دانلود پایان نامه

افسردگی را ایجاد مشکل و آسیب در یک یا چند فرایند از فرایندهای زیر می داند: الف)خودنگری۷۹ ب) خودارزیابی۸۰ ج) خودتقویتی۸۱.
الف) خودنگری
خودنگری شامل مشاهدات فرد از رفتار خو و پیشایندها و پیامدهای محیطی آن می باشد. مثلا در برنامه های خودکنترلی، سیگاری ها ممکن است به مکانهایی که در آن سیگار می کشند توجه کنند، مردانی که

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره بازاریابی الکترونیکی، وفاداری مشتری، بازاریابی

پاسخی بگذارید