پایان­ نامه ارشد رشته ر­وان­شناسی عمومی: اثربخشی آواز- ملودیک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستانی

0 Comments

[add_to_cart id=615588]

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکدةعلوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه جهت دریافت درجة کارشناسی ارشد

رشتة ر­وان­شناسی عمومی

عنوان:

اثربخشی آواز- ملودیک بر کاهش لکنت و اضطراب

در کودکان دبستانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

زبان كلامـی، جزء اساسی در بیان عقاید، تعامل اجتماعـی و درك امور آموزشی است. برقـراری رابطة ­مؤثر نیازمند مهارت­ های زبانی­ و كلامی است. افراد دچار لکنت، مانند سایر افراد عصبی مستعد رنج بردن از ترس­ها، نگرانی­ها و اضطراب­ها هستند. پژوهش­ها نشان می­دهد که تنیدگی یا اضطراب، لکنت را تشدید می­ کند و هرچه اضطراب بیشتر باشد لکنت شدیدتر خواهد بود. از جمله درمان­های غیر دارویی در کاهش اضطراب و لکنت، موسیقی می­باشد. ریتم و صدای موسیقی، تقویت جریان تکلم را در اختلالات گفتاری نظیر لکنت می ­تواند آسان سازد. مطالعات نشان می­دهد که محرک ریتمیک به­ طور برجسته­ای باعث تخفیف لکنت می­ شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آواز- ملودیک بر روی اختلالات اضطرابی و لکنت کودکان دبستانی بود. در این مطالعه از یک طرح تک آزمودنی استفاده شد. برای این منظور به مدت 16 جلسه پنج کودک دارای لکنت مورد درمان قرار گرفتند. و سپس قبل از مداخله و بعد از مداخله به صورت جداگانه پنج بار دو تست شدت لکنت کودکان 3 و تست اضطراب آشکار از آنها گرفته شد. نتایج تحلیل مشاهدی و کمی داده ­ها  نشان داد که در نتیجه درمان، شدت لکنت درهر پنج کودک کاهش یافت. همچنین در نتیجه تحلیل کیفی و کمی داده ­ها حاصل از تست اضطراب آشکار کودکان مشخص شد که بعد از پایان درمان به طور کلی شدت اضطراب به شکل جزئی کاهش داشته است. بر این اساس می­توان گفت درمان آواز – ملودیک در کاهش لکنت و اضطراب مؤثر بوده است.

کلیدواژه ­ها: درمان آواز – ملودیک، لکنت، اضطراب.     

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                                        عنوان

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………… 2

1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق   7

1-5 پرسش­های تحقیق.. 7

1-6 متغیرهای مورد بررسی.. 8

1-7 تعریف مفاهیم.. 8

1-7-1 تعاریف نظری.. 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دوم: پیشینة پژوهش

بخش اول: موسیقی

2-1-1 تاریخچة موسیقی.. 12

2-1-2 تعریف موسیقی درمانی.. 15

2-1-3 آوازی ملودیک (M.I.T)…………………………………………………………………………………………17

2-1-4 مکاتب و تکنیک­های موسیقی درمانی………………………………………………………………………….18

2-1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر……………………………………………………………………………………………….18

2-1-4-2 روش کودالی………………………………………………………………………………………………………………19

2-1-4-3 روش دالکروز…………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک………………………………………………………………………………………….20

2-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده………………………………………………………………………..20

2-1-5 موسیقی درمانی تکاملی.. 21

2-1-6 برتری نیمکره­ای در درک موسیقی.. 22

2-1-7 موسیقی درمانی و عصب شناختی.. 23

2-1-8 کاربرد موسیقی درمانی.. 25

بخش دوم: لکنت

2-2-1 ماهیت لکنت… 26

2-2-2 تعاریف لکنت… 29

2-2-3 انواع لکنت   31

2-2-4 علل لکنت   32

2-2- 5 نظریه­ های لکنت… 35

2-2-5-1 نظریة دکتر اسمایلی بلانتون.. 35

2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل.. 36

2-2-5-3 نظریه دکتر بوم. 36

2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون.. 37

2-2-5-5 نظریه شیهان.. 37

2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت… 37

2-2-5-7 نظریه وندل جانسون.. 38

2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ… 38

2-2-5-9 نظریه­ ون رایپر. 39

2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر. 39

2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد. 40

2-2-6 درمان­های لکنت……………………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-6-1 تلقین…………………………………………………………………………………………………………………………43

2-2-6-2 هیپنوتیزم……………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-2-6-3 خود القایی……………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-2-6-4 روش جویدن تنفس……………………………………………………………………………………………………………….44

2-2-6-5 روش آرام­سازی……………………………………………………………………………………………………45

2-2-6-6 خواب درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………45

2-2-6-7 رفتار درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-2-6-8 درمان­ها تنبیهی و تشویقی…………………………………………………………………………………………………46

2-2-6-9 درمان­های عامیانه…………………………………………………………………………………………………46

2-2-6-10 درمان جراحی……………………………………………………………………………………………………..46

2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی…………………………………………………………………………………..47

2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن…………………………………………………………………………………………….47

بخش سوم: اضطراب

2-3-1 تعریف اضطراب.. 47

2-3-2علائم اضطراب.. 50

2-3-2-1 علائم رفتاری.. 50

2-3-2-2 علائم فیزیکی.. 51

2-3-2-3 علائم معده-روده­­ای.. 51

2-3-2-4علائم دستگاه ادراری.. 51

2-3-2-5علائم تنشی.. 51

2-3-3 طبقه ­بندی اختلالات اضطرابی.. 51

2-3-3-1 اضطراب تعمیم­یافته. 51

2-3-3-2اختلال وحشت­زدگی.. 52

2-3-3-3اختلالات هراس…. 53

2-3-3-4 هراس خاص…. 53

2-3-3-5 اختلالات اجتماعی.. 53

2-3-3-6 اختلال وسواس فکری-عملی.. 54

2-3-3-7 اختلال فشار روانی پس آسیبی.. 54

2-3-4 موسیقی درمانی و اضطراب…………………………………………………………………………………….56

2-3-5 موسیقی درمانی و لکنت………………………………………………………………………………………….58

2-3-6 اضطراب و لکنت………………………………………………………………………………………………………61

2-3-7 بررسی اجمالی پیشینة نظری و سوابق پژوهش………………………………………………………..62

فصل سوم: روش­شناسی

3-1 طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..74

3-2 جامعه پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………..75

3-3 نمونه و شیوة نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………75

3-3-1 ملاک­های ورود به پژوهش………………………………………………………………………………………….76

3-3-2 ملاک­های خروج از پژوهش………………………………………………………………………………………..77

3-3-3 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..77

3-4 ابزارهای سنجش و مداخله­گری……………………………………………………………………………………….77

3-4-1 مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان3 (SSI-3)……………………………………………..78

3-4-2 مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RSMAS)……………………………………….79

 

3-53-5  ابزارهای موسیقی درمانی…………………………………………………………………………………….81

3-6 روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-7 روش تحلیل داده ­ها…………………………………………………………………………………………………………..82

3-8 برنامه درمان آوازی ـ ملودیک………………………………………………………………………………………….84

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

پرسش­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..96

4-1 پرسش اول………………………………………………………………………………………………………………………..96

4-1-1 وضعیت تمام افراد نمونه(لکنت) در یک نگاه.……………………………………………………………107

4-2 پرسش دوم…………………………………………………………………………………………………………………….108

4-2-1 وضعیت تمام افراد نمونه (اضطراب) در یک نگاه………………………………………………………113

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

5-1 گزارش­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….115

5-1-1 لکنت……………………………………………………………………………………………………………………………115

5-1-2 اضطراب………..………………………………………………………………………………………………………….122

5-2 نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………….……………………………..124

5-3 محدودیت­های پژوهش…………………….………………………………….………………………………..125

5-4 نظرات و پیشنهادات….……………………………………………………………………………………………..125

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..….…………………127

پیوست­……………………………………………………………………………………………………………………………135

 

1-1 مقدمه

«لکنت نوعی اختلال گفتاری است که منجر به ناروانی و در نهایت نارسایی گفتاری در فرد می­ شود و زمانی که فرد دچار لکنت می­ شود وقفه­ای غیر ارادی به صورت تکرار صداها و هجاها یا گیر کردن کلمات، بروز می­ کند و در نهایت مشکلاتی را در برقراری ارتباط به علت سرعت نامناسب گفتار ایجاد می­ کند.» (فرهمند پور،1389: 184)

«توجه به لکنت و شناخت عوامل مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این عوامل مرتبط اضطراب است که به نظر می­رسد به نوعی در بروز آن بی­تأثیر نباشد. شناخت خصوصیاتی از جمله اضطراب و توجه به آن­، جهت درمان لکنت بسیار ضروری است و بدون توجه به آن هرگونه اقدام درمانی می ­تواند با شکست مواجه شود. دکتر بوم[1]معتقد است که افراد دچار لکنت، اعم از کودك و بزرگسال معمولاً درون­گرا و فاقد اعتماد به نفس هستند و از احساس بی­کفایتی رنج می­برند. آن­ها مانند سایر افراد عصبی مستعد رنجبردن از ترس­ها، نگرانی­ها و اضطراب­ها هستند. بیمار ممکن است از ترسی که باعث لکنت شده­، آگاه نباشد، اما در وجود خویش درگیری گسترده­ای با آن دارد که در تنش سراسری بدن او آشکار است. »(دهقانی هشتجین،1374: 44)

یکی از روش­های غیر دارویی در کاهش استرس روش آرام سازی و موسیقی است. موسیقی درمانی یک حرفه حمایتی است و بیماران با انواع گوناگون مشکلات جسمـی و روانـی و یا مشکلات و اختلالات عاطفی – اجتماعی می­توانند از خدمات موسیقی درمانی بهرمند شوند برای استفاده از خدمات موسیقی درمانی شرایط سنی وجود ندارد و نوزادان تا سالخوردگان می­توانند تحت درمان قرار بگیرند. موسیقی امروزه در درمان بسیاری از مسائل فیزیکی، عاطفی و روانی در افراد مختلف کاربرد دارد. مهم­ترین این مشکلات شامل درد، اضطراب، اندوه، مشکلات اجتماعی و غیره می­باشد. (ربیعی، کاظمی­ملک محمودی، کاظمی­ملک­محمودی، 1386).

مغز آدمی با موسیقی پیوندی دیرینه دارد؛ به­ طوری که تأثیر موسیقی و ضرب­آهنگ­ها بر مغز و قوای شناختی انسان را ­نمی­توان انکار کرد.خاطراتی را که بزرگسالان از زمان کودکی خود به یاد می­آورند اغلب همراه با ریتم­ وآهنگ­ هستند. اشتغال هیجانی کلید یادگیری مؤثر است و موسیقی درمانی هیجانات را در فرد بر می­انگیزاند؛ بنابراین مغز را گشاده و برای یادگیری آماده می­سازد. حداقل هفت حیطة متمایز و مشخص هوشی در هر انسانی وجود دارد که یکی از این حیطه­های هوشی مربوط به موسیقی است. افرد دارای نیازهای خاص همواره با موسیقی قدرت فراگیری بهتری از خود نشان
می­دهند. زیرا بخش پسین مغز که در رابطه با موسیقی عمل می ­نماید کمتر مورد آسیب­های زمان تولد، سوانح و غیره قرار می­گیرد(پرسون و دولینگر، 2004).

«شواهد نشان می­دهد افرادی که در ارتباط کلامی دچار مشکل هستند با خواندن آواز­ و سرود­های مخصوص و با شمرده تلفظ کردن اصوات و ممارست مداوم در این زمینه می­توانند به کسب مهارت در حیطة تشخیص لغات دست یافته و به مرور زمان مسیر تکاملی و رو به جلویی را طی خواهند کرد. مسأله دیگر این که موسیقی برای تمرین در کسب مهارت ­ها ایجاد انگیزه می­ کند. ریتم و صدای موسیقی همچنین می ­تواند تقویت جریان تکلم را در اختلالات گفتاری ـ از جمله لکنت ـ آسان سازد. برخلاف باور عموم آواز خواندن نه تنها موجب لکنت نمی­ شود بلکه محرک­های ریتمیک به­ طور برجسته­ای باعث تخفیف آن نیز می­ شود. هنگامی که آهنگ­ها و جملات آواز­ها با دقت ساخته شوند، به طوری که آهنگ و ریتم اشعار با ریتم و صرف کردن گفتار منطبق باشد، می ­تواند در یادگیری و تمرین درست ریتم و صرف کلمات، عبارات و جملات کمک کند»(اشمییت پترز،1389،ص 104).

[1].Boum

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 165

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com