پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان

0 Comments

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک (M.A)

عنوان

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

سال تحصیلی1391-1390

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 91-90 انجام شد برای نیل به هدف فوق یک فرضیه اصلی و چهارفرضیه فرعی (درقالب نظریه نانوکا) تدوین و مورد آزمون قرار گرفت و هم سهم چهار مولفه نظریه نانوکا بر روی عملکردتبیین گردید. روش تحقیق مورد استفاده همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل 72 نفر کارمند اداری اداره آموزش و پرورش و 4837 نفر کارکنان غیر اداری (کارکنان مدارس و دوایر مربوطه ) در سال تحصیلی 91-90 می باشد نمونه آماری با بهره گرفتن از جدول مورگان 60 نفر از کارکنان اداری و 300 نفر از کارکنان غیر اداری (مدارس و دوایر مربوطه) محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده اند برای جمع آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش و عملکرد استفاده گردید. برای تحلیل استنباطی فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین مدیریت دانش، اجتماعی سازی دانش، برونی سازی دانش، درونی سازی دانش و عملکرد کارکنان وجود دارد. رابطه معنی داری بین ترکیب دانش و عملکرد کارکنان وجود ندارد و هم چنین درونی سازی دانش بیشترین سهم را در عملکرد کارکنان تبیین کرد.

کلمات کلیدیمدیریت دانش،اجتماعی سازی دانش، درونی سازی دانش، ترکیب دانش، درونی سازی دانش، عملکرد کارکنان

فهرست

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

 •  
 1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2
 2. بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………5
 3. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………..7
 4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………9

1-4-1- اهداف کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..9

1-4-2-اهداف فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….9

 •  
 1. سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..9
 2. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10
 3. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: ادبیات و بیشنه تحقیق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..5

2-2- مختصری از تاریخچه موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………..16

ج

2-3- تعاریف مدیریت دانش و دانش……………………………………………………………………………………………17

2-3-1- تعاریف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………..17

2-3-2- اهداف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….19

2-3-3- مزایای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………20

2-3-4- تعریف دانش……………………………………………………………………………………………………………….22

2-3-5- انواع دانش……………………………………………………………………………………………………………………23

2-3-6- ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………..23

2-3-7- فرایندهای دانش……………………………………………………………………………………………………………24

2-3-8-فرایند تبدیل دانش………………………………………………………………………………………………………….25

2-3-9- چرخه دانش………………………………………………………………………………………………………………….27

2-3-10- فرایندهای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………..29

2-3-11- عوامل تأثیر گذار در تشکیل فرهنگی دانشی……………………………………………………………………38

2-3-12- آمادگی برای مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….39

2-3-13- موانع و چالش های پیش روی مدیریت دانش…………………………………………………………………40

2-3-14- عوامل موثر در اجرا و نهادینه کردن مدیریت دانش…………………………………………………………..44

ح

2-4- سازمان های آموزشی در پرتو مدیریت دانش………………………………………………………………………..49

2-4-1-سازمان یاد گیرنده…………………………………………………………………………………………………………..50

2-4-2- اهمیت دانش در سازمان های آموزشی……………………………………………………………………………..51

2-4-3- چالش های مدیریت در سازمان های آموزشی………………………………………………………………………52

2-4-4- مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی ومدیرت دانش……………………………………………….55

2-4-5- چگونگی اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های آموزشی…………………………………57

2-5- مفهوم و تعاریف عملکرد……………………………………………………………………………………………………58

2-5-1- ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………….59

2-5-2- ضرورت ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………….60

2-5-3- روش ها و فنون مختلف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………61

2-5-4- اهداف بهبود عملکرد نیروی انسانی…………………………………………………………………………………62

2-5-5- عوامل موثر بر بهره وری و عملکرد نیروی انسانی…………………………………………………………….62

2-5-6- علل ضعف عملکرد………………………………………………………………………………………………………63

2-5-7-عملکرد و شرایط ارتقاء آن………………………………………………………………………………………………67

2-6- تحقیقات پیرامون مدیریت دانش و عملکردکارکنان………………………………………………………………..68

خ

2-7- جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………70

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..73

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….73

3-4- نمونه و روش تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………75

3-5- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………..76

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..77

3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………….78

3-8- روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………79

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………80

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………82

4-2- بررسی توصیفی مولفه های مدیریت دانش و عملکرد کارکنان…………………………………………………82

4-3- تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………………………………84

د

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….92

5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………92

5-3- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………96

5-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..97

منابع ومأخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….99

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………104

چکیده انگلیسی

ذ

فهرست جدول ها

عنوان جدول صفحه

جدول(3-1)جامعه آماری کارکنان اداری اداره آموزش و پرورش………………………………………………………74

جدول(3-2) جامعه آماری کارکنان (غیر اداری)مدارس و دوایر وابسته……………………………………………..74

جدول(3-3)حجم نمونه آماری کارکنان اداری اداره آموزش و پرورش………………………………………………75

جدول(3-4)حجم نمونه آماری کارکنان (غیر اداری)مدارس و دوایر مربوطه………………………………………86

جدول(3-5)ضریب آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………..79

جدول(4-1)بررسی توصیفی مولفه های مدیریت دانش وعملکرد……………………………………………………..83

جدول(4-2)بررسی توصیفی سمت اداری………………………………………………………………………………………83

جدول(4-3)نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف…………………………………………………………………………….84

جدول(4-4)خلاصه آزمون ضریب همبستگی پیرسون مدیریت دانش و عملکرد…………………………………85

جدول(4-5)خلاصه آزمون ضریب همبستگی پیرسون اجتماعی سازی دانش و عملکرد……………………….86

جدول(4-6)خلاصه آزمون ضریب همبستگی پیرسون برونی سازی دانش و عملکرد………………………….86

جدول(4-7)خلاصه آزمون ضریب همبستگی پیرسون ترکیب دانش و عملکرد………………………………….87

جدول(4-8)خلاصه آزمون ضریب همبستگی پیرسون درونی سازی دانش و عملکرد…………………………88

ر

جدول(4-9)خلاصه آزمون ضریب همبستگی بین مولفه های مدیریت دانش و عملکرد………………………88

جدول(4-10)تحلیل واریانسمولفه های مدیریت دانش و عملکرد………………………………………………….89

جدول(4-11)ضرایبمولفه های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………89

ز

فهرست شکل ها

عنوان شکل صفحه

شکل(1-1)فرایند مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………..3

شکل(1-2)حلقه دانش………………………………………………………………………………………………………28

س

پیوستها

پرسشنامه مدیریت دانش …………………………………………………………………………………….. پیوست الف

پرسشنامه عملکردکارکنان………………………………………………………………………………………..پیوست ب

ش

فصل اول

کلیات تحقیق

 •  
 1. – مقدمه

مدیریت دانش شامل فرایندهایی می باشد که ایجاد، توزیع و به کار بردن دانش را در جهت اهداف سازمانی هدایت می کند. در واقع این فرایندها به افراد سازمان کمک می کند تا خلاقیت و توانایی هایشان را جهت ایجاد ارزش های مطلوب بکار گیرند. سازمان ها همواره تحت تأثیر محیط پیرامون خود قرار دارند که این عوامل غالباً کمتر تحت نظارت و کنترل سازمان می باشد. چنان چه سازمانی بتواند این عوامل محیطی را شناسایی و کنترل کند بهتر می تواند حیات و بقای خود را تداوم بخشد. امروزه محیط سازمان ها به لحاظ تحولات علمی و فن آوری روز به روز بی ثبات تر و پیچیده تر می شوند اما عوامل محیطی حیات سازمان را تهدید می کند. در چنین شرایطی سازمان هایی برنده و کامیاب هستند که زمینه ی رشد ، پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود و ارتقاء بخشند. یکی از راه های تحقق این امر مقوله ی مدیریت دانش است گفته می شود پیدایش مفهوم مدیریت دانش به دنبال مفهوم سازمان یادگیرنده بوده است. مفهوم سازمان یادگیرنده را پیترسنجنخستین بار با انتشار اثری به نام «پنجمین فرمان » مطرح کرد و به قولی با این کار خود نه تنها نفوذ عظیمی در حوزه مدیریت دانش ایجاد کرد بلکه پارادایم جدیدی نیز برای نظریه ی مدیریت سازمان عرضه کرد (کولن[1]، 2001) واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت موضوعات مختلفی را دربرمی گیرد علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال و حرکت سیستم های اقتصادی و تولیدی به سوی جوامع دانش محور است در این نگرش دانش در کنار منابعی مثل زمین ، کار و سرمایه به عنوان یک دارایی مطرح می شود (نوناکا و تاکهئوچی[2]، 1995). به مدیریت دانش باید به عنوان یک طرح مدیریتی یکپارچه نگریسته شود که بر هدف های استراتژیک متمرکز است و بر محور فرایندهای کسب و کار حرکت می کند و از فناوری اطلاعات کمک می گیرد (نوهر[3]، 2002) مدیریت دانش با کشف و ارتقای دارایی دانش یک سازمان ، با دیدگاه هایی که پیش برنده ی اهداف سازمان است مرتبط می شود. دانشی که مدیریت می شود شامل هم دانش آشکار و هم دانش پنهان است (دوان پورت،1998). فرایند عملیاتی مدیریت دانش مانند هر سیستم دیگر به صورت یک چرخه ی تبدیلی درونداد- برونداد است که در شکل شماره (1-1) آمده است.

شکل شماره ی(1-1)فرایند مدیریت دانش

درونداد

برونداد

 • دانش نهفته در تولیدات و خدمات
 • سرمایه ی معنوی دانش
 • درک نیاز مشتری
 • دانش مرتبط با منابع
 • داده ها
 • اطلاعات

دانش

فرایند تبدیل

منبع :Bryar,2001Zhoo

 

فرایند مدیریت دانش به دنبال گردآوری ، شکل دادن ، نگهداری و اشاعه ی آن دانش است (کوئینگ[4]، 2000).

نوناکا (1995) فرایند تبدیل دانش را شامل چهار بند می داند که عبارتند از اجتماعی سازی [5](از ضمنی به

ضمنی)، برونی سازی[6] (از ضمنی به صریح )، ترکیب[7] و درونی سازی[8] (از صریح به ضمنی) می باشد که در فصل بعد به توضیح کامل آنها خواهیم پرداخت.

دسلر[9] (2000) رفتارهای فرد به انگیزه ، تقویت مثبت ، غنی سازی شغل ، روحیه ، ساختار سازمانی ، روابط میان گروهی ، رهبری در سازمان ، یادگیری و آموزش ، تغییر و بهبود سازمانی را از مهم ترین عوامل در عملکرد سازمان می داند.

موفقیت هر نهادی به ویژه سازمان آموزش تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی اعضاء بستگی دارد نظر به اینکه کلیه ی سازمان های آموزشی، دانش را در بطن و متن خود دارند طی روند روزمره اطلاعات را پردازش و به دانش تبدیل می کنند و با در آمیختن با ارزش ها، راهبردها و تجارب ، مبنای تصمیم گیری و اقدامات آینده ی سازمان را شکل می دهند. آن چه در این فرایند مهم است آگاهی و دانش آفرینی آگاهانه است سازمان های آموزشی در نقش سازمان های دانش محور عمدتاً فعالیت های اصلی خود را معطوف به یادگیری، خلق و نشر دانش می کنند. آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان آموزشی بخش عظیمی از فعالیت های مربوط به دانش را انجام می دهد. بنابراین لازم است جایگاه مدیریت دانش در آموزش و پرورش تصریح، آن گاه با نظریه ی مولفه های اصلی مدیریت دانش، روندی را برای هماهنگی فعالیت های مربوط به فرایندهای تبدیل و تولید دانش تدبیر کرد و بدین ترتیب ارزش سرمایه فکری را برای حضوری فعال و مستمردرجامعه بشری به تصویر کشید. با توجه به این که کارکنان آموزش و پرورش در پرورش سرمایه های فکری از مهمترین عوامل تأثیر گذار می باشند، شناخت دانش و آگاهی آنان در بعد عملکرد آموزشی و پژوهشی بایستی در اولویت برنامه های مسوولان و برنامه ریزان قرار گیرد.

از این رو در این پژوهش، با اتکا به مفروضه های نظریه نانوکا، جایگاه مدیریت دانش در آموزش و پرورش میاندوآب و رابطه آن با عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2- بیان مسئله

بررسی نظرات و تئوریهای مختلف که توسط اندیشمندان مدیریت ارائه گردیده است حاکی از آن است آنها در تلاش بوده و هستند که عملکرد سازمانی را بهبودبخشند و آن را به سطح مطلوبی برسانند و نیز توجه به این موضوع دارند که بدون توجه به انسان و عملکرد او در سازمان نمی توان عملکرد سازمانی را در جهت مطلوب هدایت نمود و بهبود بخشید.مدیریت دانش نیز از عواملی است که با توجه نظرات اندیشمندان می تواند عملکرد کارکنان راافزایش و بهبود بخشد.

با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط پولانی و نانوکا می توان دو بعد اساسی برای دانش موجود در سازمان در نظر گرفت، دانش صریح و دانش ضمنی این دو نوع دانش ریشه در اعمال، تجارب و بستر سازمان دارد.

بعد ضمنی دانش شامل دو بعد ذهنی و فنی است بعد ذهنی دانش به مدل های فکری فرد شامل مدل ذهنی ، اعتقادات و تجارب گذشته و نقطه نظرات فرد مرتبط می شود بعد فنی شامل دانش فنی کار ، استادی و مهارتی است که با بهره گرفتن از یک زبان طبیعی می تواند به دیگران انتقال یابد دانش می تواند فردی و یا جمعی باشد(Nonaka , 1994).

برخی از صاحب نظران برای عملیاتی کردن مدیریت دانش از مفهوم فرایند استفاده می کنند و از دیدگاه آنان فرایند مدیریت دانش مستمراً در سازمان وجود داشته است و حضور آن در یک مقطع کوتاه نتیجه ای نخواهد داشت بلکه نتیجه آن در حضور مستمر آن به عنوان یک رکن اساسی در سازمان روشن می گردد. بر این اساس، فرایند مدیریت دانش مشتمل بر کسب دانش، ثبت دانش، مستند سازی دانش، خلق دانش، تسهیم دانش و در نهایت توزیع و کاربرد دانش است (اصل آذرنژاد، 1389).

سازمان هایی که به طور موثر به کسب ، خلق و انتقال دانش و استفاده از دانش برای اصلاح و بهبود عملکرد خود تلاش می نمایند موفقند(Bahtt , 1998). نوناکا(1995) فرایند تبدیل دانش را شامل 4 بند ذیل می داند.

الف ) اجتماعی سازی دانش (از ضمنی به ضمنی )

ب) برونی سازی دانش (از ضمنی به صریح )

ج) ترکیب دانش

د) درونی سازی دانش (از صریح به ضمنی )

دانشی که مدیریت می شود شامل دانش آشکار و پنهان است (Davenport , 1998 ). فرایند عملیاتی مدیریت دانش مانند هر سیستم دیگری به صورت یک چرخه تبدیلی درون داد و برون داد است، فرایند مدیریت دانش به دنبال گردآوری، شکل دادن، نگهداری و اشاعه آن است (رجایی پور و دیگران، 1387). زندگی انسان در هزاره سوم با ورود به عصر مجازی و مفاهیم تازه ای چون جامعه معرفتی، اقتصاد دانائی محور و مدیریت دانش شکل تازه ای به خود گرفته است. برخورداری از ابزارهای اطلاعاتی و امکانات ارتباطی متناسب ومناسب با شرایط جدید شرط بقا در این دوره است.

نظر به اینکه کلیه سازمان های آموزشی علی الخصوص آموزش و پرورش دانش را در بطن خود دارد و طی روند روزمره اطلاعات را پردازش و به دانش تبدیل می کند و با در آمیختن ارزش ها ، راهبردها و تجارب مبنای تصمیم گیری و اقدامات آینده سازمان را شکل می دهد آنچه در این فرایند مهم است آگاهی و دانش آفرینی آگاهانه است. با توجه به اینکه کارکنان آموزش و پرورش اعم از مدیران ، دبیران و کارکنان اداری از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در جامعه به خصوص بر قشر جوان هستند شناخت دانش و آگاهی آنان باید در اولویت برنامه های مسوولان و برنامه ریزان باشد. لذا این تحقیق به دنبال آن است که با بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش در شهرستان میاندوآب زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی کارکنان برای مدیریت دانش موثر در این سازمان را مورد بررسی قرار داده و با ارائه راهکاری های لازم برای اثربخش تر کردن مدیریت دانش و عملکرد بهتر کارکنان بستر لازم و کافی را برای رشد و بهبود وضعیت فراهم آورد و اطلاعات مفیدی را ارائه نماید.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

فلسفه وجود سازمانها، ایجاد فرایندهای عملیاتی مناسب برای دستیابی به کارها و خدمات از پیش تعیین شده به عنوان عملکرد می باشد. کامیابی و شکست سازمانها در ارائه عملکرد قابل قبول یا غیر قابل قبول می باشد به همان میزان که عملکرد ارتقا می یابد توجیح قوی تری برای بقا آن سازمان به وجود خواهد آمد. بنابراین تلاش کلیه سازمانها و هدف اندیشمندان سازمانی در جهت ارائه عملکرد مطلوب برای بقا و زیست سازمان است. عامل بقاء سازمان از طریق ارتقا عملکرد که عبارتست از دسترسی به عملکرد مورد انتظار است، تأمین می گردد. به عبارتی بقا سازمان در رهن نوع عملکرد است.

شرایط و فضای رقابتی سازمانها بیش از پیش پیچیده، متغیر و گسترده شده است و به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که سرعت تغییر برای بیشتر سازمانها به مراتب بیش از سرعت توان پاسخگوئی تطبیقی آنهاست، به عبارت دیگر به مجرد اینکه تغییری در شرایط یاد شده به وجود آید و تا سازمان بخواهد به آن تغییر واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ سازد تغییر دیگری از راه می رسد و در چنین فضائی فرصت ها و تهدیدات به سرعت فراروی سازمانها قرار می گیرد، هر گونه تغییری درفضای رقابتی از یک سو فرصتی را فراهم آورده و احتمالاً فرصت دیگری را از بین می برد و از سوی دیگر چالش یا تهدیدی ایجاد و احتمالاً چالش و تهدید دیگری را حذف می کند. تغییرات مستمر دانش نیز عدم تعادل جدیدی را در سازمان به وجود آورده است در این میان تنها سازمان هایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند و پویا باشند. اهمیت موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها، دانش خود را اندازه گیری می نمایند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی شرکت ها و سازمانها در گزارش های خود منعکس می نمایند (موسوی،1384). این موسسه ها استقرار مدیریت دانش در سازمان را به عنوان بخشی از راهبرد سازمان ضروری می دانند مدیریت دانش به مثابه بخش ضروری و اساسی در موفقیت سازمانها دامنه گسترده ای از ایده های سازمانی، شامل نو آوری های راهبردی، اقتصادی، رفتاری ومدیریتی را در بر می گیرد (حسن زاده،1386). در جهان امروز که تولید کالاها و ارائه خدمات به شدت دانش مدار شده است ، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار می رود (زعفریان ودیگران،1387،ص76). در چنین شرایطی سازمانی کامیاب و موفق است که ضمن کسب دانش و آگاهی از عوامل محیطی، حفظ بقاء و حیات خود زمینه رشد و پویائی و افزایش عملکرد سازمان خود را بهبود و ارتقاء بخشد.

در واقع اهمیت مدیریت دانش در سازمان های امروزی به ویژه در حیطه آموزش و پرورش انکار ناپذیر است زیرا اگر مدیریت دانش به صورت موثر انجام پذیرد باعث تبادل مداوم اطلاعات بین کارکنان و خلق دانش جدید، پخش دانش جدید و درنهایت منجر به ایجاد سازمان یاد گیرنده می شود که می تواند برروی عملکرد کارکنان تأثیر بسزایی داشته باشد.

1-4- اهداف تحقیق

این تحقیق به دنبال آن است که رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب را در جهت افزایش عملکرد و قابلیت های کارکنان بررسی می نماید که دارای هدف کلی و اهداف اختصاصی می باشد که در ذیل بیان می گردند.

1-4-1 هدف کلی تحقیق

تعیین رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق

 1. تعیین رابطه جامعه پذیری دانش با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش
 2. تعیین رابطه برون سازی دانش با عملکرد کارکنان اموزش و پرورش
 3. تعیین رابطه ترکیب دانش با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش
 4. تعیین رابطهدرونی سازی دانش با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش
 5. تعیین سهم هر کدامیک از مولفه های مذکور در میزان عملکرد کارکنان آموزش و پرورش
  1. -سوال تحقیق

هر کدام از مولفه های ذکر شده (جامعه پذیری دانش ، برون سازی دانش ، ترکیب و درون سازی دانش ) چه سهمی از عملکرد کارکنان آموزش و پرورش را تبیین می کند ؟

1-6-فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی

فرضیه (1): بین جامعه پذیری دانش (اجتماعی سازی دانش ) و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

فرضیه (2): بین برونی سازی دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

فرضیه (3): بین ترکیب دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

فرضیه (4): بین درون سازی دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

نکته مهم : همه پایان نامه های سایت ما کامل است ولی استثنائا” این فایل فقط 59 صفحه است. 

منابع فارسی و انگلیسی : دارد 

 

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159305]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com