پایان نامه تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

0 Comments

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

        دانشگاه آزاد اسلامی
   واحد­کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( M.A)
گرایش: بازرگانی داخلی
 
عنوان:
بررسی تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک­های ملی شهرستان ایلام)
 
دی 93

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1….. مقدمه. 3
1-2….. بیان مسئله. 3
1-3….. اهمیت پژوهش… 5
1-4….. اهداف تحقیق.. 5
1-5….. فرضیه ‏های تحقیق.. 6
1-6….. چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق: 6
1-7…. قلمرو تحقیق.. 7
1-9….. تعریف متغیرها 8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2- 1مقدمه……………… 12
2-2 مبانی نظری استراتژی رقابتی.. 13
2-2-1 تعاریف استراتژی.. 13
2-2-2 اهمیت استراتژی.. 14
2-2-3 الگوهای تبیین استراتژی.. 16
2-2-4 مفهوم سازی مجدد استراتژی رقابتی.. 18
2-2-5 مدل نیروی های پنجگانه رقابتی.. 21
2-2-6 یادگیری سازمانی و راهبرد رقابتی.. 25
2-2-7 یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری.. 30
2-2-8 انعطاف پذیری و استراتژی رقابتی.. 31
2-2-9 استراتژی رقابتی و عملکرد. 33
2-2-10 مبانی نظری عملکرد سازمانی.. 34
2-2-11 مفهوم ارزیابی و ارزشیابی عملکرد. 34
2-2-12 اهداف ارزشیابی عملکرد سازمانی.. 37
2-2-13 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد. 38
2-2-14 منظور از ارزیابی عملکرد. 41
2-2-15 مبانی نظری صنعت بانکداری.. 48
2-2-16 تاریخچه پول و بانکداری در دنیا 48
2-2-17 تاریخچه بانکداری در ایران. 49
2-2-18 مدیریت ارتباط با مشتری در موسسات مالی و بانکها 52
2-2-19 جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران. 54
2-2-20فرضیه های اساسی مدیریت ارتباط با مشتری دربانک… 55
2-2-21 مزایا، نقاط ضعف و قوت مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای ایرانی   56
2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده 57
2-3-1 پژوهش­های انجام گرفته داخلی.. 57
2-3-2 پژوهش­های انجام شده خارجی.. 59
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1….. مقدمه. 65
3-2….. روش تحقیق.. 65
3-3….. جامعه آماری.. 66
3-4….. نمونه آماری (حجم نمونه، روش نمونه گیری). 66
3-5….. ابزارهای گردآوری داده ­ها 67
3-6….. مقیاس پرسشنامه. 69
3-7….. روایی و پایایی ابزار جمع­آوری اطلاعات… 69
3-8….. روش تجزیه و تحلیل داده ­های آماری.. 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1….. مقدمه. 74
4-2….. آمار توصیفی.. 75
4-2-1         توزیع جنسیت…. 75
4-2-2         توزیع سطح تحصیلات… 76
4-2-3         توزیع وضعیت تاهل.. 77
4-2-4         توزیع سنی.. 78
4-2-5         توزیع سابقه خدمت…. 79
4-2-6         توزیع نوع شغل کارکنان.. 80
4-3-… آمار استنباطی.. 81
4-3-1                                                                                                        آزمون فرضیات پژوهش…. 81
4-3-1-1        بررسی تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری… 81
4-4….. رتبه بندی شاخص های استراتژی رقابتی.. 85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-… مقدمه. 87
5-2-… فرایند تحقیق.. 87
5-3-… نتیجه ­گیری.. 89
5-3-1         نتیجه ­گیری از فرضیه اصلی.. 91
5-3-2         نتیجه ­گیری از فرضیه های فرعی.. 91
5-4….. محدودیت‌های پژوهش… 92
5-5….. پیشنهادهایی برای استفاده از نتایج پژوهش… 93
5-6….. توصیه برای تحقیقات آتی.. 94
منابع و مآخذ. 95
منابع فارسی.. 96
منابع انگلیسی.. 98
پیوست ها و ضمائم. 99
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                              صفحه
جدول (1-1) : عملیاتی سازی مفهوم عملکرد سازمان. 10
جدول 2-1): اهداف ارزشیابی عملکرد سازمان. 38
جدول 2-2): منظور از ارزیابی عملکرد. 41
جدول 3-1): مقیاس پرسشنامه ها 68
جدول 4-1: توزیع جنسیت… 75
جدول 4-2: توزیع تحصیلات… 76
جدول 4-3: توزیع وضعیت تاهل.. 77
جدول 4-4: توزیع سنی.. 78
جدول 4-9: توزیع سابقه خدمت… 79
جدول 4-10: توزیع نوع شغل.. 80
جدول 4-11: نمادهای بکارگرفته شده در مدل ساختاری تحقیق.. 81
جدول 4-13: شاخص های نیکویی برازش مدل. 84
جدول 4-14: رتبه بندی شاخص های مدل. 85
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                           صفحه
شکل 2-1): مدل نیروی های پنجگانه رقابتی طراحی شده توسط داویس و اولسن ، 2008  24
شکل 2-2): مدل عملکرد سازمانی در سازمانها 36
شکل 2-3): فرایند تجزیه و تحلیل شغل.. 43
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                              صفحه
نمودار 4-1: توزیع جنسیت… 75
نمودار 4-2: توزیع تحصیلات… 76
نمودار 4-3: توزیع وضعیت تاهل.. 77
نمودار 4-4: توزیع سنی.. 78
نمودار 4-5: توزیع سابقه خدمت… 79
نمودار 4-6: توزیع نوع شغل.. 80
نمودار 4-7: تاثیر شاخص ­های استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمانی در حالت استاندارد  82
نمودار 4-8: تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمانی در حالت معناداری   83
 
 

چکیده

شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداری و تأثیرگذاری تحولات تکنولوژیک بر بانکداری ایران و تهدید قریب­الوقوع کالاهای جایگزین از جمله بازارهای اوراق بهادار و تأمین مالی از طریق بازارهای بین ­المللی باعث گردیده تا بحث استراتژی در صنعت بانکداری در شرایط کنونی از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
 
 
فصل اول
ادبیات تحقیق
 
 

1-1مقدمه

در بسیاری از بازارها رقابت عامل اساسی تغییر است. بدون رقابت شرکت­ها در حد رضایت مشتریان فعالیت می­ کنند و از آن فراتر نمی­روند. در هر جا بین افزایش رضایت مشتریان و هزینه­ها تضاد بروز می کند، معمولا دومی در اولویت قرار می­گیرد، زیرا شانس مشتریان اندک است در حالی که کاهش هزینه­ها به معنی دستیابی به نتایج محسوس است. لذا، رقابت برای مشتریان خوب است، زیرا بدان معنی است که شرکت­ها باید بیشتر تلاش کنند تا مشتریان خود را از دست ندهند. در تنظیم استراتژی بازاریابی لازم است شرکت­ها از نقاط قوت و ضعف خودشان، نیازهای مشتریان، و نقاط قوت و ضعف رقیب آگاه باشند. به این سه نکته «مثلث استراتژیک» می­گویند. مثلث استراتژیک به شرکت­ها می­گوید که هنگامی موفق می‌شوند که از حفظ رضایت مشتری و رفع نیازهای او فراتر رفته، از رقبایشان بهتر باشند. با این مقدمه از استراتژی رقابتی به بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری می­پردازیم.
لذا در فصل اول تحقیق که شامل کلیات تحقیق می­ شود به بیان مسئله، اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیات پژوهش، مدل مفهومی پژوهش، قلمرو تحقیق و در نهایت تعریف واژه ها و مفاهیم کلیدی تحقیق پرداخته شده است.

1-2بیان مسئله

در طی سالیان گذشته و با پیشرفت تکنولوزی و روبرو شدن صنعت با پدیده تولید انبوه و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه ­های مختلف اقتصادی، تولید کالاها و خدمات بر تقاضا برای آن پیشی گرفت. از طرف دیگر با اصلاح قوانین و مقررات تجاری، مالی و پولی کشور و حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، مفهوم استراتژی رقابت مطرح و روش­هایی نیز برای افزایش آن برای تصاحب بازار ارائه گردید. از جمله روش­هایی که در زمینه مدیریت بهتر واحد­های تولیدی در طی سالیان گذشته متداول گردید، استفاده از روش برنامه ­ریزی استراتژیک در نحوه عملکرد سازمان­هاست. بسیاری از نوشته­های کسب و کار به استراتژی­ های رقابتی بیشتر از سایر موارد توجه کرده­است(والترز[1]، 2003).
از سوی دیگر با وجود اینکه مدت­هاست تکنولوژی اطلاعات راه­ حل­های جدیدی را برای خدمات بانکداری ممکن ساخته­است اما تأثیر این تحولات با تأخیر و با ورود برخی بانک­های ایرانی به عرصه بانکداری اینترنتی در حال ورود به ایران است . این سیر تحولات یعنی 1- شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداری و 2- آغاز تأثیرگذاری تحولات تکنولوژیک بر بانکداری ایران همراه با 3- تهدید قریب­الوقوع کالاهای جایگزین از جمله بازارهای اوراق بهادار و تأمین مالی از طریق بازارهای بین المللی باعث گردیده تا بحث استراتژی در صنعت بانکداری در شرایط کنونی از اهمیتی خاص برخوردار باشد. صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش­های هر اقتصادی محسوب می­ شود؛ زیرا بانک­ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می­شوند. بانک­داری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بانک­ها هستند که عهده دار تأمین مالی بلند مدت نیز می­باشند؛ همچنین در فرایند آزاد سازی بازارهای مالی و پیوند با بازارهای جهانی، کارایی، شرط لازم است(حسینی و سوری، 1384، ص129).
داشتن یک استراتژی رقابتی شفاف منجر می­ شود تا در محیط رقابتی سازمان­ها موفق­تر از رقبا عمل کند. شایان ذکر­ست عدم وجود یک استراتژی نه تنها بهره­وری را کاهش می­دهد، بلکه سازمان را به سرمنزل مقصود خود نخواهد رساند. تاکنون تحقیقات بسیاری در خصوص عملکرد سازمانی نقش و عوامل موثر بر آن انجام شده است. اما تا کنون پژوهشی با رویکرد نقش استراتژی رقابتی به عنوان یک عامل موثر بر انجام عملکرد سازمانی نشده­است. شایان ذکر است مطالعات در حوزه استراتژی رقابتی آن را به عنوان منشأ ایجاد مزیت رقابتی پیشنهاد شده اند(پورتر و میلر[2]، 1998).
با توجه به موارد فوق­الذکر محقق در پی این سوال ذهنی که آیا استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان­ها بخصوص در بانک­­ها موثر است؟ و در صورت مثبت بودن جواب استراتژی رقابتی چه تأثیری بر عملکرد بانک ها دارد؟ به بررسی و موشکافی این موضوع خواهد پرداخت.
 

1-3اهمیت پژوهش

یکی از ویژگی­های محیط تجارت امروز رقابت شدید بین سازمان­ها است. چگونگی رسیدن سازمان­ها به مزیت رقابتی پایدار از سؤالات کلیدی در زمینه مدیریت استراتژی است(تیس و دیگران[3]، 1997). محققان زیادی در این رابطه مطالعه و تحقیق نموده ­اند. یکی از این سازمان­ها بانک می­باشد. در حقیقت، صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده­ای است. چشم­انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین المللی در آینده نه چندان دور، شرایطی را پدید آورده­است که در آن برنامه ­ریزی استراتژیک برای بانک­ها اهمیتی ویژه یافته­است . به عبارت دیگر، صنعت بانکداری ایران شرایط جدیدی را تجربه می­ کند. ورود بانک­های خصوصی به بازار و همچنین برنامه ­های اصلاحی بانک­های دولتی روح رقابت را به این عرصه دمیده­اند.
از سوی دیگر، پورتر[4](1985) استراتژی رقابتی را به عنوان تعیین موقعیت سازمان در محیط رقابتی قلمداد می کند. هدف از استراتژی رقابتی، تدبیر بازار از طریق درک و پیش بینی عوامل اقتصادی به ویژه رفتار سایر رقباست. استراتژی رقابتی، موجب می­ شود سازمان محصولی را تولید کند که از سوی رقبا قابل تولید نیست. بدین ترتیب، استراتژی رقابتی، استراتژی­ای برای خلق بازار رقابت ناقص  است (بارنی[5]، 1986).
با توجه به اهمیتی که استراتژی رقابتی در نحوه عملکرد افراد سازمان در زمینه‌ی دست­یابی هرچه بهتر به اهداف دارد، ضرورت پرداختن به تحقیق با عنوان « بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری » برای محقق بارز شد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری(مطالعه موردی: بانک­های ملی شهرستان ایلام) می­باشد.
 
 
اهداف فرعی

  • بررسی تأثیر استراتژی نام تجاری(برندینگ) بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری
  • بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری
  • بررسی تأثیر استراتژی تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

1 Valters
1 Porter & Miler
1Teece & et al
2– Porter
3– Barny

تعداد صفحه:130

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=158776]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com