پایان نامه : تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق1،3،4،5،10،15

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی امور فرهنگی(M.A)

عنوان : تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونیاز تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق1،3،4،5،10،15

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی امور فرهنگی(M.A)

موضوع :

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق1،3،4،5،10،15

 

استاد راهنما :

دکتر شهناز هاشمی

استاد مشاور:

دکتر فاطمه برات لو

 

سال تحصیلی 931392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

 

فصل اول

عنوان———— صفحه

 

1-1مقدمه–22

1-2بیان مسئله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————23

1-3ضرورت و اهمیت تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–24

1-4 اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-25

1-4-1 هدف کلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-25

2-4-1 هدف کاربردی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-25

1-4-3 هدف ویژه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-25

1-5 سوالات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–25

1-5-1 سوال اصلی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–26

2-5-1 سوالات فرعی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-26

1-6 فرضیه های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–26

1-6-1 فرضیه اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———26

2-6-1 فرضیه فرعی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———26

1-7 روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–27

1-8 روش جمع آوری اطلاعات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد27

1-9 جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 27

1-10 واحد آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-28

1-11 محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-28

1-12 تعریف مفاهیم تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–28

12-1 برنامه ریزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-29

1-12-1-1 تعریف برنامه ریزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد29

1-12-2 فرهنگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–29

1-12-2-1 تعریف فرهنگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—29

1-12-3 برنامه ریزی فرهنگی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-30

1-12-3-1 تعریف برنامه ریزی فرهنگی———-30

1-12-4 رفتار فرهنگی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——31

1-12-4-1 تعریف رفتار فرهنگی  ————-31

1-12-5 رسانه  -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————31

1-12-5-1 تعریف رسانه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–31

1-13 چهارچوب نظری تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد32

1-14 مدل تحلیلی تحقیق- -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–32

 

فصل دوم

عنوان— صفحه

2-1 برنامه ریزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–34

2-1-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-34

2-1-2 تعریف کاربردی برنامه ریزی————-34

2-1-3 انواع برنامه ریزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–35

2-1-3-1 برنامه ریزی تخصصی—————-35

2-1-3-2 برنامه ریزی جامع(استراتژیک)———26

2-1-3-3 برنامه ریزی عملیاتی(اجرایی)———-37

2-1-4 مراحل برنامه ریزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—38

2-1-4-1شناسایی مقتضیات موجود(فرصت ها و محدودیت ها)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ———-38

2-1-4-2 تعیین اهداف کوتاه مدت————–38

2-1-4-3 کسب اطلاعات کامل درباره فعالیت های ضروری———–39

2-1-4-4 طبقه بندی و تحلیل اطلاعات———-39

2-1-4-5 ارائه فرضیه هایی بر مبنای پیش بینی وضعیت آینده——–40

2-1-4-6 جستجوی بدیل ها و برنامه های جایگزین—————-40

2-1-4-7 ارزیابی بدیل های گوناگون————40

2-1-4-8 انتخاب بدیل مناسب-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد41

2 -1-4-9 تدوین برنامه های فرعی و پشتیبانی—-41

2-1-4-10 تنظیم توالی فعالیت ها و جداول زمانی-41

2-1-4-11 بیان برنامه ها در قالب ارقام بودجه و برنامه تخصیص منابع مالیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————42

2-1-4-12 ارزیابی میزان پیشرفت کار———–42

2-1-5 مزیت های برنامه ریزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد44

2-1-6 محدودیت های برنامه ریزی————–44

2-2 فرهنگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————45

2-2-1 اهمیت فرهنگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-47

2-2-1 ضرورت فرهنگ در جامعه ایران———-48

2-3 برنامه ریزی فرهنگی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-50

2-3-1 تعریف برنامه ریزی فرهنگی————–52

2-3-2 اهداف برنامه ریزی فرهنگی————–52

2-3-3 ویژگی های عمده ی برنامه ریزی فرهنگی–54

2-3-4 مراحل برنامه ریزی فرهنگی————-55

2-4 رسانه–58

2-4-1 انواع رسانه از نظر مفهوم—————-58

2-4-2 اثرات رسانه ای بر رفتار-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد60

2-4-2-1 اثرات رسانه ای از نظر زمانی———–60

2-4-2-2 اثرات رسانه ای از منظرواکنش رفتاری—62

2-5 رابطه رسانه و آموزش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-66

2-5-1 کارکردهای آموزشی رسانه ها———–66

2-5-2 ویژگی ها و اهمیت آموزش رسانه ای——67

2-5-2-1 فراگیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———67

2-5-2-2 تأثیرگذاری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-68

2-5-3-1 انواع آموزش رسانه ای—————69

2-6 نقش تلویزیون در آموزش رسانه ای———70

2-6-1 تلویزیون به عنوان ابزار آموزشی———-71

2-6-2 ویژگی های آموزشی تلویزیون———–73

2-7 مخاطب به عنوان عامل اثرپذیر در رفتار—–74

2-7-1 تعریف مخاطب-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–75

2-7-2 دسته بندی مخاطب-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد75

2-7-2-1 مخاطبان بر مبنای ویژگی های جمعیت شناختی———76

2-7-2-2 مخاطبان بر حسب باورها————76

2-7-2-3 مخاطبان بر حسب نگرش ها———76

2-7-2-4 مخاطبان بر اساس رفتار————77

2-7-2-5 مخاطبان بر اساس دسترسی———77

2-7-2-6 مخاطبان بر اساس منابع درآمدی——-77

2-7-2-7 مخاطبان بر اساس مراحل فراگرد——-78

2-7-2-8 مخاطبان بر اساس استفاده از رسانه ها—78

2-7-2-9 مخاطبان بر اساس موضوع و ارتباط—–78

2-7-2-10 مخاطبان بر اساس قومیت و استفاده از رسانه ها———-79

2-8 نگرش کاربردی به تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران———-81

2-8-1 تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران——-81

2-8-2 شاخصه های رسانه دینی در جمهوری اسلامی ایران———-82

2-8-3 ملاحظات برنامه ریزی فرهنگی در تعامل میان دین و رسانه—-83

2-8-4 مورد کاوی ” ازتو می پرسند”———–84

2-9 تاریخچه ای از تحقیقات در داخل کشور و مروری بر تحقیقات پیشینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-85

فصل سوم

عنوان— صفحه

3-1 مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–89

3-2 عنوان تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–89

3-3 روش تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-89

3-4 نوع تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–89

3-5 جامعه آماری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-90

3-6 روش جمع آوری اطلاعات وابزار پژوهش —–90

3-7 تعیین اندازه جامعه نمونه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد90

3-8 اعتبار یا پایایی(Reliability) ————-91

3-9 روایی پرسشنامه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-92

3-10 روش آزمون و تحلیل های آماری———-92

فصل چهارم

عنوان— صفحه

4-1 مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————94

4-2 تجزیه وتحلیل داده های دریافتی————94

4-2-1 آمارتوصیفی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–94

4-2-2 آمار استنباطی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——126

4-3 بررسی فرضیه های تحقیق—————126

4-3-1 بررسی وآزمون فرضیه فرعی اول———126

4-3-2 بررسی وآزمون فرضیه فرعی دوم ——–128

4-3-3 بررسی فرضیه اصلی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-130

فصل پنجم

عنوان— صفحه

5-1 بحث ونتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-133

5-2- محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد135

5-3- راه کارها و پیشنهادات برگرفته از پژوهش—136

منابع  —-138

 

فهرست جداول

عنوان— صفحه

جدول(3-1)جدول کرونباخ برای تعیین تعداد متغیرهای شرکت داده ونداده شده در آزمون اعتبار————91

جدول (4-1) جمعیت شناسی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد94

جدول (4-2) سن -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 95

جدول (4-3) میزان تحصیلات —————-95

جدول (4-4)  مناطق شهری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-96

جدول (4-5) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی ازتو  می پرسند تا چه میزان می تواند بر یکپارچگی وانسجام فرهنگی برای یک اجماع جهت رسیدن به اهداف شهری موثرباشد—-96

جدول (4-6) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی برای تولید،پخش کالای فرهنگی تا چه میزان بر رفتار فرهنگی مردم تاثیرگذارمی باشد—-97

جدول (4-7) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان بر نیازها وامیال مردم تاپیرگذارمی باشد————98

جدول (4-8) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی(ازتومی پرسند)  تا چه میزان برحفظ تعادلات موجود تاثیرگذارمی باشد——–99

جدول (4-9) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی(ازتومی پرسند)  تا چه میزان برمشارکت شهروندان بر دست یابی اهداف شهری تاثیرگذارمی باشد—100

جدول (4-10) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی(ازتومی پرسند)  تاچه میزان بر وفاق وبحث وتبادل نظر وبرگزاری جلسات ونشستهای شهروندان برای ترقی وتعالی تاثیرگذار می باشد——101

 

جدول (4-11) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان بر هویت،بناسازی،میراث وغرورملی موثر است——-102

جدول (4-12) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان سبب تغییر ناگهانی در رفتار یا احساس فردمی شود—————103

جدول (4-13) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند)  تا چه میزان سبب تغییر تمایلات ذهنی شهروندان ونیز روش ومنش زندگی آنان می شودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–104

جدول (4-14) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند)  تا چه میزان از طریق آموزشهای غیر رسمی وغیر مستقیم بر رفتار فرهنگی مردم تاثیرگذارمی باشدبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-105

جدول (4-15) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که آموزش های غبر رسمی ازطریق تلویزیون می تواند تمام ساعات شبانه روزتا چه میزان بر شیوه های صحیح اخلاق ورفتارشهروندی تاثیرگذارباشد————–106

جدول (4-16) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) با ارائه محتوای غنی آموزشی –فرهنگی به زبان ساده وقابل فهم عامه جامعه تا چه میزان بر اخلاق ورفتار شهروندی تاثیرگذارباشد

———107

جدول (4-17) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند)  تا چه میزان می تواند با تاکید بر ارزش های حاکم برجامعه سیاستگذاری عمومی را تقویت کندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——108

جدول (4-18) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی (ازتومی پرسند) تا چه میزان می تواند با تاکید برجهان بینی توحیدی سیاستگذاری عمومی را تقویت کند—-109

جدول (4-19) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی تا چه میزان به دگرگونی های مطلوب درحوزه فرهنگی منجرمی شود———-110

جدول (4-20) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی تا چه میزان دخالت وبرنامه ریزی درحوزه ی نظام های ارزشی واعتقادی فرهنگ سیاستگذاری عمومی را تقویت می کند————–111

جدول (4-21) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی برای عرصه های سخت افزاری جامعه تاچه میزان سیاستگذاری عمومی را تخت تاثیرقرارمی دهد—–112

جدول (4-22) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی تا چه میزان برسازگاری وهماهنگی ویاحذف ناسازگاری درمیان سیاست های گوناگون موثر استبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————113

جدول (4-23) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند تا چه میزان برتوسعه ی انسانی درقالب دسترسی به پیشرفت های اجتماعی محول می نماید————–114

جدول (4-24) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند تا چه میزان برپیوند وارتباط میان موسسات متنوع فرهنگی و دولت موثر استبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-115

جدول (4-25) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند با ارائه عقاید و اطلاعات در اذهان تا چه میزان برتفکر شهروندان اثرگذار می باشدبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–116

جدول (4-26) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند تا چه میزان کارکرد صحیح آموزشی یک برنامه ریز های فرهنگی مناسب تاچه میزان می تواند منجربه کاهش هزینه های زمانی ومکانی گردد.—————117

جدول (4-27) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که کارکردصحیح آموزش فراگیربرنامه ریزی فرهنگی مناسب از طریق برنامه از تومی پرسند تاچه میزان می تواند منجربه کاهش هزینه های زمانی ومکانی گردد—————–118

جدول (4-28) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که آموزش غیررسمی از طریق تلویزیون می تواند در تمام ساعات شبانه روز از طریق شیوه های صحیح تا چه میزان بر بهداشت شهروندی تاثیرگذارباشد——-119

جدول (4-29) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی مناسب  ازطریق برنامه از تومی پرسند با برخورداری از بعد بصری وشنیداری تا چه میزان دراصلاخ ناهنجاری های رفتاری موثر است——120

جدول (4-30) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تاچه میزان برنامه ریزی های فرهنگی مناسب بر انتقال ارزش های دینی از یک نسل به نسل دیگر تاثیرگذارمی باشد–121

جدول (4-31) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تاچه میزان برنامه ریزی های فرهنگی مناسب برتقویت وحدت ملی ،دینی وشهروندی تاثیرگذارمی باشد———–122

جدول(4-32) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب اینکه ازطریق برنامه ریزی های فرهنگی تاچه میزان براعتلای دین ،اشاعه فرهنگ اسلامی وارزش های دینی حاکم بر جامعه اهتمام می شودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———123

جدول (4-33) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تا چه میزان از طریق برنامه ریزی های فرهنگی مناسب برعقلانیت طرح مباحث دینی تاکیدمی شود—————124

جدول (4-34) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تاچه میزان برنامه ریزی های فرهنگی مناسب بر ادبیات دینی موردنیاز رسانه با توجه به بستر زمانی ومکانی معاصرتوجه می شودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———125

جدول (4-35) بررسی وآزمون فرضیه فرعی اول –127

جدول (4-36) بررسی وآزمون فرضیه فرعی دوم –129

جدول (4-37) بررسی وآزمون فرضیه اصلی —–130

فهرست نمودارها

عنوان— صفحه

نمودار (2-1)  مراحل عمده برنامه ریزی———43

نمودار(2-2)  مراحل برنامه ریزی فرهنگی——-57

نمودار(2-3)  انواع رسانه از نظر مفهوم———-59

نمودار(4-1)  توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی ازتو  می پرسند تا چه میزان می تواند بر یکپارچگی وانسجام فرهنگی برای یک اجماع جهت رسیدن به اهداف شهری موثرباشد–97

نمودار(4-2) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی برای تولید،پخش کالای فرهنگی تا چه میزان بر رفتار فرهنگی مردم تاثیرگذارمی باشد—-98

نمودار(4-3) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان بر نیازها وامیال مردم تاثیر گذارمی باشد———-99

نمودار(4-4) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی(ازتومی پرسند)  تا چه میزان برحفظ تعادلات موجود تاثیرگذارمی باشد——–100

نمودار(4-5) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی(ازتومی پرسند)  تا چه میزان برمشارکت شهروندان بر دست یابی اهداف شهری تاثیرگذارمی باشد—101

نمودار(4-6) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی(ازتومی پرسند)  تاچه میزان بر وفاق وبحث وتبادل نظر وبرگزاری جلسات ونشستهای شهروندان برای ترقی وتعالی تاثیرگذار می باشد——-102

نمودار(4-7) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان بر هویت،بناسازی،میراث وغرورملی موثر است——-103

نمودار(4-8) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان سبب تغییر ناگهانی در رفتار یا احساس فرد می شود—————104

نمودار(4-9) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند)  تا چه میزان سبب تغییر تمایلات ذهنی شهروندان ونیز روش ومنش زندگی آنان می شودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–105

نمودار(4-10) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند)  تا چه میزان از طریق آموزشهای غیر رسمی وغیر مستقیم بر رفتار فرهنگی مردم تاثیرگذارمی باشدبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–106

نمودار(4-11) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که آموزش های غبر رسمی ازطریق تلویزیون می تواند تمام ساعات شبانه روزتا چه میزان بر شیوه های صحیح اخلاق ورفتارشهروندی تاثیرگذارباشد————–107

نمودار(4-12) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) با ارائه محتوای غنی آموزشی –فرهنگی به زبان ساده وقابل فهم عامه جامعه تا چه میزان بر اخلاق ورفتار شهروندی تاثیرگذارباشد———-108

نمودار(4-13) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند)  تا چه میزان می تواند با تاکید بر ارزش های حاکم برجامعه سیاستگذاری عمومی را تقویت کندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–109

نمودار(4-14) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی (ازتومی پرسند) تا چه میزان می تواند با تاکید برجهان بینی توحیدی سیاستگذاری عمومی را تقویت کند—-110

نمودار(4-15) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی تا چه میزان به دگرگونی های مطلوب درحوزه فرهنگی منجرمی شود———111

نمودار(4-16) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی تا چه میزان دخالت وبرنامه ریزی درحوزه ی نظامهای ارزشی واعتقادی سیاستگذاری عمومی را تقویت می کندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–112

نمودار(4-17) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی برای عرصه های سخت افزاری جامعه تاچه میزان سیاستگذاری عمومی را تخت تاثیرقرارمی دهد—-113

نمودار(4-18) ) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی تا چه میزان برسازگاری وهماهنگی ویاحذف ناسازگاری درمیان سیاست های گوناگون موثر استبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–114

نمودار(4-19) توزیع فراوانی نظرپاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند تا چه میزان برتوسعه ی انسانی درقالب دسترسی به پیشرفت های اجتماعی محول می نمایدبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد115

نمودار(4-20) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند تا چه میزان برپیوند وارتباط میان موسسات متنوع فرهنگی و دولت موثر استبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–116

نمودار(4-21) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند با ارائه عقاید و اطلاعات در اذهان تا چه میزان برتفکر شهروندان اثرگذار می باشدبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———117

نمودار(4-22) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند تا چه میزان کارکرد صحیح آموزشی یک برنامه ریز های فرهنگی مناسب تاچه میزان می تواند منجربه کاهش هزینه های زمانی ومکانی گردد.-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—118

نمودار(4-23) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که کارکردصحیح آموزش فراگیربرنامه ریزی فرهنگی مناسب از طریق برنامه از تومی پرسند تاچه میزان می تواند منجربه کاهش هزینه های زمانی ومکانی گردد—————-119

نمودار(4-24) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که آموزش غیررسمی از طریق تلویزیون می تواند در تمام ساعات شبانه روز از طریق شیوه های صحیح تا چه میزان بر بهداشت شهروندی تاثیرگذارباشد———–120

نمودار(4-25)  توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی مناسب  ازطریق برنامه از تومی پرسند با برخورداری از بعد بصری وشنیداری تا چه میزان دراصلاخ ناهنجاری های رفتاری موثر است—–121

نمودار(4-26) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تاچه میزان برنامه ریزی های فرهنگی مناسب بر انتقال ارزش های دینی از یک نسل به نسل دیگر تاثیرگذارمی باشد—122

نمودار(4-27) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تاچه میزان برنامه ریزی های فرهنگی مناسب برتقویت وحدت ملی ،دینی وشهروندی تاثیرگذارمی باشد———–123

نمودار(4-28) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که از طریق برنامه ریزی های فرهنگی تاچه میزان براعتلای دین،اشاعه فرهنگ اسلامی وارزش های دینی حاکم برجامعه اهتمام می شودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—124

نمودار(4-29) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تا چه میزان از طریق برنامه ریزی های فرهنگی مناسب برعقلانیت طرح مباحث دینی تاکیدمی شود—————125

نمودار(4-30) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تاچه میزان برنامه ریزی های فرهنگی مناسب بر ادبیات دینی موردنیاز رسانه با توجه به بستر زمانی ومکانی معاصرتوجه می شودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———126

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیرگذاری برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی ” ازتومی پرسند” بر رفتار فرهنگی مردم شهر تهران انجام شد که در این راستا نمونه های جامعه آماری به شیوه ی غیراحتمالی ونمونه گیری اتفاقی باحجم نمونه 313نفر ازمناطق شمال،جنوب،مغرب،مشرق ومرکزی شهر تهران انتخاب شدند.در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزارگردآوری داده ها استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق این برنامه تلویزیونی بررفتارفرهنگی شهروندان تهرانی تاثیر دارد وبرنامه ریزی فرهنگی می تواند از طریق برنامه های تلویزیونی به ارزیابی اهداف فرهنگی-اخلاقی تاثیرگذاربرمردم تهران بپردازد.در پایان این نتیجه حاصل شد که می توان با بهره گرفتن از کارکرداموزشی در رسانه های فراگیر به شیوه ای تاثیرگذار آموزه های فرهنگی را به روش غیرمستقیم و در راستای فرهنگ پذیری وارتقای سطح فرهنگی شهروندان بابرنامه ریزی،اجرا وارزیابی دقیق تر پیگیری نمود.

 

واژگان کلیدی: یرنامه ریزی فرهنگی،رفتارفرهنگی،رسانه وآموزش های تلویزیونی

مقدمه

” در جامعه ای که تصاویر ابزاری-اغلب بدون حتی یک کلمه- به کارمی روند تاعواطف واحساسات ما را درهر نوبت برانگیزانند و به کار گیرند، برنامه های آموزشی بایستی محرک توسعه ی ابزار تجزیه و تحلیل انتقادی تصاویر باشند تا مردمان عادی از تأثیر قلمرو زیبایی شناختی و پیوند اسرارآمیز ارزش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی بهره مند شوند” (برتون،413:2000).

 

از آن جا که فرهنگ بزرگ ترین نیاز جامعه ی بشری است و عامل اصلی پویایی و نشاط و تداوم حیات جوامع، امروزه مباحث حوزه ی فرهنگ به عنوان مهم ترین عامل در توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی، انسانی و اخلاقی کشور در کانون توجه صاحب نظران، اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته است. نقش مؤثر و بنیادین فرهنگ در کلیه ی عرصه های زیستی و فکری بشر چشم انداز جدیدی در حوزه های عینی و ذهنی ایجاد کرده است.(مسعودی،3:1388) فرهنگ روح همبستگی و تداوم حیات معنوی و وجدان عمومی یک ملت، قوم و سرزمین است.فرهنگ و تمدن عامل”غرور ملی”، زنجیره ی تداوم حیات تاریخی و عامل بقای یک جامعه در شرایط حال و بستر حیات معنوی و مادی جوامع در آینده است. فرهنگ، انسان ها و جوامع را به گذشته ی تاریخی شان متصل و پویایی و تکامل حیات فصلی آن ها را تضمین می کند و چراغ روشنی بخش حرکت جوامع به سوی فضیلت ها، زیبایی ها، ارزش ها، و هنجارهای انسجام بخش در آینده خواهد بود. (صالحی امیری8-7 :1388)

به نظر می رسد شناخت محیط فرهنگی به منظور هرچه پویاتر کردن ارزش های درونی هر فرهنگ برای ورود به عرصه ی جهانی ضروری می باشد. بدین منظور است که می بایست با ایجاد و به کار بستن یک برنامه ریزی اصولی در حوزه ی فرهنگ و البته منطبق بر خاستگاه درونی هر کشور و با بهره گرفتن از ابزارهای مؤثر و کارآمد همچون رسانه بتوان تأثیرگذاری های مطلوب و موردنظر را به وجود آورد.(توحیدفام، 18:1390) به خصوص آن که تحولات فرهنگی و اجتماعی معاصر ما، اثرات مهم و معناداری بر ماهیت افراد از رسانه ها نهاده است و برنامه ریزان، سیاست گزاران و نخبگان نمی توانند از این تغییرات در تعیین خط مشی های موردنظر غفلت کنند.لذا اگر بخواهیم از آنچه افراد آماده ی شناخت و دانستن پیرامون فرهنگ و رسانه هستند، آغاز کنیم نیازمند آنیم که دانش و تجربه را در بافت اجتماعی و فرهنگی گسترده تری قرار دهیم. و بنابراین نیازمند آنیم که نقش رسانه ها را به مثابه فرایندی پویا و چندبخشی در حوزه ی برنامه ریزی فرهنگی درک کنیم ، فرایندی که موضوع تعامل میان فن آوری، فرهنگ، برنامه ریزی و نظام ارزشی مخاطبین است.(باکینگهام،همان:54-53)

2-1- بیان مسئله

تجمیع باورها، بینش ها و نگرش های فرد و جامعه که اساس فرهنگ آن فرد یا جامعه محسوب می شوند، از راه های گوناگون پدید آمده و انباشت می گردند. بخشی از برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت بر این تجمیع باورها، بینش ها و نگرش هاست . در دوران کنونی هر جامعه ای که واجد ابزار مؤثرتر و توانمندتری باشد در پالایش و انتقال ارزش های فرهنگ خود و تعمیم باورهای موردنظر خویش به افراد جامعه موفق تر و مؤثرتر است.

اکنون به نظر می رسد مهم ترین ابزار و روش برای انتقال مجموعه باورها، بینش ها و نگرش ها -که یکی از کارکردهای آن تأثیرگذاری بر رفتار فرهنگی است ، از طریق آموزش رسانه ای اتفاق می افتد ؛ زیرا که امروزه در جهانی زندگی می کنیم که رسانه ها ما را از هر سو احاطه کرده اند و فضای پیرامونی سرشار از اطلاعات و اخبار جدیدی است که هر لحظه بر زندگی ما تأثیر می گذارد.

از سوی دیگر حجم عظیمی از انگاره های مورد نظر مدیران و برنامه ریزان فرهنگی یک جامعه از طریق آموزش های تلویزیونی به مخاطبان منتقل می شود . همین ظرفیت موجب شده که تلویزیون به یکی از مهم ترین ابزارها برای انتقال حجم عظیمی از انگاره های فرهنگی تبدیل شود . به خصوص که در جهان فرهنگی امروز، سرمایه گذاری های عظیمی در حوزه ی آموزش های رسانه ای عمومی انجام می شود.

بنابراین مسئله اصلی این است که چگونه برنامه ریزی فرهنگی می تواند از طریق ظرفیت ها و کارکردهای تلویزیون آموزش های فرهنگی را در حوزه ی انتقال مفاهیم ارزشی و اخلاقی در جهت رفتار فرهنگی مخاطبان ایجاد کند . بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد تا توسط یک موردکاوی به میزان تأثیر گذاری یک برنامه تلویزیونی –که رسالت اش آموزش مفاهیم فرهنگ دینی و اخلاقی است – به نام ” از تو می پرسند” بر رفتار فرهنگی مردم شهر تهران از نگاه برنامه ریزی فرهنگی بررسی داشته باشد .

 

تعداد صفحه : 163

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=149174]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com