَل دیگر …………………..  69

گفتار اوّل: بررسی اسناد دو جانبه …………………  69

گفتار دوّم: بررسی اسناد منطقه‌ای ………………….  71

بخش دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد بین‌المللی      73

فصل اوّل: سیر قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و لزوم همکاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بین‌المللی  74

مبحث اوّل: لزوم همکاری و عوامل مؤثر در چگونگی شکل‌گیری قوانین بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان …………………………………..  76

گفتار اوّل: تاریخچه شکل‌گیری قوانین بین‌المللی ………  76

گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ایجاد نهادهای بین‌المللی …  85

گفتار سوم: لزوم اقدامات بین‌المللی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ………………………………………………  86

مبحث دوّم: بررسی مهمترین کنوانسیون‌های بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان و تأثیر آن‌ها در عرصه جهانی ……………………….  88

گفتار اوّل: کنوانسیون واحد مواد مخدر سال 1961 ……..  88

گفتار دوّم: کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 و پروتکل اصلاحی معاهده واحد 1961 مصوب 1972 ژنو …………………………  92

گفتار سوم: کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان 1988  97

مبحث سوم: نقش ارکان اصلی سازمان ملل متّحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر     105

گفتار اوّل: مجمع عمومی و تنظیم و تصویب اسناد جدید (2003- 1976)     105

گفتار دوّم: شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) ………  109

مبحث چهارم: استراتژی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر  113

گفتار اوّل: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNDCP  113

گفتار دوّم: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNOCE  117

گفتار سوم: اقدامات UNDCP  و UNODC در سطح جهانی …..  120

گفتار چهارم: اقدامات UNDCP  و UNODC در سطح ملّی …..  125

فصل دوّم: بررسی تطبیقی اسناد ملّی و بین‌المللی در زمینه مواد روانگردان و مخدر …………………………………………….  128

مبحث اوّل: بررسی اثرگذاری کنوانسیون‌های بین‌المللی در قوانین داخلی ایران     130

گفتار اوّل: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961      130

گفتار دوّم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 ………………………………………………  131

گفتار سوم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1988 ………………………………………………  133

مبحث دوّم: بررسی وجوه اشتراک مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران ………………………………………………….  136

گفتار اوّل: اشتراک در مواد مخدر تحت نظارت (دلیوری) ..  136

گفتار دوّم: اشتراک در ضبط، توقیف اموال و عواید ناشی از قاچاق      137

گفتار سوم: اشتراک در آموزش و پژوهش………………. 142

مبحث سوم: بررسی وجوه افتراق مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران ………………………………………………….  146

گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نیابت قضایی …………  146

گفتار دوّم: تفاوت در استرداد مجرمین و انتقال دادرسی .  149

گفتار سوم: تفاوت در سیاست جنایی مبنی بر مجازات اعدام  151

نتیجه‌گیری …………………………………………  154

فهرست منابع ……………………………………….  159

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

سئوالات اصلی و اساسی که پیرامون موضوع رساله به ذهن متبادر می‌شود عبارتند از:

1- مواد مخدر و روانگردان چه نوع موادی هستند و چه آثاری بر جسم و روان انسان‌ها دارند؟

2- چه اسناد و مصوباتی در خصوص مواد روانگردان و مواد مخدر در عرصة داخلی و بین‌المللی وجود دارد؟

3- آیا اسناد داخلی و بین‌المللی برای پیشگیری و کنترل مواد روانگردان و مخدر هماهنگ بوده است؟

4- چرا در سطح جهانی جامعة ملل و نهادهای تخصصی وابسته به آن نتوانستند مواد مخدر غیرقانونی و http://lawfile.ir/به آن را به طور کامل ریشه‌کن کنند؟

5- اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های مواد مخدر و رونگردان چه تأثیری بر روی قوانین داخلی ایران داشته‌اند؟

 

میهمان