دانلود پایان نامه

لازاروس(۱۹۷۴) است که افراد افسرده دید خود را نسبت به آینده از دست می دهند (همان منبع).

ب) خودارزیابی
خودکنترلی افراد افسرده در مرحله خودارزیابی می تواند دو شکل ناسازگارانه داشته باشد. اول، اشخاص افسرده بطور مکرر در ساختن اسنادهای علی درونی، ناتوان باشند. دوم، اشخاص افسرده تمایل دارند تا از معیارهای سخت

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع ۳-۵-۱-، درنظرگیری، تراکم‌پذیری، گرفته،

دیدگاهتان را بنویسید