پایان نامه نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :گروه بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

گرایش ” :   مالی  “

عنوان :

نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی

استاد راهنما :

دکترفریدون رهنمای رودپشتی

استاد مشاور :

دکترموسی احمدی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

فصل اول- کلیات تحقیق(پروپازال) 2

1-1-  مقدمه 2

1-2- بیان مساله تحقیق 3

1-3- سابقه موضوع 4

1-4- اهمیت موضوع 5

1-5- اهداف تحقیق 6

1-6- چهارچوب نظری 6

1-7- مدل تحقیق 8

1-8- فرضیات یا سوالات تحقیق 8

1-9- روش تحقیق 9

1-10- جامعه تحقیق 9

1-11- روش نمونه گیری و حجم نمونه 9

1-12- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 10

1-13- روش تجزیه وتحلیل 10

1-14- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 10

فصل دوم- ادبیات نظری تحقیق 14

2-1- سابقه و پیشینه تحقیق 14

2-2- ادبیات تحقیق و مبانی نظری 16

2-2-1- تامین مالی پروژه محور 16

2-2-1-1- مقدمه 16

2-2-1-2- شیوه های مختلف تامین مالی 17

2-2-1-3- ساختار تامین مالی 19

2-2-1-4- تعریف تامین مالی پروژه محور 24

2-2-1-5- تاریخچه تامین مالی پروژه محور 25

2-2-1-6- مشخصات یک تامین مالی پروژه محور 28

2-2-1-7- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور 29

2-2-1-8- نکاتی مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی 30

2-2-1-9- جمع بندی 31

2-2-2- مشارکت عمومی خصوصی 32

2-2-2-1-تاریخچه و اهمیت مشارکت عمومی خصوصی 32

2-2-2-2- اهمیت پروژه های زیرساختی 34

2-2-2-3- تعریف مشارکت عمومی خصوصی 35

2-2-2-4- مدل های مشارکت عمومی خصوصی 39

2-2-2-5- قراردادهای BOT، رایج‌ترین شیوه مشارکت عمومی خصوصی 40

2-2-2-6- منافع مشارکت عمومی خصوصی 42

2-2-2-7- فرایند مشارکت عمومی خصوصی 43

2-2-2-8- تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با تدارکات سنتی و خصوصی سازی 44

2-2-2-9- پیاده سازی مشارکت عمومی خصوصی 47

2-2-2-10- ریسک های مشارکت عمومی خصوصی 48

2-2-2-11- ملاحظات اساسی در زمینه مشارکت عمومی- خصوصی 50

2-2-2-12- نگاهی به مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای مختلف 51

2-2-2-13- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 57

2-2-3- اقتصاد 57

2-2-3-1- مقدمه 57

2-2-3-2- اقتصاد چیست؟ 58

2-2-3-3- موضوع مورد مطالعه اقتصاد 59

2-2-3-4-تعاریف 60

2-2-3-5-توسعه اقتصادی 61

فصل سوم- روش تحقیق 65

3-1- روش تحقیق 65

3-2- اهداف تحقیق 65

3-3- فرضیه های تحقیق 65

3-4- جامعه آماری 66

3-5- روش نمونه گیری و نمونه آماری 66

3-6- روش جمع آوری اطلاعات 66

3-6-1- پایگاه داده WDI شاخص های توسعه جهانی (World Development Indicators) 67

3-6-2- پایگاه داده بنیاد هریتیج 68

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 71

3-8- وضعیت فرضیه ها، متغیرها و منابع اطلاعاتی هر یک از متغیرها 71

3-9- روش آماری 72

فصل چهارم- تحلیل داده ها و یافته های پژوهش 75

4-1- آزمون فرضیات تحقیق 75

4-2-آماره های توصیفی متغیرها 83

4-3- جمع بندی فصل 84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها 86

5-1- مقدمه 86

5-2- نتیجه گیری و تحلیل یافته های تحقیق 86

5-3- مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته 89

5-4- نتیجه گیری 90

5-5-  محدودیت های تحقیق 90

5-6- پیشنهاد ها 91

5-6-1- پیشنهاد ها مبتنی بر نتایج تحقیق: 91

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 92

منابع و ماخذ 95

– منابع و ماخذ فارسی 95

– منابع و ماخذ انگلیسی 96

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 2- 1- مقایسه روش های مختلف تامین مالی از ابعاد مختلف 18

جدول 2-2- موارد مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی 30

جدول 2- 3- برخی مدل های عمومی مشارکت عمومی خصوصی 39

جدول2- 4- مقایسه مشارکت عمومی خصوصی و تدارکات عمومی سنتی 45

جدول 2- 5- تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با خصوصی سازی 46

جدول3- 1- وضعیت فرضیه ها، متغیرها و منابع اطلاعاتی هر یک از متغیرها 70

جدول4-1- نتیجه آزمون فرضیه دوم 76

جدول4-2- نتیجه آزمون فرضیه چهارم 77

جدول4-3- نتیجه آزمون فرضیه ششم 79

جدول4- 4- ضریب همبستگی و ارتباط بین متغیرها 80

جدول4-5- نتایج حاصل از برآورد مدل با بهره گرفتن از دادگان پانل 83

جدول4-6- خلاصه وضعیت فرضیه ها با درجه اطمینان 90 درصد 82

جدول4-7- آماره های توصیفی متغیرها 83

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                       صفحه

شکل2- 1- تامین مالی عمومی 20

شکل 2- 2- تامین مالی شرکتی 21

شکل 2-3- تامین مالی پروژه 23

شکل 2-4- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور 29


  

 

فصل اول

 

 

فصل اول- کلیات تحقیق(پروپازال)

1-1-  مقدمه

اجرای پروژه های مختلف زیرساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی كشورها به شمار می رود. از آنجایی كه دولت ها به دنبال ارائه خدمات كاراتر و با كیفیت بالاترمی باشند، لذا همواره تدابیر ویژه ای را در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های مذكور بكار می بندند. با توجه به ساختار بخش های عمومی كشورها و مشكلات و آسیب های موجود، شاهد طولانی شدن و اجرای ناكارآمد پروژه های زیرساختی در بخشهای مختلف به دلایلی همچون رویكردهای بروكراتیک و دولتی هستیم كه به نوبه خود موجب كاهش كیفیت ارائه خدمات نیز می شود.  از سوی دیگر بودجه و منابع مالی دولت ها نیز كفاف سرمایه گذاری دراین بخش ها را بطور كامل نمی دهد. این درحالیست كه پتانسیل و ظرفیت های موجود كشورها نیاز به بهره گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در خصوص اجرای پروژ ه های زیرساختی را بیش از پیش نمایان می سازد.

تجارب كشورهای مختلف جهان حاكی ازاین است كه عواملی همچون محدودیت منابع مالی و بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، كشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشاركت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها بكارببندند كه این تلاش ها در قالب مشاركت های عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی كشورها شده است.

از همین رو اقتصاددانان نهادهای اقتصادی بین المللی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی[1] را كنار گذارده و برای رفع مشكلات و افزایش ارائه خدمات كشورها از طریق توسعه پروژه های زیرساختی، راه حلهایی را پیشنهاد نمودند. مشاركت های عمومی خصوصی[2] از جمله این راه حل ها بودند. بسیاری از اقتصاددانان با تأكید بر اهمیت رابطه بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تاخیر در تكمیل پروژه های زیر ساختی، كمبود سرمایه گذاری و كیفیت پایین خدمات عمومی دركشورهای خصوصا در حال توسعه را ناشی از سیاست های نامناسب یا مداخله مستقیم دولت در طراحی، ساخت، تامین مالی و پشتیبانی فرض كردند. حاصل این فرض ارائه راهكارهای مشاركت بخش عمومی و بخش خصوصی دراجرای پروژه های زیرساختی بود. مطالعات انجام شده نشان داده كه نتیجه مشاركت های عمومی خصوصی عمدتا نتیجه بخش بوده و افزایش مشاركت بخش خصوصی همراه با نظارت بخش خصوصی باعث رشد ارائه خدمات بخش عمومی شده است.

[1] Traditional Public Management

[2] public-private partnership (PPP)

تعداد صفحه : 110

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152101]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com