دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………….. آ

پیشگفتار ………………………………………….  د

مقدمه …………………………………………….  و

بیان مسئله ………………………………………..  ۱

فایده و اهمیت تحقیق ……………………………….  ۳

روش تحقیق …………………………………………  ۵

سئوالات تحقیق………………………………………. ۶

فرضیات تحقیق………………………………………. ۷

بخش اوّل: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی …….  ۸

فصل اوّل: آشنایی با مواد روانگردان و مخدر………….. ۹

مبحث اوّل: تعاریف………………………………….. ۱۱

گفتار اوّل: تعریف مواد مخدر……………………… ۱۱

گفتار دوّم: تعریف مواد روانگردان …………………  ۱۲

مبحث دوّم: تاریخچه…………………………………. ۱۳

گفتار اوّل: تاریخچه مواد مخدر……………………. ۱۳

گفتار دوّم: تاریخچه مواد روانگردان……………….. ۱۵

مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان……………….. ۱۸

گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر……………………… ۱۸

گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان…………………. ۲۲

مبحث چهارم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان……………. ۲۸

گفتار اوّل: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان     ۲۸

گفتار دوّم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر اجتماع .  ۳۲

فصل دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در حقوق داخلی ایران     ۳۴

مبحث اوّل: بررسی مبانی فقهی اسلام پیرامون مواد مخدر…….. ۳۷

گفتار اوّل: بیان مستندات فقهی در مورد مواد مخدر……. ۳۷

گفتار دوّم: بیان فتاوای مراجع عظام در مورد مواد مخدر  ۳۹

مبحث دوّم: سیر تحوّلات قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ایران ………………………………………..  ۴۱

گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران …  ۴۱

گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران ….  ۴۵

مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از دیدگاه حقوق کیفری ایران      ۵۵

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:میزان نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات

گفتار اوّل: بررسی عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر     ۵۶

گفتار دوّم: آئین دادرسی و شیوه رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر …………………………………………  ۶۷

مبحث چهارم: بررسی و تحلیل موافقتنامه‌های کمک و همکاری دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوَل دیگر …………………..  ۶۹

گفتار اوّل: بررسی اسناد دو جانبه …………………  ۶۹

گفتار دوّم: بررسی اسناد منطقه‌ای ………………….  ۷۱

بخش دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد بین‌المللی      ۷۳

فصل اوّل: سیر قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و لزوم همکاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بین‌المللی  ۷۴

مبحث اوّل: لزوم همکاری و عوامل مؤثر در چگونگی شکل‌گیری قوانین بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان …………………………………..  ۷۶

گفتار اوّل: تاریخچه شکل‌گیری قوانین بین‌المللی ………  ۷۶

گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ایجاد نهادهای بین‌المللی …  ۸۵

گفتار سوم: لزوم اقدامات بین‌المللی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ………………………………………………  ۸۶

مبحث دوّم: بررسی مهمترین کنوانسیون‌های بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان و تأثیر آن‌ها در عرصه جهانی ……………………….  ۸۸

گفتار اوّل: کنوانسیون واحد مواد مخدر سال ۱۹۶۱ ……..  ۸۸

گفتار دوّم: کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان ۱۹۷۱ و پروتکل اصلاحی معاهده واحد ۱۹۶۱ مصوب ۱۹۷۲ ژنو …………………………  ۹۲

گفتار سوم: کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸  ۹۷

مبحث سوم: نقش ارکان اصلی سازمان ملل متّحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر     ۱۰۵

گفتار اوّل: مجمع عمومی و تنظیم و تصویب اسناد جدید (۲۰۰۳- ۱۹۷۶)     ۱۰۵

گفتار دوّم: شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) ………  ۱۰۹

مبحث چهارم: استراتژی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر  ۱۱۳

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

گفتار اوّل: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNDCP  ۱۱۳

گفتار دوّم: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNOCE  ۱۱۷

گفتار سوم: اقدامات UNDCP  و UNODC در سطح جهانی …..  ۱۲۰

گفتار چهارم: اقدامات UNDCP  و UNODC در سطح ملّی …..  ۱۲۵

فصل دوّم: بررسی تطبیقی اسناد ملّی و بین‌المللی در زمینه مواد روانگردان و مخدر …………………………………………….  ۱۲۸

مبحث اوّل: بررسی اثرگذاری کنوانسیون‌های بین‌المللی در قوانین داخلی ایران     ۱۳۰

گفتار اوّل: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱      ۱۳۰

گفتار دوّم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان ۱۹۷۱ ………………………………………………  ۱۳۱

گفتار سوم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸ ………………………………………………  ۱۳۳

مبحث دوّم: بررسی وجوه اشتراک مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران ………………………………………………….  ۱۳۶

گفتار اوّل: اشتراک در مواد مخدر تحت نظارت (دلیوری) ..  ۱۳۶

گفتار دوّم: اشتراک در ضبط، توقیف اموال و عواید ناشی از قاچاق      ۱۳۷

گفتار سوم: اشتراک در آموزش و پژوهش………………. ۱۴۲

مبحث سوم: بررسی وجوه افتراق مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران ………………………………………………….  ۱۴۶

گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نیابت قضایی …………  ۱۴۶

گفتار دوّم: تفاوت در استرداد مجرمین و انتقال دادرسی .  ۱۴۹

گفتار سوم: تفاوت در سیاست جنایی مبنی بر مجازات اعدام  ۱۵۱

نتیجه‌گیری …………………………………………  ۱۵۴

فهرست منابع ……………………………………….  ۱۵۹

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

سئوالات اصلی و اساسی که پیرامون موضوع رساله به ذهن متبادر می‌شود عبارتند از:

۱- مواد مخدر و روانگردان چه نوع موادی هستند و چه آثاری بر جسم و روان انسان‌ها دارند؟

مطلب مشابه :  بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی-دانلود پايان نامه ارشد

۲- چه اسناد و مصوباتی در خصوص مواد روانگردان و مواد مخدر در عرصة داخلی و بین‌المللی وجود دارد؟

۳- آیا اسناد داخلی و بین‌المللی برای پیشگیری و کنترل مواد روانگردان و مخدر هماهنگ بوده است؟

۴- چرا در سطح جهانی جامعة ملل و نهادهای تخصصی وابسته به آن نتوانستند مواد مخدر غیرقانونی و http://lawfile.ir/به آن را به طور کامل ریشه‌کن کنند؟

۵- اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های مواد مخدر و رونگردان چه تأثیری بر روی قوانین داخلی ایران داشته‌اند؟