پایان نامه حقوق

پايان نامه کارشناسی ارشد:قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان  
چکیده  
مقدمه  
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق  
ب)اهداف تحقیق  
ج) پرسش­های تحقیق  
د) فرضیه های تحقیق  
و) سازماندهی تحقیق  
فصل اول:

مفاهیم، پیشینه ودرآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام

مبحث نخست: مفاهیم  
گفتار اول: واژه شناسی  
بند اول: جرم ثبتی  
بند دوم: سیاست جنائی  
الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی  
ب) انواع سیاست جنائی  
ج) سیاست جنائی در ایران  
بند سوم: جرائم ثبتی عام  
بند چهارم: جرائم ثیتی خاص  
بند پنجم: حقوق ثبت  
گفتار دوم: پیشینه تاریخی  
بنداول: از پیدایش تا زمان مشروطه  
بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تا کنون  
مبحث دوم: درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام  
گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری  
بند اول: رکن قانونی  
بند دوم: رکن مادی  
الف) تقاضای ثبت خلاف واقع  
ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند  
ج) ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی  
د) ثبت ملک در تصرف غیر  
ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه  
و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه  
بند سوم: رکن روانی  
الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع  
ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند  
ج) رکن روانی ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی  
د) رکن روانی ثبت ملک در تصرف غیر  
ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه  
و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه  
گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت  
بند اول: رکن قانونی  
بند دوم: رکن مادی  
الف) فعل منفی (ترک فعل)  
ب) تبانی  
بند سوم: رکن معنوی  
گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر  
بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی  
الف) رکن قانونی  
ب) رکن مادی  
ج) رکن معنوی  
بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک  
الف) رکن قانونی  
ب) رکن مادی  
ج) رکن معنوی  
فصل دوم:

جرائم ثبتی خاص، واکنش­های کیفری و درآمدی برمراجع قضایی صالح در جرایم ثبتی

مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص  
گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری  
بند اول: رکن قانونی  
بند دوم: رکن مادی  
بند سوم: رکن معنوی  
گفتار دوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک به مرجع ذیصلاح  
بند اول: رکن قانونی  
بند دوم: رکن مادی  
بند سوم: رکن معنوی  
گفتار سوم: تعهد یا معامله معارض  
بند اول: رکن قانونی  
بند دوم: رکن مادی  
الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی  
ب) تنظیم دو سند  
ج) انتقال حق  
د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی  
ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم شده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد  
بند سوم: رکن معنوی  
گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد  
الف) وظایف اداره ثبت  
ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی  
بند اول: رکن قانونی  
بند دوم: رکن مادی  
بند سوم: رکن معنوی  
مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر  
گفتار اول: مجازاتهای کیفری سرکوبگر  
بند اول: کیفر حبس  
بند دوم: کیفر شلاق  
بند سوم: کیفر جزای نقدی  
گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی  
بند اول: توبیخ  
بند دوم: جریمه نقدی  
بند سوم: کیفر انفصال  
بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)  
مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی  
گفتار اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت  
بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی  
بند دوم: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی  
گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی  
بند اول: دادگاه عمومی  
بند دوم: دادگاه انتظامی  
بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی  
نتیجه‌گیری  
پیشنهادات  
فهرست منابع و مأخذ  
چکیده انگلیسی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:

1- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک

2- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

3- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها

ج: پرسش‌های تحقیق

1- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟

2- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (1310) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟