دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                           صفحه

چکیده                                             ۱

مقدمه                                             ۲

بیان مسئله                                        ۳

هدف و کاربرد تحقیق                               ۳

پرسش اصلی تحقیق                                   ۳

فرضیه ها                                          ۴

روش تحقیق                                         ۴

سوابق تحقیق                                       ۴

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق                    ۴

 

فصل اول

کلیات و مفاهیم

 

مبحث اول: سازمان ملل متحد و شکل گیری آن          ۶

گفتار اول: مذاکرات مقدماتی                       ۶

اعلامیه ملل متحد                                   ۷

کنفرانس های مسکو و تهران                         ۷

گفتار دوم: مذاکرات نهایی                         ۸

کنفرانس دامبارتن، اوکس ویالتا                    ۸

کنفرانس سانفرانسیسکو                             ۹

گفتار سوم: ارکان، اهداف و اصول سازمان ملل متحد   ۱۱

فصل دوم

سازمان های بین المللی

 

گفتار اول: تاریخچه سازمان های بین المللی         ۱۵

گفتار دوم: مفهوم سازمان های بین المللی           ۱۷

گفتار سوم: ویژگی ها و خصوصیات کلی سازمان های بین المللی ۲۰

گفتار چهارم: عضویت در سازمان های بین المللی      ۲۳

گفتار پنجم: مصونیت های سازمان های بین المللی     ۲۴

گفتار ششم: مزایای سازمان های بین المللی          ۲۷

فصل سوم

شورای امنیت

 

گفتار اول: کلیاتی در مورد شورای امنیت            ۳۰

مبحث اول: ترکیب شورای امنیت                      ۳۰

مبحث دوم: نحوه رأی گیری در شورای امنیت           ۳۲

مبحث سوم : آیین کار شورای امنیت                  ۳۴

مبحث چهارم: دستور کار شورای امنیت                ۳۶

مبحث پنجم: ریاست شورای امنیت و اداره امور آن     ۳۷

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای امنیت          ۳۸

شورای امنیت در اجرای وظایف اصلی خود به دو طریق عمل می کند   ۴۲

گفتار سوم: حق وتو                                 ۴۴

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی

مبحث اول: تعریف حق وتو                           ۴۴

مبحث اول: علل و چگونگی تشکیل و پیدایش حق وتو     ۴۶

مبحث دوم: طرفداران حق وتو                        ۴۸

مبحث سوم: مخالفین حق وتو                         ۴۹

گفتار چهارم: آیین کار  شورای امنیت               ۵۰

گفتار پنجم: ایران و شورای امنیت                  ۵۱

مبحث اول: قضیه اشغال ایران توسط نیروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی                                                  ۵۱

مبحث دوم: قضیه ملی کردن صنعت نفت و جزایر سه گانه ۵۲

مبحث سوم: اشغال سفارت آمریکا در تهران            ۵۳

مبحث چهارم: جنگ عراق علیه ایران و کاربرد سلاح های شیمیایی در عراق علیه ایران                                   ۵۴

فصل چهارم

شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد

 

گفتار اول: مداخله بشر دوستانه در خقوق بین الملل سنتی    ۵۷

مبحث اول: تکوین اصل منع توسل به زور              ۵۸

مبحث دوم: تحول نظام بین الملل و نقش نوین شورای امنیت    ۶۰

گفتار دوم: بحران عراق                            ۶۱

گفتار سوم: بحران بوسنی – هرزگوین                  ۶۵

گفتار چهارم: بحران انسانی در سومالی              ۶۷

گفتار پنجم: بحران کوزوو                          ۶۹

گفتار ششم: ترتیبات منطقه ای و منشور ملل متحد     ۷۰

گفتار هفتم: ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اتحادیه های دفاعی  ۷۲

فصل پنجم

شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران

گفتار اول: مسئله هسته ای                         ۷۵

گفتار دوم: مروری بر تاریخچه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                                             ۷۷

گفتار سوم: نگاهی به موضوع هسته ای ایران          ۷۹

گفتار چهارم: مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران                                     ۸۴

گفتار پنجم: بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                                             ۸۸

گفتار ششم: چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟                                    ۹۱

مطلب مشابه :  تعیین جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان-دانلود پايان نامه حقوق

گفتار هفتم: پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران                                        ۹۲

گفتار هشتم: تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی    ۹۷

مبحث اول: ارزیابی موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت ۹۹

مبحث دوم: مبانی قانونی رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت                                       ۱۰۰

مبحث سوم: مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ۱۰۳

شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در تئوری      ۱۰۵

شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در عمل        ۱۰۸

مبحث چهارم: تحلیل بیانیه ریاست شورای امنیت       ۱۱۳

نتیجه گیری                                        ۱۱۶

منابع و مأخذ                                      ۱۱۹

چکیده انگلیسی                                     ۱۲۰

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟