پایان نامه بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : میکروبیولوژی

عنوان : بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

گروه زیست شناسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش میکروبیولوژی

عنوان:

بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

استاد مشاور:

دکتر عباس دوستی

دکتر حمید توکلی

زمستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1-1) جنس هلیکوباکتر. 3

1-1-2) عوامل حدت هلیکوباکتر پیلوری. 5

1-1-3) پروتیین های شوک حرارتی هلیکوباکتر پیلوری. 7

1-1-4) هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 8

1-1-5) هلیکوباکتر بیلیس… 10

1-1-6) هلیکوباکتر پولوروم 11

1-2)کیسه صفرا و مجاری صفراوی. 12

1-2-1) فیزیولوژی تشکیل و جریان صفرا 12

1-2-2) ترشح صفرا و ترکیب آن. 13

1-2-3) اسیدهای صفراوی. 14

1-2-5) کیسه صفرا و اعمال اسفتکتری. 16

1-3) بیماری‌های کیسه صفرا 17

1-3-1) سنگ‌های کیسه صفرا 17

1-3-3) سنگهای کلسترولی و لجن صفراوی. 19

1-3-4) ریسک فاکتور ها 23

1-3-4-1) سن و جنسیت.. 23

1-3-4-2) نژادی و جغرافیایی. 23

1-3-4-3) محیط.. 23

1-3-4-4) اختلالات اکتسابی. 24

1-3-4-5) ارث.. 24

1-3-5) لجن صفراوی. 24

1-3-6)سنگ کلسترولی. 26

1-3-6-1) سنگ‌های پیگمانی. 26

تشخیص… 27

1-3-7) علائم بیماری سنگ کیسه صفرا. 28

1-3-7-1) سیر طبیعی. 29

درمان. 30

1-3-7-2) درمان جراحی. 30

1-3-7-3) درمان طبی- حل کردن سنگ کیسه صفرا 31

1-3-8) کله سیستیت حاد 32

1-3-8-1) مورفولوژی. 35

1-3-8-2) خصوصیات بالینی کوله سیستیت حاد 36

1-3-8-3) کله سیستیت بدون سنگ… 36

1-3-9) کله سیستوپاتی بدون سنگ… 37

1-3-10) کله سیستیت آمفیزماتو. 38

1-3-11-1) کله سیستیت مزمن. 38

1-3-11-2) مرفولوژی. 40

1-3-11-3) خصوصیات بالینی کوله سیستیت مزمن. 40

1-3-11-4) خصوصیات بالینی تشخیص کوله سیستیت حاد و مزمن. 40

1-4) اختلالات مجاری صفراوی خارج کبدی. 41

1-4-1) کوله دوکولیتاز و کلانژیت صعودی. 41

1-4-2) آترزی صفراوی خارج کبدی. 42

1-4-2-1) سیر بالینی. 43

1-4-3) تومورها 43

1-4-3-1-1) سرطان کیسه صفرا 43

1-4-3-1-2)مورفولوژی: 44

1-4-3-1-3) خصوصیات بالینی. 44

1-4-3-2) کارسینوم مجاری صفراوی خارج کبدی، از جمله آمپول واتر. 45

1-4-3-2-1) مورفولوژی. 45

1-4-3-2-2) خصوصیات بالینی. 46

فصل دوم: سوابق مربوط.. 49

فصل سوم: مواد و روشها 65

3-1) چکیده روش تحقیق. 66

3-1-2) جامعه مورد مطالعه 67

3-1-3) منطقه مورد پژوهش… 68

3-1-4) روش نمونه گیری. 72

3-2-1) آماده سازی  سنگ صفرا برای استخراج  DNA.. 74

3-2-2) آماده سازی  لایه مخاطی کیسه صفرا برای استخراج  DNA.. 74

3-2-3) آماده سازی مایع صفراوی برای استخراج  DNA.. 74

3-3) روش استخراج DNA  به روش کیت سینا ژن. 75

3-4) واکنش زنجیره ای پلیمرازی. 76

3-4-1)مواد 77

3-4-1-1) میكروتیوب ها و نوك سمپلرها 77

3-4-1-2) محلول بافری PCR  با غلظت 5X.. 77

3-4-1-3) Mgcl 2 77

3-4-1-4) Kcl 78

3-4-1-5) Tris Hcl 78

3-4-1-6) مخلوط نوكلئوزیدها (dNTPs) 78

3-4-1-7) Taq DNA polymerase. 79

3-4-1-7-1) DNA polymerase Smart 79

3-4-1-8) پرایمرها 79

3-4-1-9) سایز ماركر. 80

3-4-1-10) اتیدیوم بروماید. 81

3-4-1-11) Loading Buffer 81

3-4-1-12) ژل آگاروز 81

3-4-2) مواد لازم برای تهیه  TBE 1X.. 82

3-4-2-1) طرز تهیه بافر TBE 1X.. 82

3-4-3) نرم افزارهای مورد استفاده 82

3-9) ژل الكتروفورز محصولات PCR.. 90

3-10) کشت هلیکوباکتر. 91

3-11-1) بررسی میزان IgG هلیکوباکتر پیلوری در سرم خون. 92

3-11-2) شیکر الیزا 95

3-11-3) شوینده الیزا 96

3-11-4) خواننده الیزا 97

3-11-5) مراحل انجام آزمون الیزا که تقریبا در تمام انواع آن مشترک است عبارت است از 98

3-11-6) روش کار با کیت Monobind Anti-H. Pylori IgG.. 99

3-11-7) مراحل انجام آزمایش H. Pylori IgG.. 100

فصل چهارم: نتایج.. 102

4-1 ) نتایج مربوط به افراد مورد مطالعه در این پژوهش… 103

4-2) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در بیماران کله سیستیت مزمن. 114

4-3) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در بیماران کله سیستیت حاد 116

4-4) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در مایع صفرا گروه شاهد. 118

4-5) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی تست IgG هلیکوباکتر. 121

4-6) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی BMI 127

4-7) نتایج مربوط به ژن 16s rRNA هلیکوباکتر بیلیس… 131

4-8)  نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 133

4-9) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر پولوروم 133

4-10) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در سنگ کیسه صفرا در بیماران کله سیستیت مزمن. 133

4-11) نتایج مربوط به کشت هلیکوباکتر. 133

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 134

پیشنهادات.. 148

منابع. 149

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در مردها و زن ها  در طول  5 سال[117] 62

جدول 2-2) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در زن ها در طول  5 سال[117] 63

جدول 2-3) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در زن ها در طول  5 سال[117] 64

جدول 3-1) نمونه ای از پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش… 70

جدول 3-2) فرم رضایت اخلاق پزشکی مورد تایید کمیته منطقه ای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای این تحقیق  71

جدول 3-3) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن Hsp60 هلیکوباکتر پیلوری. 83

جدول3-4) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن Hsp 60 هلیکوباکتر پیلوری. 83

جدول 3-5) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن s rRNA16 هلیکوباکتر پولوروم 85

جدول 3-6) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن  16s rRNAهلیکوباکتر پولوروم 85

جدول 3-7) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن s rRNA 16هلیکوباکتر بیلیس… 87

جدول 3-8) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن 16s rRNA هلیکوباکتر بیلیس… 87

جدول 3-9) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن s rRNA16 هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 89

جدول 3-10) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن  s rRNA16هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 89

جدول 3-11) مواد مورد نیاز برای ساخت محیط کشت بهینه سازی شده برای رشد فرم کوکوئید هلیکوباکتر پیلوری  92

جدول4-1-1) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت حاد در گروه های سنی مختلف.. 105

جدول4-1-2) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 106

جدول4-1-3) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 107

جدول 4-1-4) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 108

جدول 4-1-5) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 109

جدول4-1-6) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 110

جدول 4-1-7) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس گروه شاهد در رده های سنی مختلف.. 111

جدول 4-1-8) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن گروه شاهد در ر ده های سنی مختلف.. 112

جدول 4-1-9) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد گروه شاهد در رده های سنی مختلف.. 113

 

 

فهرست تصاویر

تصویر3-1) –A موقعیت جغرافیایی استان اصفهان در ایران. B- نقشه جخرافیایی استان اصفهان. 69

تصویر3-2) ست جراحی کله سیستکتومی لاپراسکوپیک… 72

تصویر 3-3) دو روش کله سیستکتومی باز و لاپراسکوپیک… 73

تصویر3-4)کلانژیوپانکراتوگرافی برگشتی آندوسکوپیک… 73

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1-1) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت حاد در گروه های سنی مختلف.. 105

نمودار 4-1-2) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 106

نمودار 4-1-3) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 107

نمودار 4-1-4) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 108

نمودار 4-1-5) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 109

نمودار 4-1-6) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 110

نمودار 4-1-7) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس گروه شاهد در رده های سنی مختلف.. 111

نمودار 4-1-8) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن گروه شاهد در ر ده های سنی مختلف.. 112

نمودار 4-1-9) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد گروه شاهد در رده های سنی مختلف.. 113

نمودار 4-2-1) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن و مرد کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 114

نمودار 4-2-2) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 115

نمودار 4-2-3) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران مرد کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 115

نمودار 4-3-1) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن و مرد کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 116

نمودار 4-3-2) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 117

نمودار4-3-3) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران مرد کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 117

نمودار 4-4-1) مقایسه میزان فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در هر دو جنس گروه شاهد در رده های سنی مختلف   118

نمودار 4-4-2) مقایسه موارد مثبت hsp60 در مایع صفرا بیماران کله سیتیت مزمن با گروه شاهد در رده های سنی مختلف   119

نمودار 4-4-3) مقایسه موارد مثبت hsp60 در مایع صفرا بیماران کله سیتیت حاد با گروه شاهد در رده های سنی مختلف   119

نمودار 4-4-4) میزان فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در بافت کیسه صفرا زنان کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 120

نمودار 4-5-1) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در هر دو جنس بیماران کله سیستیت حاد 121

نمودار 4-5-2) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در زنان بیمار کله سیستیت حاد 122

نمودار 4-5-3) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  درمردان بیمار کله سیستیت حاد 122

نمودار 4-5-4) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در هر دو جنس بیماران کله سیستیت مزمن  123

نمودار 4-5-5) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری در زنان بیمار کله سیستیت مزمن  123

نمودار 4-5-6) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در مردان بیمار کله سیستیت مزمن  124

نمودار 4-5-7) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در هر دو جنس گروه شاهد  125

نمودار 4-5-8) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری در زنان گروه شاهد. 125

نمودار 4-5-9) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری در مردان گروه شاهد. 126

نمودار4-6-1) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI در هر دو جنس بیمار کله سیستیت مزمن ، در رده های سنی مختلف.. 127

نمودار4-6-2) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI زنان بیمار کله سیستیت مزمن ، در رده های سنی مختلف   128

نمودار 4-6-3) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI مردان بیمار کله سیستیت مزمن ، در رده های سنی مختلف   128

نمودار 4-6-4) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI در هر دو جنس بیمار کله سیستیت حاد ، در رده های سنی مختلف.. 129

نمودار 4-6-5) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI زنان بیمار کله سیستیت حاد ، در رده های سنی مختلف   129

نمودار 4-6-6) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI مردان بیمار کله سیستیت حاد، در رده های سنی مختلف   130

نمودار 4-7-1) فراوانی نسبی ژن s rRNA16 هلیکوباکتر  بیلیس در مایع صفرا بیماران مرد کله سیستیت حاد 131

نمودار 4-7-2) بررسی فراوانی نسبی ژن  16 s rRNA هلیکوباکتر بیلیس در مایع صفرا بیماران زن کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 132

 

 

 

فهرست فرمول ها

فرمول 1-1. 48

فرمول 2-1. 67

 

 

چکیده:

زمینه و هدف: سنگ کیسه صفرا یکی از علت های عمده جراحی دستگاه گوارش بوده، علاوه بر این، میزان بیماری های صفراوی و سنگ کیسه صفرا به تدریج رو به افزایش است. اخیرا، نویسندگان متعددی، گزارشاتی مبنی بر حضورDNA  هلیکوباکتر پیلوری و هلیکوباکتر های مقاوم به صفرا در درخت صفراوی انسان و کلونیزاسیون در دستگاه صفراوی حیوانات داشته اند. در حال حاضر هدف از این بررسی، طراحی مطالعه مورد-شاهدی برای برسسی حضور گونه های هلیکوباکتر، به خصوص هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم، در سنگ، مایع و بافت بیماران مبتلا به بیماری های صفراوی و مایع صفرای بیماران غیر مبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا(س) بوده است.

مواد و روش ها: سرم خون و مایع صفرای 25 بیمار غیر مبتلا به بیماری های صفراوی تحت کلانژیوپانکرانوگراف برگشتی، به عنوان گروه شاهد جمع آوری گردید. سرم خون، مایع، سنگ و بافت کیسه صفرای 52 بیمار تحت کله سیستکتومی لاپراسکوپی، به عنوان گروه مورد جمع آوری گردید؛ از این بین 24 مورد کله سیتیت حاد و 28 مورد کله سیستیت مزمن تشخیص داده شد. هر سه گروه از لحاض ترکیب سن و جنس قابل مقایسه می باشند. در این نمونه ها، حضور هلیکوباکتر پیلوری بوسیله پرایمر اختصاصی ژن hsp60 ، و پرایمر اختصاصی 16s rRNA برای DNA هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکو باکتر پولوروم بوسیله واکنش های زنجیره ای پلیمرازی مورد ارزیابی قرار گرفت. مایع صفرا در محیط کشت مایع وجامد R (توصیف شده توسط ریچارد و همکاران) کشت داده شد. سرم های خون برای بررسی کمی ایمونوگلوبولین G هلیکوباکتر پیلوری بوسیله تست الیزا مورد ارزیابی گرفت.

نتایج:

21 از 24 (87.5 ٪) بیماران مبتلا به بیماری های کوله سیستیت حاد و 25 از28 مورد (89.2 ٪) در بیماران مبتلا به بیماری های کوله سیستیت مزمن ، و 20 از 25 (80 ٪) نفر در گروه شاهد، نشان دهنده افزایش سطح ایمونوگلوبولین G خاص هلیکوباکتر پیلوری بوده اند.

به ترتیب DNA هلیکوباکتر پیلوری در 6 از 24 (25 ٪) مایع صفرا کوله سیستیت حاد و 2 از 28(7%) مایع صفرا کوله سیستیت و 1 از 24 (4.2 ٪) مخاط کیسه صفرا کوله سیستیت حاد و 1 از 28 (3.5٪) مخاط کیسه صفرا کوله سیستیت مزمن مزمن تشخیص داده شد. DNA هلیکوباکتر bilis در 1از 24(4.2%)مایع صفرا کوله سیستیت حاد، و 1 از 28 (3.5 ٪) مایع صفرا کوله سیستیت مزمن تشخیص داده شد. هیچ گونه هلیکوباکتر از کشت صفرا بدست نیامد. تمامی نمونه های استخراج شده DNA از لحاظ هلیکوباکتر هپاتیکوس و هلیکوباکتر پولوروم منفی می باشد. تمامی DNA های استخراج شده از مایع صفرای گروه کنترل از لحاظ هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم منفی بوده اند. تمامی DNA استخراج شده از سنگ صفرا از لحاظ حضور ِDNA هلیکوباکتر منفی بوده ند.

نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه نشان دهنده حضور DNA هلیکوباکتر پیلوری و هلیکوباکتر بیلیس در کیسه صفرا بیماران مبتلا به کله سیستیت حاد و مزمن بوده، و ارتباط احتمالی بین DNA هلیکوباکتر یافت شده با بیماری های صفراوی وجود دارد.

کلمات کلیدی: هلیکوباکتر پیلوری،  هلیکوباکتر هپاتیکوس،  هلیکوباکتر بیلیس،  هلیکوباکتر پولوروم،  کله سیستیت حاد، کله سیستیت مزمن،  ژن hsp60

تعداد صفحه : 177

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=148614]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com