پایان نامه مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :مدیریت ورزشی

عنوان : مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشور های منتخب و ارائه الگو برای ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

 گرایش: مدیریت ورزشی

 

عنوان:

مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشور­های منتخب و ارائه الگو برای ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علی زارعی

استاد مشاور:

دکتر فرشاد تجاری

 

تابستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1.1. مقدمه 3

2.1. بیان مساله 3

3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

4.1. اهداف تحقیق. 6

1.4.1. هدف کلی. 6

2.4.1. اهداف اختصاصی. 6

5.1. فرضیه پژوهش.. 6

6.1. پیش فرض تحقیق. 7

7.1. محدودیت­های تحقیق. 7

8.1. تعریف مفهومی واژه ­ها و اصطلاحات.. 7

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1.2. مقدمه 10

2.2. فناوری اطلاعات.. 10

1.2.2. ماهیت فناوری اطلاعات.. 12

2.2.2. تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 14

3.2.2. اینترنت.. 18

4.2.2. تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران. 20

1.4.2.2. تاریخچه رایانه 20

2.4.2.2. تاریخچه اینترنت در ایران. 21

5.2.2. زیرساخت­های فناوری اطلاعات.. 21

6.2.2. کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. 22

7.2.2. ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات.. 23

3.2. ورزش و فناوری اطلاعات.. 24

4.2. وب سایت.. 25

1.4.2. مراحل راه اندازی وب سایت.. 25

2.4.2. طراحی و محتوای وب سایت­ها 26

3.4.2. زمینه ­های جاری در وب سایت­های مربوط به ورزش در محدوده­های اصلی زیر می­باشد 26

4.4.2. کاربردهای وب سایت در ورزش.. 26

5.4.2. تحلیل وب سایت.. 29

1.5.4.2. ویژگی­های محتوایی. 30

2.5.4.2. ویژگی­های ساختاری. 30

3.5.4.2. ویژگی­های محتوایی ویژگی­های ساختاری. 30

4.5.4.2. استانداردهای رتبه بندی شده 32

5.2. پیشینه­ی پژوهش.. 35

1.5.2. تحقیقات انجام شده در کشور. 35

2.5.2. تحقیقات در خارج از کشور. 39

3.5.2. نتیجه گیری ادبیات پیشینه تحقیق. 44

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1.3. مقدمه 46

2.3. روش تحقیق. 46

3.3. روش جمع آوری داده ­ها 46

4.3. جامعه پژوهش.. 46

5.3. نمونه آماری. 47

6.3. روش نمونه گیری. 47

7.3. ابزار اندازه گیری. 47

7.3. تعریف عملیاتی متغیرها 48

8.3. روش­های آماری. 48

 

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

1.4. مقدمه 50

2.4. یافته­ های توصیفی. 50

3.4. یافته­ های استنباطی. 60

1.3.4. آزمون نرمال بودن توزیع داده ­ها 60

2.3.4. آزمون فرضیه ­های پژوهش.. 61

4.4. ارائه الگو پیشنهادی. 66

1.4.4. ویژگی­های ساختاری. 67

2.4.4. ویژگی­های محتوایی. 68

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1.5. مقدمه 71

2.5. خلاصه تحقیق. 71

3.5. یافته­ های تحقیق. 72

4.5.  بحث و نتیجه گیری. 72

5.5. الگوی پیشنهادی. 77

1.5.5. ویژگی­های ساختاری. 77

2.4.5. ویژگی­های محتوایی. 78

5.5. پیشنهادهای تحقیق. 80

 

پیوست­ها 82

 

منابع. 88

 

 

چکیده انگلیسی

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 1.4. توصیف محتوایی وب سایت­های ایرانی بر اساس فراوانی و درصد 50

جدول 2.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های ایرانی. 50

جدول 3.4. توصیف ساختاری وب سایت­های ایرانی بر اساس فراوانی و درصد 51

جدول 4.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های ایرانی. 51

جدول 5.4. توصیف محتوایی وب سایت­های کانادایی بر اساس فراوانی و درصد 52

جدول 6.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های کانادایی. 53

جدول 7.4. توصیف ساختاری وب سایت­های کانادایی بر اساس فراوانی و درصد 53

جدول 8.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های کانادایی. 54

جدول 9.4. توصیف محتوایی وب سایت­های استرالیایی بر اساس فراوانی و درصد 55

جدول 10.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های استرالیایی. 55

جدول 11.4. توصیف ساختاری وب سایت­های استرالیایی بر اساس فراوانی و درصد 56

جدول 12.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های استرالیایی. 56

جدول 13.4. توصیف محتوایی وب سایت­های انگلیسی بر اساس فراوانی و درصد 57

جدول 14.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های انگلیسی. 57

جدول 15.4. توصیف ساختاری وب سایت­های انگلیسی بر اساس فراوانی و درصد 58

جدول 16.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های انگلیسی. 58

جدول 17.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های متغیرهای مورد بررسی. 59

جدول 18.4. توصیف اولویت بندی گروه­های هدف در جامعه پژوهش.. 59

جدول 19.4. آماره­های آزمون شاپیرو جهت نرمال بودن توزیع داده ­ها 60

جدول 20.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته­ های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 61

جدول 21.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 61

جدول 22.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته­ های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 62

جدول 23.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 62

جدول 24.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته­ های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. 63

جدول 25.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. 63

جدول 26.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 64

جدول 27.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 64

جدول 28.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته­ های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 65

جدول 29.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 65

جدول 30.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته­ های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. 66

جدول 31.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب­سایت­های استرالیایی. 66

جدول 32.4. الگوی پیشنهادی ویژگی­های ساختاری برای وب سایت­های مروج ورزش­های تفریحی  67

جدول 33.4. الگوی پیشنهادی برای ویژگی­های محتوایی وب سایت­های مروج ورزش­های تفریحی  69

 

 

 

چکیده:

مقدمه: امروزه استفاده از اینترنت در هر زمینه­ای به ترویج بیشتر آن کمک کرده است. ورزش تفریحی نیز در سال­های اخیر با بهره گرفتن از امکانات آن توانسته با مخاطبین بیشتری ارتباط برقرار کند. یکی از راه­های برقرای ارتباط در این بین وب سایت­هایی هستند که عموماً از طرف دولت برای گسترش ورزش­های فراغتی بین مردم ایجاد شده است. در این پژوهش سعی شده پس از بررسی ویژگی­های ساختاری و محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران، استرالیا، کانادا و انگلستان بین ویژگی­های مذکور وب سایت­های ایرانی با سه کشور دیگر مقایسه­ ای انجام شود و در نهایت برای ارتقا و یا ایجاد تعداد بیشتری از این وب سایت­ها در کشور الگویی ارائه گردد.

روش شناسی: پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش توصیفی به شکل میدانی انجام گرفت. بدین ترتیب که محتوا و ساختار وب سایت­های دولتی مروج ورزش­های تفریحی در ایران با وب سایت­های مشابه از کشورهای انگلستان، کانادا و استرالیا مقایسه شد. جامعه آماری تحقیق کلیه وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در این چهار کشور می­باشد. نمونه تحقیق 31 وب سایت می­باشد که به صورت منتخب مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، چک لیست محقق ساخته ارزیابی وب سایت­های مروج ورزش های تفریحی 3 ارزشی لیکرت می­باشد که روایی ان توسط 13 تن از اساتید متخصص کامپیوتر و تربیت بدنی تایید شده است و دارای 16 مولفه ساختاری و 28 مولفه محتوایی می­باشد. در بخش آمار توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف معیار ارائه شده است و فرضیه ­های پژوهش با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل مورد آزمون قرار گرفتند.

یافته­ ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های ایرانی با 3 کشور منتخب تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0­<­p) ولی در ویژگی­های محتوایی بین وب سایت­های ایرانی با هر سه کشور دیگر تفاوت معناداری وجود دارد. ضعف ویژگی­های محتوایی در تمامی تحقیقات مشابه نیز دیده می شود. کمبود الگوی مربوط در پژوهش­های تخصصی در زمینه وب سایت­های فعال در ورزش همگانی و عدم بهره گیری از متخصصین مربوطه در طراحی وب سایت­ها از دلایل این مساله می­باشد. در این پژوهش با توجه به ابزار و موارد بررسی شده از وب سایت­های نمونه تحقیق الگویی برای وب سایت­های ایرانی نیز ارائه شده است.

واژگان کلیدی: مقایسه ساختار، محتوا، وب سایت­های دولتی، مروج، تفریحات، الگو

 

 

 

 

فصل اول

(كلیات پژوهش)

 

 

1.1. مقدمه

بی شک در عصر حاضر ورود فن آوری اطلاعات به زندگی افراد، دگرگونی­های بسیاری را پدید آورده است. در این بین اینترنت را یکی از بزرگترین دستاورد­های قرن بیستم می­دانند که تاثیر عمیقی روی جنبه­ های مختلف زندگی شخصی، کاری و … ملل مختلف داشته است. امروزه افراد سعی می­ کنند در زمینه ­های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و … از ظرفیت­های اینترنت برای تسهیل و افزایش کارایی خود استفاده کنند. البته ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست. در طول سال­های اخیر اینترنت از طرق مختلف مانند ایمیل، وب سایت، شبکه­ های اجتماعی و … کمک شایانی به گسترش ورزش چه در سطح حرفه­ای و چه در سطح همگانی به این صنعت رو به رشد کرده است. بسیاری از کشور­ها با مشاهده تاثیرات و فواید زیاد استفاده از اینترنت اقدام به راه اندازی وب سایت­های مختلفی برای بخش­های مختلف سازمان­های ورزشی به منظور ترویج ورزش خصوصا ورزش­های تفریحی برای اقشار مختلف نموده ­اند و هر ساله با گسترش امکانات آن به کارگیری اینترنت بیشتر و بیشتر می­ شود زیرا متخصصان به اثرگذاری (که توانایی نمایش فیلم و عکس آن را چند برابر می­ کند) و مقرون به صرفه بودن آن نسبت به سایر شیوه ­های سنتی پخش اخبار و اطلاعات مانند روزنامه و بروشور کاملا واقفند. (سیدعامری و كاشف، 1390)

در کشور­های در حال توسعه نیز با توجه به محدودیت­های عمدی و غیر عمدی موجود در استفاده از اینترنت زمینه را برای افراد، بیشتر فراهم می­ کنند تا از این فضا بهره مند شوند و دولت­ها نیز برای ترویج برنامه ­های خود از آن کمک می­گیرند.

قطعا یکی از ویژگی­های داشتن جامعه­ای سالم این است که دولت­ها بتوانند برنامه ­های خود را خصوصا در عرصه ورزش و سلامتی اجرا کنند و کارایی و اثر بخشی فضای مجازی دلیل خوبی برای آن هاست که به منظور ترویج مبانی زندگی سالم و پر تحرک از آن استفاده کنند. و در این بین شناخت نیاز مخاطبین، اطلاعات و منابع مفیدی را فراهم می­ کند تا این امکانات بیشتر با مردم ارتباط برقرار کند.

تعداد صفحه : 108

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152129]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com