دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

شیخ ابوالقاسم نجم­الدین محقق حلی ­در کتاب شرایع­الاسلام در تعریف وقف چنین می­گوید: «الوقف عقد ثمرته تحبس الاصل و اطلاق المنفعه».[1]

شهید اول در کتاب دروس می­فرماید: «الوقف و هو لصدقه الجاریه» و وقف را رسماً به صدقه­ جاریه تعریف نموده و تعریف یاد شده را ثمره و نتیجه آن می­داند.[2]

شیخ ابوجعفر طوسی در کتاب مبسوط، وقف را چنین تعریف کرده­اند: «الوقف تحبیس الاصل و تبسیل المنفعه». تحبیس از ریشه «حبس» به معنای در قید آوردن و جلوی آزادی چیزی را گرفتن می باشد. زیرا با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می‌گردد. تسبیل در راه خدا آزاد گذاردن می باشد، زیرا منافع وقف برای موقوف علیهم مباح و آزاد می باشد تا از آن انتفاع ببرند[3]. پس تعریف وقف طبق گفته شیخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذراندن منافع می باشد و مخصوصاً کلمه تسبیل را به کار برده تا روشن گردد که وقف از صدقات جاریه می باشد که در راه خدا گذارده می‌گردد تا از آن بهره ببرند.

چنانچه گذشت بیشتر فقها واژه اطلاق المنفعه را به جای تسبیل المنفعه به کار برده­اند و حقیقت وقف را همان عقد (الفاظی که با آن وقف صورت می­گیرد) دانسته­اند.

لذا با در نظر داشتن معانی اظهار شده می­توان به این نتیجه رسید که همه فقها در دو مسئله اشتراک نظر دارند:

1- حبس مال از جمیع تعلقات اعتباری و مصون نگه داشتن آن از هر گونه نقل و انتقال خارجی به طوری که اصل مال از بین نرود.

2- بهره گیری دیگران از منافع عین موقوفه.

بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران

در اصطلاح حقوق نیز مفهوم نگه داشتن و باز داشتن در همه جا مورد نظر می باشد. در اینجا بایستی توجه داشت که وقف به دو معنی نزدیک به هم به کار می‌رود[4]:

1- اقدام حقوقی خاصی که در شمار عقود معین قرارداد و به موجب آن مالکی به مقصود رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی، مال یا بخش معین از دارایی خود را حبس می‌کند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسیدن به هدف خویش می‌دهد. ماده 55 قانون مدنی نیز که در تعریف وقف می­گوید: « وقف عبارت می باشد از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل گردد.» به همین معنا اشاره دارد تا به اجمال ارکان اقدام حقوقی منشاء وقف را معین نماید.

 

 

 

مبحث دوم: اقسام وقف و ماهیت حقوقی وقف

[1] – محقق الحلی، جعفر بن حسن،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال  و الحرام،ترجمه فارسی،ج1 ،نشر استقلال،تهران،1403ه.ق،ص123

[2] – شهید اول،محمدبن مکی‌عاملی،الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،قم،پژوهش و نشر،موسسه نشر اسلامی،شوال المکرم1412 ه.ق،کتاب الوقف، ص228

[3] – طوسی،شیخ ابوجعفر،المبسوط،ج3،المکتبه المرتضویه،بی جا،بی­تا،ص286 و بشیری،عباس،حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه،نشر جنگل،جاودانه،1390،ص28

[4] – کاتوزیان ،ناصر،همان،صص 116

 قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات