پایان نامه با موضوع نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین­الملل

0 Comments

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مركزی

دانشكده حقوق، گروه حقوق بین­الملل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین­الملل

عنوان:

«نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین­الملل»

استاد راهنما:

آقای دکترحسن سواری

استاد مشاور:

آقای دکتر مهران محمودی

زمستان 1388

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مسئولیت حمایت، هنجاری در حال شکل­ گیری در عرصه حقوق و روابط بین­الملل است که این هدف بزرگ را در ذهن خود می پروراند که در آینده هیچ­گاه اقدام برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض­های گسترده، ناکام نماند. به همین منظور، اقدام به ایجاد مسئولیت­ها و تعهداتی برعهده کشور­ها و جامعه بین ­المللی می­ کند؛ بدین معنا که مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور در برابر شرارت­های گسترده و بی ­پایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در حمایت از مردمش عمل نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب­های غیرقابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری شدیداً ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارت­ها و آسیب­هایی باشد، جامعه بین المللی مسئول است تا مداخله نماید و از حقوق بنیادین انسانها در درون کشورها، حمایت نماید. مسئولیت حمایت از به هم پیوستن، سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. در این نظریه، اقدامات نظامی، تنها در مواقع استثنایی و به عنوان آخرین راه حل برای نجات جان و زندگی انسان­ها، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. نهاد­های بین­الملی، از جمله ملل متحد، در پی اجرایی ساختن هر چه سریع­تر مسئولیت حمایت هستند؛ اما با وجود توانمندی­های مناسب منظقه­ای و بین­المللی، هنوز سازوکار مشخصی برای اجرایی ساختن این نظریه وجود ندارد.
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                          صفحه
 
پیشگفتار                                                                                               1
مقدمه                                                                                                  2
 
بخش نخست: مسئولیت حمایت؛ از یک ایده تا یک هنجار بین­المللی                    6
   فصل نخست: طرح ایده مسئولیت حمایت                                                     7
      گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت                                                       8
مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح”مسئولیت حمایت”                                             9
بند نخست: اقدامات اولیه زمینه­ ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                  9
بند دوم: تلاش­ های کوفی عنان برای زمینه­سازی طرح ایده مسئولیت حمایت                     11
بند سوم: کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشورها                                             14
مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                        17
بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»                                                                          18
بند دوم: نظریه «جامعه بین­المللی»                                                                           19
بند سوم: نظریه «امنیت انسانی»                                                                               21
بند چهارم: نظریه «حاکمیت فردی»                                                              22
بند پنجم: نظریه «حاکمیت به مثابه مسئولیت»                                                            23
مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت                                            25
مبحث چهارم: تشریح برخی الفاظ کلیدی تعریف نظریه مسئولیت حمایت                             30
بند نخست: مقصود از “هنجار بین­المللی­ای در حال شکل­گیری” در تعریف نظریه
مسئولیت حمایت                                                                                                  31
بند دوم: معنای اصطلاح مسئولیت در نظریه مسئولیت حمایت                                         33
بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن                          36
بند چهارم: رابطه شدت بحران و استناد به مسئولیت حمایت                                            38
   گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین ­المللی در مفهوم سازی مسئولیت حمایت                     41
مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین ­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی
        نشست سران کشورها                                                                                           42
بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه                                                             42
بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه                                           46
بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال 2005                                                            48
مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین ­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان                  52
بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت                       52
بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009                     54
بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009              59
   فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی                     62
      گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه                              62
مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل                     63
بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه                                                            64
بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه                                                                  66
مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه                   71
گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت                                 74
         مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت                             74
       مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت           80
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل                                                        81
بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله                                                85
مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین ­المللی و نظریه مسئولیت حمایت          86
 جمع بندی بخش اول                                                                                                  91
 
بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی                               93
   فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                                      94
      گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی                            95
مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت                                 95
بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین                                                              100
بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه                                                   103
بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری                                                                       106
بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم                                                                        110
مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت                                      113
بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی                                                                    115
بند دوم: بازیابی نظام قضایی                                                                                    117
بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی                                                                        119
    گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی                                                     120
         مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت                                         120
بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک                                                                121
بند دوم: واکنش­های اقتصادی                                                                                 123
بند سوم: واکنش­های ­امنیتی                                                                                    125
        مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت                                                   127
بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی                                                         128
بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی                                                         131
بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی                                        133
فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و
توانمندی نهادهای بین ­المللی در مرتفع نمودن آنها                                               135
   گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت                                     136     
         مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت                                          136
بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                               136
بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت                         140
        مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت                                    142     
بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین ­المللی 142
بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها          144
  گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین ­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت                         146     
مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشور­های عضو آن                                                       147
بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت                                          147
بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت                             148
بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه
مسئولیت حمایت                                                                                     150
       مبحث دوم: نقش سازمان­های منطقه­ای                                                                          152
بند نخست: سازمان­های منطقه­ای قاره افریقا                                                                154
بند دوم: سازمان­های منطقه­ای قاره اروپا                                                                     157
بند سوم: سازمان منطقه­ای آ. سه. آن در آسیا                                                    158
جمع بندی بخش دوم                                                                                              160
نتیجه پایانی                                                                                            162
فهرست منابع                                                                                          165
ضمائم                                                                                                  175
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 200 صفحه

قیمت : 14700 تومان
 

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com