پایان نامه بررسی تاثیر کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

0 Comments

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارومیه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

 

 

عنوان:

بررسی تاثیر کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

(مطالعه موردی: شرکت داروسازی اسوه استان تهران)

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

بهار 1394

 

 

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران مورد بررسی قرار گرفت که با هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی است. و روش گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و میدانی بود. نمونه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران که به تعداد   نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران از بین کل کارکنان به شرکت داروسازی اسوه استان تهران بصورت تصادفی ساده انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از نمونه گیری و پرسشنامه که توسط محقق روایی و پایایی به مقدار   بدست آمده استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد **

 

کلمات کلیدی: کارآفرینی شرکتی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، شرکت داروسازی اسوه

 

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

فصل اول: 1

کلیـات. 1

1-1- بیان مسئله 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-3- اهداف تحقیق. 8

1-4- فرضیات تحقیق. 9

1-5- متغیرهای تحقیق. 9

1-6- مدل مفهومی تحقیق. 10

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

فصل دوم: 16

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 16

2-1- مقدمه 17

بخش اول: کارآفرینی شرکتی. 19

2-2- تعریف کارآفرینی. 19

2-2-1- تاریخچه کارآفرینی. 20

2-2-2- سابقه کارآفرینی در دنیا 23

2-2-3- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی. 24

2-2-4- سابقه کارآفرینی در ایران 26

2-2-5- ریشه‌های کارآفرینانه 27

2-2-5-1- تاثیر تجربه 28

2-2-5-2- ویژگیهای اکتسابی و نیازهای نقش فرد 28

2-2-5-3- نقش کارآفرینان در توسعه 28

2-2-5-4- کارآفرینی رقابت در کسب و کار را تقویت می‌کند. 29

2-2-5-5- کارآفرینی توانایی‌های انباشته فردی را آزاد می‌کند. 30

2-2-6- کارآفرینی سازمانی. 31

2-2-6-1- چارچوب کارآفرینی سازمانی. 32

2-2-6-2- آموزش کارآفرینی سازمانی. 32

2-2-6-3- پرورش کارآفرینان سازمانی. 35

2-2-6-4- ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی. 37

2-2-7- عوامل تسهیل کننده در رشد کارآفرینی. 39

2-2-7- 1کارآفرینی دیجیتالی. 41

2-2-8 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کارآفرینی. 43

2-2-9- مفهوم کارآفرینی شرکتی. 44

2-2-9-1- توانمندیهای سازمانی در کارآفرینی شرکتی. 46

2-2-9-2- انواع کارآفرینی شرکتی. 49

2-2-9-3- ضرورت و مزایای کارآفرینی شرکتی. 54

2-2-9-4- معیارهای کارآفرینی شرکتی. 56

2-2-9-5- کارآفرینی شرکتی و عملکرد 58

بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی. 59

2-3- رفتار شهروندی سازمانی. 59

2-3-1- مفهوم رفتار شهروندی سازمانی. 61

2-3-2- تعاریف رفتار شهروندی سازمانی. 61

2-3-3- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی. 65

2-3-4- پیش بینی کننده‌های رفتار شهروندی سازمانی. 68

2-3-5- ارتباط بین استرس شغلی، تعارض کار-خانواده و رفتار شهروندی سازمانی. 71

2-3-6- اهمیت رفتار شهروندی سازمانی. 72

بخش سوم: تعهد سازمانی. 73

2-4- تعهد سازمانی. 73

2-4-1- تعریف تعهد سازمانی. 75

2-4-2- تعریف تعهد در حوزه‌های دیگر 77

2-4-3- دیدگاه کلی در تعهد سازمانی. 77

2-4-4- انواع تعهد. 78

2-4-5- مؤلفه‌های تعهد سازمانی. 79

2-4-6- عوامل موثر بر تعهد سازمانی در سازمان‌ها 83

2-4-7- نتایج تعهد سازمانی. 86

٢-4-8- شیوه‌های تقویت تعهد کارکنان 89

2-5- پیشینه تحقیقات انجام شده 91

2-5-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 91

2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 99

فصل سوم: 109

روش شناسی تحقیق. 109

3-1- مقدمه 110

3-2- روش تحقیق. 110

3-3- جامعه آماری. 111

3-4- نمونه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 111

3-5-1 ابزار گردآوری داده‌ها 111

3- 5-2پرسشنامه تعهد سازمانی. 112

3-5-2-1- پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی. 114

3-5-3 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی. 115

3-5-3-1- پایایی و روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی. 117

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 119

 

 

 

 

 

 

 

1-1- بیان مسئله

در دنیای رقابتی امروز، تغییرات در محصولات و مکانیسم­های بازار، اغلب بدین­صورت است که سازمان­ها دست به بهره ­برداری از فرصت­هایی می­زنند که دیگر سازمان­ها دنبال نمی­ کنند و گاه حتی از وجود آن­ها مطلع نیستند. در این زمینه، نوآوری نقش راهبری و عمده را ایفا می­ کند (ایمانی­پور و زیودار، 1387).

در سالهای اخیر در جریان رقابت شدید در بازار، جهانیسازی و گسترش تکنولوژی، نوآوری و تمایز به عنوان یک ضرورت برای هر شرکتی در نظر گرفته شده است. شرکتها برای رسیدن به موفقیت بازار و حفظ مزیت رقابتی، نیاز به بهره ­برداری از فرصتهای جدید، توسعه محصولات و خدمات بازار دارند (تاج­الدینی[1]، 2010).

کارآفرینی شرکتی، مجموعه فعالیت­هایی است که  بهره برداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکان­ پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمان­ها است. در حقیقت، کارآفرینی شرکتی به عنوان دریچه ای به سوی بهره بردار ی از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی بر ای سازمان­ها قلمداد می شود (کوراتکو و همکاران[2]، 2005).

امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی می­ شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می شود. نیاز سازمان‌ها به پدیده کارآفرینی، پیدایش قلمرو خاصی از این مفهوم به نام کارآفرینی شرکتی را منجر شده است (میرفخرالدینی و همکاران، 1391).

نیاز به کارآفرینی شرکتی پاسخ به مشکلاتی است که یک کسب و کار را تحت فشار قرارداده است. مشکلاتی که در بسیاری از موارد می‌تواند حیات آن کسب و کار را تحت الشعاع خود قرار دهد. نمونه‌هایی از این مشکلات عبارتند از: رشد سریع تعداد رقبا، حس بی‌اعتمادی در روش‌های سنتی مدیریت شرکت‌ها، خروج دسته­جمعی برخی از بهترین و درخشان‌ترین کارکنان شرکت برای تبدیل شدن به‌ کارآفرینان مستقل، رقابت‌های بین‌المللی‌، کوچک‌سازی شرکت‌های بزرگ و تمایل ‌کلی به بهبود ‌کارایی و بهره‌وری ایستایی، نقصان و ضعف عملکرد مدیریتی و خروج کارکنان نوآور که توسط سلسله مراتب اداری سازمان محدود شده‌اند نیز به این مشکلات اضافه می‌شود. مشکلاتی که صاحبان این شرکت‌ها را بر آن می‌دارد تا به دنبال کشف و یا خلق فرصت‌های جدید باشند (موریس و همکاران[3]، 2008).

کارآفرینی سازمانی فرایندی است که به وسیله آن افراد و گروه ها، در ارتباط با سازمان موجود، یک سازمان جدید ایجاد کرده یا نوسازی و نوآوری را درون سازمان دنبال می­ کنند (ابراهیم­پور و همکاران، 1390).

کارآفرینی شرکتی تلاش‌های سازمان در استفاده از مزیت­های رقابتی خویش، اکتشاف فرصت‌ها و قابلیت های مورد نیاز در تعقیب و بهره برداری اثربخش ازآن فرصت‌ها را تسهیل می­ کند (کوین و مایلز[4]، 1999).

از طرفی، رقابت و نیاز به نشان دادن واکنش مناسب در برابر عوامل محیطی ایجاب می‏کند که کارکنان تعهد بیشتری به سازمان پیدا کنند. این نیروی کار است که موجب می‏شود مزیت رقابتی واقعی آشکار گردد. ایجاد و افزایش تعهد کارکنان (یعنی هماهنگ شدن هدف‏های کارکنان با هدف‏های شرکت به گونه‏ای که افراد بکوشند وظایف خود را به شکلی انجام دهند که گویی در شرکت شخصی و متعلق به خود کار می‏کنند) مستلزم فعالیت‏های گوناگون است (رهنمای رودپشتی، محمود زاده، 1387، 26).

تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می‏­گیرند. بر اساس این تعریف، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می‏گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می‏آمیزد و از عضویت در آن لذت می‏برد (ساروقی، 1375).

تعهد سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، در سازمان متجلی می شود. بنابراین، از آنجایی که کارآفرینی به دست نیروی انسانی سازمان صورت می­گیرد، تعهد سازمانی اهمیت می­یابد (بهاروندی و رزوبهانی، 1392).

از طرفی، سازمانها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود و کسب مزایای رقابتی نیستند. رفتارهای شهروند سازمانی کارکنان که مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با وجود این توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقش های سازمان می شوند، مسیر نیل به هدفهای سازمان را تسهیل می‌کنند و یک عامل کلیدی در اجرای مؤثر تصمیم­های راهبردی است. اجرای هدف­های تصمیم راهبردی، مستلزم خلاقیت و اقدام همزمان افراد است و این هر دو مستلزم روحیه همکاری داوطلبانه است، لذا یکی از چالش­های اساسی مدیریت راهبردی نجوه جلب این همکاری است (زارعی­متین و همکاران، 1385).

رفتار شهروندی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می­ شود که به شرکت متعهد هستند. رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می­گردد و کارکنانی که به شرکت متعهدند با شرکت به مدت طولانی باقی می­مانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می­ کنند و به موقعیت شرکت بر اساس رویکردهای متنوع و مختلف کمک می­ کنند. (دیمه­ور و منظری­توکلی، 1391).

بنابراین به نظر می­رسد گرایش به کارآفرینی شرکتی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای بکارگیری آن می ­تواند در تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر گذار باشد، و سازمانی که نسبت به کارآفرینی شرکتی  بی­اعتنا باشد، در آینده نمی بایست انتظاری به کسب مزیت­های رقابتی از طریق مهمترین سرمایه خود یعنی سرمایه انسانی داشته باشد.

این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان است. در پژوهش حاضر، مؤلفه­ های در نظر گرفته ­شده برای اندازه ­گیری میزان تأثیرگذاری  کارآفرینی شرکتی که عبارتند از ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش، فرهنگ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری و قابلیت­ها و انگیزش فردی کارکنان که با استناد به پژوهش هاینونن و کورولا[5] انتخاب شده ­اند بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت داروسازی اسوه تهران می‌باشد.

 

2-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

عدم اطمینان، ناهماهنگی و تلاطم محیطی موجب چالش­های عملیاتی و استراتژیک برای سازمان‌های امروزی می­ شود. شرکت­ها برای مقابله با این چالش­ها به طور فزاینده‌ای بر کارآفرینی سازمانی تکیه می‌کنند. این امر مستلزم این است که مدیران در همه سطوح به طور فعال در طراحی و اجرای یک استراتژی برای اقدامات کارآفرینی سازمانی مشارکت داشته باشند و ملزومات لازم را در سازمان فراهم کنند (ایزت[6]، 2010).

کارآفرینی مقوله‌ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می­دارند. در این میان، یکی از شاخه‌ها­ی اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان­ها دارد (احمد­پور، 1383).

کارآفرینی سازمانی فرایندی است که به وسیله آن افراد و گروه ها، در ارتباط با سازمان موجود، یک سازمان جدید ایجاد کرده یا نوسازی و نوآوری را درون سازمان دنبال می­ کنند (ابراهیم­پور و همکاران، 1390).

امروزه بیش از هر چیز صاحبان کسب و کارها باید بیاموزند که تلاطم در محیط بیرونی موجب تحولات شگرف در محیط داخلی می‌شود؛ که برای موفقیت در این محیط رقابتی معمولا راه حل‌ها ساده نبوده و مواردی همچون اصلاح ساختار، رویکرد کنترل مستمر، تغییر سبک رهبری، و تصمیم‌گیری در خصوص روش‌های پاداش بایستی مورد بازبینی و دقت‌نظر قرار گیرند زیرا محیط بیرونی پویا و در بسیاری از موارد پیچیده است و بنابراین از جمله ضرورت‌های پرداختن به کارآفرینی شرکتی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: نیاز به رشد و ایجاد روحیه‌ی کارآفرینانه، ایجاد و و حفظ مزیت رقابتی، حفظ برتری رقابتی در تمامی سطوح کاری یک شرکت، احیا و جوان­سازی کسب وکار موجود، توسعه محصولات، خدمات و فرایندهای جدید، پیگیری فرصت‌های‌کارآفرینانه، ایجاد کسب‌و‌کار‌جدید، ارائه‌ راهبردهای جدید، بهبود رشد و سود دهی، تداوم برتری رقابتی، افزایش کارایی مالی، خلق ثروت (هیسریچ و همکاران[7]، 2005).

در دهه گذشته مطالعات انجام شده در مورد کارآفرینی سازمانی به سرعت افزایش یافته است. ‏کارآفرینی سازمانی شامل چهار بعد نوآوری، ریسک‌پذیری، ‏پیشگامی و رقابت تهاجمی است. در سازمان­ها، کارآفرینی سازمانی با هدف توسعه عملکرد دنبال ‏می‌شود که در سودآوری و افزایش تولید و ارتقاء عملکرد اقتصادی شرکت نقش اساسی دارد. ‏شرکت­ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در درازمدت مجبور به توسعه تعهد خود به کارآفرینی ‏سازمانی هستند (ابراهیم­پور و همکاران، 1390).

از آنجایی که کارآفرینی به دست نیروی انسانی سازمان صورت می­گیرد، موضوع تعهد سازمانی اهمیت می­یابد. تعهد سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، در سازمان متجلی می­ شود. (بهاروندی و رزوبهانی، 1392).

از طرف دیگر، رفتار شهروندی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می­ شود که به شرکت متعهد هستند. رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می­گردد و کارکنانی که به شرکت متعهدند با شرکت به مدت طولانی باقی می­مانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می­ کنند و به موقعیت شرکت و کسب مزیت­های رقابتی بر اساس رویکردهای متنوع و مختلف کمک می­ کنند. (دیمه­ور و منظری­توکلی، 1391).

با انجام این تحقیق می‌توان به اهمیت کارآفرینی شرکتی پی برده و فرصتهای کارآفرینی را از طریق فراهم کردن شرایط لازم در سازمان مورد بازنگری قرار داده و با توجه به تاثیر کارآفرینی شرکتی بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، کارآفرینی شرکتی را گسترش داده و موجبات تحقق اهداف سازمان را فراهم سازند.

 

1-3- اهداف تحقیق

هدف کلی: بررسی تاثیر کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.

اهداف جزئی:

  • بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر مؤلفه‌های تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران
  • بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.
  • بررسی رابطه بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.
  • بررسی رابطه بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.

 

1-4- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت داروسازی اسوه استان تهران تأثیر دارد.

فرضیات فرعی:

  • کارآفرینی شرکتی بر مؤلفه‌های تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران تأثیر دارد.
  • کارآفرینی شرکتی بر مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران تأثیر دارد.
  • بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران رابطه وجود دارد.
  • بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران رابطه وجود دارد.

 

1-5- متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: کارآفرینی شرکتی

متغیرهای وابسته: رفتار شهروندی سازمانی – تعهد سازمانی

1-6- مدل مفهومی تحقیق

1-6- مدل مفهومی تحقیق

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 127

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159264]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com