Site Loader

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

تکه ای از متن پایان نامه :

اثبات1:  به کمک تعاریف گفته شده در حالت(1)مشتق پذیری داریم.

اگر    در این صورت:

با ضرب   بدست می آوریم:

به طریق مشابه

3-2-قضیه: ]19[

فرض کنیم یک تابعی با مقدار فازی  برش باشد که برای هر  سپس

(i  اگر  مشتق پذیر در شکل اول (1) باشند یا اگر مشتق پذیر در شکل دوم (2) در تعریف (3-2-4) باشند سپس  و از توابع مشتق پذیرند و

´´

(iiاگر  مشتق پذیر در شکل اول (1) باشد ومشتق پذیر در شکل(2) باشد یا اگر  مشتق پذیر در شکل دوم (2)و  مشتق پذیر در شکل اول (1) در تعریف (3-2-4) باشد سپس از توابع مشتق پذیرند و

 کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه: کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

usera