پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان­شناسی همگانی

عنوان : بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده زبانهای خارجی،گروه زبان­شناسی همگانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان

بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما

دکتر سید محمد ضیاء­حسینی

استاد مشاور

دکترمحمدمهدی اسماعیلی

  زمستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب  
عنوان   صفحه
فصل اول کلیات طرح……………………………………………………………………………….. 1
1-1 مقدمه         ……………………………………………………………………………….. 2
1-2 اهمیت موضوع  ………………………………………………………………………….. 3
1-3 بیان مسئله        ………………………………………………………………………….. 3
1-4 سوال­های و فرضیه ­های تحقیق ……………………………………………………… 4
    1-4-1 سوال­های تحقیق  ………………………………………………………………………… 4
    1-4-2 فرضیه ­های تحقیق  ………………………………………………………………………. 4
1-5 کلیدواژه ­ها  ………………………………………………………………………………… 5
1-6 محدودیت تحقیق  ………………………………………………………………………. 10
1-7 شاهنامه فردوسی  ………………………………………………………………………… 11
فصل دوم پیشینه تاریخی تحقیق………………………………………………………………….. 13
2-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………….. 14
2-2 مبانی نظری تحقیق  …………………………………………………………………….. 15
   2-2-1 زبان­شناسی و ادبیات  …………………………………………………………………… 15
       2-2-1-1 ویژگی­های زبان ادبی  ………………………………………………………………….. 17
       2-2-1-2 گونه­ های زبان ادبی  …………………………………………………………………….. 20
   2-2-2 نظریه­ های زبان­شناسی  …………………………………………………………………. 23
      2-2-2-1 زبان­شناسی توصیفی(ساختگرا)  …………………………………………………….. 24
         2-2-2-1-1 زبان و گفتار  ………………………………………………………………………………. 25
         2-2-2-1-2 صورت آوایی و معنی  …………………………………………………………………. 26
     2-2-2-2 زبان­شناسی نقش­گرا  ……………………………………………………………………. 26
        2-2-2-2-1 نقش­گرایی در مکتب پراگ  ………………………………………………………….. 26
        2-2-2-2-2 نقش­گرایی در مکتب کپنهاگ  ……………………………………………………….. 28
        2-2-2-2-3 نقش­گرایی در مکتب لندن  …………………………………………………………… 29
2-2-3 سخن­کاوی  ………………………………………………………………………………… 31
      2-2-3-1 کاربرد سخن­کاوی  ……………………………………………………………………… 43
   2-2-4 متن و زبان­شناسی متن  ………………………………………………………………… 44
   2-2-5 بافت  ………………………………………………………………………………………… 47
   2-2-6 متن­کاوی  …………………………………………………………………………………… 50
   2-2-7 انسجام و همبستگی  ……………………………………………………………………. 50
2-2-7-1 انسجام  ……………………………………………………………………………………… 52
          2-2-7-1-1 ارجاع  ……………………………………………………………………………………….. 52
          2-2-7-1-2 جایگزینی  ………………………………………………………………………………….. 54
          2-2-7-1-3 حذف  ……………………………………………………………………………………….. 55
      2-2-7-2 انسجام واژگانی  …………………………………………………………………………. 57
         2-2-7-2-1 تکرار  ……………………………………………………………………………………….. 57
         2-2-7-2-2 با­هم­آیی  …………………………………………………………………………………….. 59
     2-2-7-3 انسجام پیوندی  ………………………………………………………………………….. 60
2-3 مبانی عملی تحقیق  ……………………………………………………………………… 62
     
فصل سوم روش­شناسی………………………………………………………………………………. 65
3-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………….. 66
3-2 روش گردآوری اطلاعات  ……………………………………………………………. 66
3-3 روش تجزیه و تحلیل  …………………………………………………………………. 67
     
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ­ها…………………………………………………………………. 68
4-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………….. 69
4-2 منبع داده ­ها  ………………………………………………………………………………… 69
4-3 روش کدگذاری داده ­ها  ……………………………………………………………….. 69
4-4 بررسی داده ­ها  …………………………………………………………………………….. 70
   4-4-1 متن 1،آغاز کتاب  ……………………………………………………………………….. 70
   4-4-2 متن 2، کیومرث  …………………………………………………………………………. 73
   4-4-3 متن 3، بیژن و منیژه  ……………………………………………………………………. 78
   4-4-4 متن 4، پادشاهی همای  ……………………………………………………………….. 98
   4-4-5 متن 5، هوشنگ  …………………………………………………………………………. 104
   4-4-6 متن 6، بهمن  ……………………………………………………………………………… 108
   4-4-7 متن 7، تهمورث  ………………………………………………………………………… 118
   4-4-8 متن 8، جمشید  ………………………………………………………………………….. 123
   4-4-9 متن 9، پادشاهی یزدگرد  ……………………………………………………………… 132
   4-4-10 متن 10، پادشاهی نرسی بهرام  ……………………………………………………… 156
فصل پنجم نتیجه ­گیری و پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………… 162
5-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………….. 163
5-2 نتیجه ­گیری  ………………………………………………………………………………… 164
5-3 پیشنهادهای تحقیق  ……………………………………………………………………… 167
واژه­نامه فارسی به انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 168
واژه­نامه انگلیسی به فارسی   ……………………………………………………………………………………………….. 170
منابع ………………………………………………………………………………………………….. 172
منابع داخلی …………………………………………………………………………………………………… 173
منابع خارجی …………………………………………………………………………………………………… 175
منابع اینترنتی …………………………………………………………………………………………………… 176

 

 

 

فهرست جداول صفحه
جدول 4-1   …………………………………………………………………………………………………………………. 71
جدول 4-2   …………………………………………………………………………………………………………………. 71
جدول 4-3   …………………………………………………………………………………………………………………. 75
جدول 4-4   …………………………………………………………………………………………………………………. 76
جدول 4-5   …………………………………………………………………………………………………………………. 76
جدول 4-6   …………………………………………………………………………………………………………………. 80
جدول 4-7   …………………………………………………………………………………………………………………. 81
جدول 4-8   …………………………………………………………………………………………………………………. 84
جدول 4-9   …………………………………………………………………………………………………………………. 85
جدول 4-10   ………………………………………………………………………………………………………………. 88
جدول 4-11   ………………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول 4-12   ………………………………………………………………………………………………………………. 92
جدول 4-13   ………………………………………………………………………………………………………………. 93
جدول 4-14   ………………………………………………………………………………………………………………. 95
جدول 4-15   ………………………………………………………………………………………………………………. 96
جدول 4-16   ………………………………………………………………………………………………………………. 96
جدول 4-17   ………………………………………………………………………………………………………………. 100
جدول 4-18   ………………………………………………………………………………………………………………. 102
جدول 4-19   ………………………………………………………………………………………………………………. 102
جدول 4-20   ………………………………………………………………………………………………………………. 105
جدول 4-21   ………………………………………………………………………………………………………………. 106
جدول 4-22   ………………………………………………………………………………………………………………. 106
جدول 4-23   ………………………………………………………………………………………………………………. 110
جدول 4-24   ………………………………………………………………………………………………………………. 111
جدول 4-25   ………………………………………………………………………………………………………………. 114
جدول 4-26   ………………………………………………………………………………………………………………. 116
جدول 4-27   ………………………………………………………………………………………………………………. 116
جدول 4-28   ………………………………………………………………………………………………………………. 120
جدول 4-29   ………………………………………………………………………………………………………………. 121
جدول 4-30   ………………………………………………………………………………………………………………. 121
جدول 4-31   ………………………………………………………………………………………………………………. 125
جدول 4-32   ………………………………………………………………………………………………………………. 126
جدول 4-33   ………………………………………………………………………………………………………………. 129
جدول 4-34   ………………………………………………………………………………………………………………. 130
جدول 4-35   ………………………………………………………………………………………………………………. 130
جدول 4-36   ………………………………………………………………………………………………………………. 134
جدول 4-37   ………………………………………………………………………………………………………………. 135
جدول 4-38   ………………………………………………………………………………………………………………. 138
جدول 4-39   ………………………………………………………………………………………………………………. 139
جدول 4-40   ………………………………………………………………………………………………………………. 142
جدول 4-41   ………………………………………………………………………………………………………………. 143
جدول 4-42   ………………………………………………………………………………………………………………. 146
جدول 4-43   ………………………………………………………………………………………………………………. 147
جدول 4-44   ………………………………………………………………………………………………………………. 150
جدول 4-45   ………………………………………………………………………………………………………………. 150
جدول 4-46   ………………………………………………………………………………………………………………. 153
جدول 4-47   ………………………………………………………………………………………………………………. 154
جدول 4-48   ………………………………………………………………………………………………………………. 154
جدول 4-49   ………………………………………………………………………………………………………………. 157
جدول 4-50   ………………………………………………………………………………………………………………. 158
جدول 4-51   ………………………………………………………………………………………………………………. 158
جدول 4-52   ………………………………………………………………………………………………………………. 160
جدول 4-53   ………………………………………………………………………………………………………………. 160

 

 

فهرست نمودارها صفحه
نمودار 4-1   ……………………………………………………………………………………………………………. 72
نمودار 4-2   ……………………………………………………………………………………………………………. 72
نمودار 4-3   ……………………………………………………………………………………………………………. 77
نمودار 4-4   ……………………………………………………………………………………………………………. 77
نمودار 4-5   ……………………………………………………………………………………………………………. 97
نمودار 4-6   ……………………………………………………………………………………………………………. 97
نمودار 4-7   ……………………………………………………………………………………………………………. 103
نمودار 4-8   ……………………………………………………………………………………………………………. 103
نمودار 4-9   ……………………………………………………………………………………………………………. 107
نمودار 4-10   …………………………………………………………………………………………………………. 107
نمودار 4-11   …………………………………………………………………………………………………………. 117
نمودار 4-12   …………………………………………………………………………………………………………. 117
نمودار 4-13   …………………………………………………………………………………………………………. 122
نمودار 4-14   …………………………………………………………………………………………………………. 122
نمودار 4-15   …………………………………………………………………………………………………………. 131
نمودار 4-16   …………………………………………………………………………………………………………. 131
نمودار 4-17   …………………………………………………………………………………………………………. 155
نمودار 4-18   …………………………………………………………………………………………………………. 155
نمودار 4-19   …………………………………………………………………………………………………………. 159
نمودار 4-20   …………………………………………………………………………………………………………. 159
نمودار 4-21   …………………………………………………………………………………………………………. 161
نمودار 4-22   …………………………………………………………………………………………………………. 161

 

1 مقدمه

زبان ابزار بیان مفاهیم و ارتباط میان انسان­هاست.نخستین و اساسی­ترین نقش زبان نیز همین می­باشد زیرا بشر ناگزیر است که در ارتباط با دیگران در اجتماع تجربه­اش را منتقل کند و تجربه دیگران را دریابد.بنابراین در مطالعه و توصیف آن باید صور و اشکال زبانی مرتبط با این نقش زبان را مورد بررسی قرار داد.شاخه­ای در زبان­شناسی با عنوان سخن­کاوی در این رابطه و جهت بررسی کاربرد زبان بوجود آمده است.

تحلیل­کلام به  بررسی روابط برون­جمله­ای و ارتباط بین زبان و بافت­هایی که در آن بکار برده می­ شود می ­پردازد.متن صورت مذاکرات کلام است و متن یک واحد منسجمی را تشکیل می­دهد.آنچه که متن را از غیر­متن متمایز می­سازد متنیت[1] است و یکی از عوامل بوجود آورنده متنیت،­ انسجام است. انسجام زمانی در متن حاصل می­ شود که تفسیر عنصری در متن به تفسیر عنصری دیگر وابسته باشد.هلیدی و حسن (1976) ابزارهای انسجام در متن را در زبان انگلیسی به سه دسته اصلی تقسیم کرده ­اند که عبارتند از :

1.دستوری:­ عوامل دستوری که دارای سه زیر­مجموعه ارجاع، جانشینی و حذف می­باشد.

  1. واژگانی: عوامل واژگانی که در برگیرنده تکرار و با هم­آیی است.

3.پیوندی: عوامل پیوندی که شامل عناصر اضافی، سببی، تقابلی و زمانی است.

آنچه در این پژوهش انجام شد بررسی زبان شاهنامه از دیدگاه انسجام واژگانی می­باشد و تلاش بر آن بود تا  طبق نظریه هلیدی و حسن، انسجام واژگانی در این اثر ماندگار قرن چهارم هجری بررسی شود.

 

12 اهمیت موضوع

لطفی­پورساعدی(1374) اینگونه مطرح می­ کند که نقش ارتباطی زبان مهمترین عامل و انگیزه پیدایش توسعه و تکامل آن است.در ایفای این نقش ارتباطی،زبان به عنوان یک کل عمل می­ کند.این تحقیق به بررسی شاخه­ای از زبان به عنوان گفتمان­کاوی خواهد پرداخت که در مطالعات زبان و زبان­شناسی بسیار حائز اهمیت است.صحبت از تحلیل کلام یا گفتمان­شناسی توجه به متن را در پی دارد و متن دارای ویژگی­های خاصی است که یکی از آنها انسجام متنی می­باشد.انسجام متن و شناخت عوامل مؤثر در آن بسیار مهم است چرا که کوچکترین تغییر در این عناصر به تغییر در انسجام متن می­انجامد و تغییر در انسجام متن باعث تغییر در بافتار و در نتیجه در سراسر متن می- گردد که درک نادرستی از آن را به خواننده یا شنونده القا می­ کند.لذا اهمیت این تحقیق به این دلیل است که عوامل انسجام در متن نقش مهمی را ایفا می­ کنند.

 

13 بیان مسئله

در تحلیل کلام مطالعه زبان در رابطه با نقش ارتباطی آن و چگونگی کاربرد آن توسط گوینده/ نویسنده انجام می­ شود و آن با بررسی متن آغاز می­گردد و طبق نظر هلیدی وحسن ” آنچه متن را از غیر­متن متمایز می­سازد متنیت است وانسجام یکی ازعوامل ایجاد متنیت می­باشد”(4:1976). از آنجایی که انسجام یک رابطه معنایی است فرض بر آن است که در زبان فارسی هم مانند انگلیسی به سه گروه دستوری، واژگانی و پیوندی طبقه بندی می­ شود.این تحقیق برمبنای عوامل و ابزار انسجام واژگانی از میان دیگر عوامل انسجام قرار دارد و تلاش بر آن است تا ادعای هلیدی و حسن در زبان انگلیسی رادر اشعار فردوسی بیازماید وتأثیرمؤلفه­ های انسجام واژگانی را مورد مطالعه قرار دهد و در پی آن باشد که آیا فردوسی از این عوامل استفاده کرده است یا نه.

 

تعداد صفحه : 190

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152748]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com