Site Loader

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علل حقوقی و بیان مصادیق آن در مورد خشونت علیه زنان .

1-4- سؤالات تحقیق
1-4-1- سوال اصلی
علل و عوامل خشونت علیه زنان کدامند؟ وراه های پیشگیری از آن چیست؟

1-4-2- سوال فرعی
آیا علل روان شناختی – شخصیتی از عوامل بروز پدیده خشونت علیه زنان می باشد؟

آیا علل اجتماعی(فرهنگی – تربیتی )از عوامل بروز پدیده خشونت علیه زنان می‌باشد.؟
آیا علل اقتصادی از عوامل اثر گذار در بروز پدیده خشونت علیه زنان می باشد.؟
آیا علل حقوقی و مصادیق مربوط به آن از عوامل بروز پدیده خشونت علیه زنان می باشد؟

1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی
بین علل و عوامل خشونت علیه زنان وراه های پیشگیری ازآن رابطه وجود دارد.

1-5-2- فرضیه فرعی
بین علل روان شناختی – شخصیتی و عوامل بروز پدیده خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.
بین علل اجتماعی(فرهنگی – تربیتی )و عوامل بروز پدیده خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.
بین علل اقتصادی و عوامل اثر گذار در بروز پدیده خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.
بین علل حقوقی و مصادیق مربوط به آن در بروز پدیده خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.

1-6- تعاریف مفاهیم
خشونت : خشونت از نظر لغوی به معنای غضب ، درشتی و تندی کردن ،‌ضد نرمی تعریف شده است (دهخدا : ص 593)
در اصطلاح کیفیت دینامیک نفسانی است که حالت خطر را فعلیت می بخشد (کی نیا، 1370: 918)
خانواده : خانواده واحدی است اجتماعی با ابعاد گوناگون زیستی ، اقتصادی ، حقوقی ، روانی و جامعه شناختی ،‌خانواده نهادی است اجتماعی،اعضای یک خانواده می توانند شامل پدر – مادر و فرزندان باشد و در گستره وسیع تر آن پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز می توان به آن افزود. (ساروخانی، 1385 : 12)
عوامل فرهنگی : فرهنگ از مولفه هایی هم چون نگرش ها ، باورها ، ارزش ها ، هنجارها تشکیل شده است (ستوده،‌1388: 28)
ازدواج زود هنگام :‌ ازدواج دختران در سنی غیر از سن تقویمی را ازدواج زود هنگام می نامند. (ستوده ،‌1388: 203)

پیشگیری : هرگونه عمل یا فعلی که مانعی در تحقق عملی دیگر باشد را پیشگیری می نامند.
انواع پیشگیری :در تحقیق حاضر مجموعه راهکارهای عملی و ذهنی در جلوگیری از بروز خشونت را پیشگیری می نامند .
درمان: مجموعه عواملی که موجبات قطع و عدم تکرار مجدد بروز خشونت را در تحقیق حاضر به عنوان درمان می توان عنوان نمود.
نظارت اجتماعی : مجموعه ای از ابزارها موجود در اجتماع اعم از قانون ، پلیس و… که در پیشگیری از خشونت و یا تکرار مجدد آن دخالت داشته و بر آن نظارت می نمایند.
فمنیسم: نظریه ای که به برابری زن و مرد معتقد بوده و به تجربه زنان و اهمیت جنسیت به عنوان مولفه‌ای از ساختار اجتماعی توجه دارد. (ستوده، 1388: 45)
1-7- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع نوع کاربردی بوده و روش اجرا به صورت کتابخانه ای می باشد، روش جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر اسنادی بوده به گونه ای که پژوهشگر با جمع آوری و تجزیه وتحلیل اسناد و مدارکی که مربوط به رویدادهای موضوع پژوهش می باشد می کوشد تا دایره تحقیق خود را کامل نماید.
1-8- پیشینه تحقیق
خشونت علیه زنان از جمله مواردی است که در ابعاد مختلف مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است لذا جهت بررسی پیشینه های فوق با مراجعه به وزارت کشور پیشینه تحقیقات انجام شده به ترتیب به شرح زیر می باشد:

1-8-1- پیشینه خارجی
کتک زدن همسر پدیده ای تکراری در تاریخ است. جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی در سال 1869 نوشت: « از بدو شکل گیری جوامع انسانی زنان در اسارت مردان بوده اند»
قوانین قضایی قرن هاست که از کنار خشونت بر علیه زنان با دیده اغماض گذشته اند. به عنوان مثال قوانین سال 1800 نه تنها کتک خوردن زن به دست شوهرش امری عادی می داند بلکه آن را عمل خلاف از طرف مرد محسوب نمی کند. قبل از سال 1817 شوهر با امر ازدواج می توانست زنش را با چوب بزند. سرش را بشکند ،‌گلویش را بفشارد و…. در واقع یک امتیاز باستاین محسوب می شد. موضوع کتک زدن قدیمی است به 2000 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد.
نگرش بر حق بودن مجازات زنان در کتب عهد عتیق به خوبی نمایان است. در نظرات سن پال سنت اگوستین پایین بودن حقوق زن از مرد به خوبی نمایان است.
یک هزار سال بعد از عیسی مسیح که به برابری و تساوی بشر اعتقاد داشت موضوع مقام و موقعیت زنان یکبار و برای همیشه حل و فصل گردید و این زمانی بود که گراتیان ژوی اهل بلوا اولین قانون پر دوام و پایای کلیسا را نوشت . بر اساس این قانون زنان باید از شوهران خود اطاعت کنند ،‌تصویر خداوند تنها در مردان است و زنان در تصویر خداوند آفریده نشده اند… آدم را حوا راهنمایی کرد و از این روست که زن تحت کنترل مرد قرار گیرد تا با راهنمایی و هدایت مرد دیگر اقدام بر خطا و تخلف نکند.
ناپلئون معتقد است :‌ شوهر باید دارای قدرت مطلق در ارتباط با همسرش باشد و زنان در مجازات شوهرانشان سهیم هستند.
در بریتانیا در قرن 19 عمل ضرب و جرح زنان را قانونی می دانستند در سال 1824 در ایالت می سی سی پی قانونی را تصویب کرد که به مردها حق می داد برای ایجاد نظم و تربیت در سطوح خانواده زنشان را در حد اعتدال کتک بزنند. (پورقمی ، 1382: 73)
خشونت علیه زنان تا قبل از دهه 1970 کمتر مورد توجه علمی و عمومی قرار گرفته بود. همسر‌آزاری اولین بار از دیدگاه روان درمانی مورد بررسی قرار گرفت و بیشتر کارهای جامعه شناسی که تا قبل از دهه 1970 انجام گرفته بود بر مطالعات جرم شناختی خودکشی محدود می شد. علیرغم شواهد تاریخی و میان فرهنگی که خانواده را به عنوان عرصه خشونت میان فردی در نظر می گرفتند و علیرغم توجه رشته های علمی مختلف به مطالعه بد رفتاری و خشونت خانوادگی تحقیقات جامعه شناختی خشونت علیه زنان را به عنوان یک مسئله اجتماعی تشخیص نداده بود. از نظر گلز دلایل مختلفی به شرح ذیل برای این غفلت مطرح شده است :
فقدان آگاهی
پذیرش عمومی خشونت علیه زنان
انکار مسئله
عوامل دیگری نیز وجود دارد که می تواند تبیین این عدم توجه جامعه شناسان کمک نماید. این عوامل عبارتنداز اول این که خشونت در خانواده نه تنها یک مسئله خانوادگی نیست بلکه یک مسئله جرم شناختی نیز می باشد دوم این که خشونت یک مسئله خصوصی است و برخلاف ترور و آشوب اکثر خشونت های خانوادگی در پشت درهای بسته و نمادین خانواده صورت می گیرد.
خصوصی بودن خانواده نه تنها بررسی مسئله را از دید علمی و عمومی پنهان نموده بلکه دسترسی به مرتکبین و قربانیان را نیز برای محققین دشوار کرده است. در اوایل دهه 1970 تغییرات چندی رخ داد. اکثر دولت ها مراکزی برای گزارش کودک آزاری و غفلت از کودکان به وجود آوردند. بنابراین دسترسی به داده های انباشتی برای تحلیل جامعه شناختی میسر گردید. همچنین بنگاههایی توسط فمنیست ها برای کمک به زنان کتک خورده و تامین نیازهای آنان بوجود آمد . این امر به محقق امکان دسترسی به این پناهگاهها را به منظور تحقیقات جامعه شناختی فراهم اورد. بطوری که غالب تحقیقات انجام گرفته مبتنی بر داده های حاصل از چنین پناهگاه هاست.
به نظر موری اشتراوس از بنیانگذاران مطالعه خشونت خانوادگی ، سه عامل در ظهور خشونت خانوادگی به عنوان یک مسئله اجتماعی و جامعه شناختی موثر بوده است:
حساسیت و توجهی که به خشونت در اواخر دهه 1960 و اوائل دهه 1970 به دلیل جنگ ویتنام ترورهای سیاسی و اعتراضات اجتماعی خشونت آمیز و افزایش نرخ خودکشی و تجاوز به وجود آمد.
ظهور مجدد جنبش زنان
مبارزه طلبی نظری یا مدل توافقی از جامعه که توسط هواداران مدل تضاد و کنش مطرح گردید . خشونت علیه زنان و در خانواده یکی از معضلات اساسی در جوامع امروزی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است. به عبارت دیگر خشونت علیه زنان یک امر جهانی است زیرا در کشورهای مختلف شاهد این پدیده هستیم.
30 تا 35% از زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهرانشان قرار می گیرند
15 تا 25% از زنان آمریکایی به هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
41% از زنان هند بر اثر آزار جنسی همسرانشان دست به خودکشی می زنند متخصصان اکیپ های اجتماعی در کشورهای غربی ادعا نموده اند که یک سوم تا یک پنجم زنان خانه دار مورد خشونت قرار دارند. یافته های حاصل از مطالعات کانادایی ها نشان می دهد که نیمی از زنانی که مورد مطالعه قرار گرفته اند بوسیله مردانی که آشنای آنان بوده خشونت را تجربه کرده اند (عارفی ، 1380:‌103)
پلیس لندن در هر ماه 7650 مورد از خشونت خانوادگی علیه زنان گزارش می کند که شامل هتاکی ،‌مضیقه مالی ، منع معاشرت از دوستان و فامیل تجاوز جنسی و کتک می شود.
نظر به اینکه خشونت علیه زنان در خانواده مسئله جهانی است بازتاب آن در جامعه بین المللی نیز وسیع بوده است اقدامات سازمان ملل درباره اعلام سال بین المللی زن (1975) برگزاری کنفرانس جهانی در مکزیکوسیتی (1970) و کپنهاک (1980) تعیین مخبر ویژه از سوی کمیسیون حقوق بشر ،‌پذیرفته شدن کنفرانس رفع تبعیض از زنان از سوی سازمان ملل متحد در سال 1979 از نشانه های این امر می باشد.
خشونت علیه زنان بزرگترین رسوایی حقوق بشر در عصر جدید است این معضل فراگیر شامل تمام فرهنگ ها و ادیان و جوامع فقیر و غنی می شود. سازمان ملل نظارت بر روز جهانی زن 8 مارس را از سال 1975 آغاز کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین 25 نوامبر را روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام کرده است و از تمام دولت های جهان سازمان های بین المللی خواسته است که هر ساله در این روز برای افزایش آگاهی عمومی درباره این معضل اجتماعی طرح هایی را به اجرا در آورند. ( همان ،‌1384: 67)
ساندرا جی بال روکیچ رابطه بین ارزش ها و خشونت را مورد پژوهش قرار می دهد و این فرضیه را که رفتار خشونت آمیز از تعهد به ارزش های خرده فرهنگی و الگوی نگرش منتج می شود را بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که رابطه نسبتا ضعیفی بین نگرش ها و رفتارهای خشونت آمیز وجود دارد در حالی که بین ارزش ها و رفتارهای خشونت آمیز رابطه ای وجود نداشت .
ریچارد گلس در پژوهش با عنوان «نداشتن سرپناه» پویایی اجتماعی خشونت در ازدواج که بر روی 80 خانواده در نیویورک آمریکا از طریق مصاحبه صورت گرفت ایشان معتقد است که خشونت خانوادگی بیشتر در منزل رخ می دهد و شدت خشونت تجربه خشونت در دوران کودکی و منابع اقتصادی ، ‌اجتماعی ، نداشتن سرپناه و محدودیت های بیرونی در ادامه زندگی زن با شوهر خشونت‌گر تاثیر دارد.
والرا کال موس در مقاله ای تحت عنوان «انتقال بین نسلی پرخاشگری زناشویی » در سال 1976 با استفاده از یک نمونه تصادفی شامل 1183 زن ، 9609 مرد در آمریکا انجام داد تا رابطه بین پرخاشگری خانوادگی در دوران کودکی را با پرخاشگری شدید زناشویی در نسل بعدی بررسی کند یافته ها نشان داد که بین مشاهده خشونت زناشویی و همچنین ضرب و شتم نوجوانان بوسیله یکی از والدین و پرخاشگری در نسل بعدی رابطه معنی داری وجود دارد. مشاهده خشونت زناشویی احتمال ناقص شدن دختران و ارتکاب خشونت زناشویی را به وسیله پسران افزایش می دهد این نتایج انتقال پرخاشگری خانوادگی را بین نسل ها نشان می داد.
مهرداد درویش پور استاد دانشگاه سوئیس در تحقیقاتی که در مورد خشونت علیه زنان انجام داده است به نتایج زیردست یافته است.
تفاوت های فرهنگی از دلایل بروز خشونت در خانواده است . در طبقات کم درآمد اجتماع و برخیگروه های قومی هنجارهای فرهنگی وجود دارد که اعمال خشونت را تسهیل می کند و حتی مشروع می کند بعبارت دیگر خرده فرهنگ حاکم بر اینگروه ها نسبت به فرهنگ حاکم در جامعه مدرن مردانه تر و به گونه‌ای است که حتی واکنش خشونت آمیز نسبت به جزئی ترین مسائل را نیز توجیه می کند بنظر وی خشونت در میان طبقات اجتماعی پایین یا برخیگروه های قومی از آن رو بیشتر است که زنان اینگروه ها کمترین منابع قدرت عینی و ذهنی برای مقابله با سلطه طلبی شوهرانشان را در اختیار دارند هر چه فرهنگ و روابط مرد سالارانه در جامعه در خانواده ضعیف تر باشد خطر توسل به خشونت کاهش می‌یابد. همچنین وی معتقد است که ریشه خشونت اساسا در تضاد منافع است . وی بیان می کند که فشارهای ناشی از انزوا نیز ممکن است که ارتکاب به خشونت را در مردان و تن دادن به آن را در زنان افزایش می‌دهد. همچنین در شخصیت های پرخاشگر و خود شیفته نیز احتمال بروز خشونت بیشتر است علاوه بر عوامل فردی عوامل و شرایط اجتماعی افراد در افزایش یا کاهش اعمال خشونت‌آمیز موثر است. برای مثال فشارهای روانی و تنش‌های حاصل از آن یا بحران‌های اقتصادی اجتماع خطر بروز خشونت را در خانواده را افزایش می‌دهد. علاوه بر این طرز تلقی ها و توقع آنان از یکدیگر نیز نقش مهمی در بروز خشونت تداوم آن دارد و در خانواده‌هایی که تلقی پدرسالارانه وجود دارد و اعمال خشونت مرد مشروع انگاشته می‌شود و احتمال بروز و پذیرش خشونت بیشتر می‌شود (درویش‌پور، 1378: 55)
پاتریک البریچ و جان هوبر اثرات مشاهده خشونت والدین را در سال 1978 بر روی نمونه از تصادفی شامل 1092 زن و 910 مرد با استفاده از مصاحبه تلفنی مورد پژوهش قرار دارندیافته های این پژوهش نشان داد که 17% از نمونه مردان و زنان برخورد و خشونت والدین را مشاهده نموده بودند و مشاهده خشونت والدین نگرشهای افراد را در باره نقش های زنان تحت تاثیر قرار نداد اما نگرش های آنان درباره استفاده از خشونت در برابر زنان را تحت تاثیر قرار داده و همچنین مردان با احتمال بیشتر خشونت علیه زنان را مجاز دانسته اند، اگر آنها مشاهده خشونت والدین بر خشونت گر بودن فرد در بزرگسالی تاثیر دارد و احتمال خشونت گر بودن افرادی که مشاهده خشونت والدینشان هستند نسبت به مواردی که مشاهده خشونت والدین نبودند بیشتر است. (P.ulberich & huber,1987: 23)

1-8-2- پیشینه داخلی
1- مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری ، خشونت علیه زنان، استان کردستان، فریده امین الاسلامی، سال 1379.
بخش اصلی پژوهش مربوط به خشونت علیه زنان در شهرستان سنندج می باشد در این تحقیق سعی شده با استفاده از تکنیک مصاحبه مفصل و نیز معاینه بالینی از زنان کتک خورده ضمن بررسی میزان وکیفیت صدمات وارده به زنان جنبه های اجتماعی فرهنگی و روان شناختی مسئله حتی الامکان مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. صدمات وارده به زنان شاغل خون مردگی، کبودی بدن کنده شدن موی سر ،‌خونریزی در ملتحمه چشم، شکستگی استخوان ها مثل بینی ، دنده ،‌ترقوه و… بوده است. صدمات وارده از لحاظ شدت به 5 رده تقسیم شده است و بیش از 70 درصد زنان در 3 رده آخر قرار گرفته اند بنابراین شدت صدمات بالا بوده است. بطور خلاصه نتایج حاصل از این پژوهش به لحاظ آماری قابل تعمیم به جامعه نیست ولی همواه بودن برخی از عوامل اجتماعی فرهنگی ، روانی و… با شدت ضرب و شتم و هم پوشی آنها با نتایج سایر تحقیقات قابل توجه می باشد.
2- وزارت کشور ، استانداری ایلام ، بررسی علل موثر در همسرآزاری در استان ایلام ،‌مجری : کمیسیون امور بانوان استان ،‌محقق شهین غیاثی، سال 80-79.
نتایج بدس