پایان نامه تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

0 Comments

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
 
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
 
 
گرایش :
حقوق جزاء و جرم شناسی
 
عنوان :
تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
 
 
پاییز 1389
 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
  عنـــوان                                                                                                  صفحه
چکیده  ………………………………………………………………………………………………………………….  1
مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………. 2
تبیین موضوع  …………………………………………………………………………………………………………. 3
ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع  …………………………………………………………………………………. 4
انگیزه و هدف انتخاب موضوع  ………………………………………………………………………………………. 5
پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………..  6
سؤالهای تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………… 7
فرضیات  ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………. 8
توجیه پلان  ……………………………………………………………………………………………………………… 8
فصل اول : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………… 11
مبحث اول : مفاهیم، تئوری و تاریخچه کیفیات مخففه ………………………………………………………………11
گفتار اول : بررسی مفاهیم حقوقی کیفیات مخففه ……………………………………………………………………. 11
گفتار دوم : تئوری کیفیات مخففه …………………………………………………………………………………….. 13
گفتار سوم : تاریخچه کیفیات مخففه ………………………………………………………………………………….. 15
بند 1 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ………………………………………….15
(1-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………….17
(1-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………. 17
(1-3) بررسی مرجع صالح به رسیدگی ……………………………………………………………………………. 18
(1-4) بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………. 18
(1-4-1) حدود تخفیف مجازات جنایت ……………………………………………………………………………… 18
(1-4-2) حدود تخفیف مجازات جنحه ………………………………………………………………………………. 19
(1-5) تأثیر کیفیات مخففه در طبیعت جرم …………………………………………………………………………..20
بند 2 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ………………………………………….20
(2-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………… 21
(2-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………. 22
(2-3) بررسی آثار کیفیات مخففه …………………………………………………………………………………… 23
(2-4) بررسی جهات تخفیف ………………………………………………………………………………………… 25
بند 3 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361………………………………………….. 26
(3-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………….. 26
(3-2) بررسی مرتکب جرم ………………………………………………………………………………………… 27
(3-3) بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………………… 27
(3-4) بررسی آثار کیفیات مخففه ………………………………………………………………………………….. 28
(3-5) بررسی جهات تخفیف ……………………………………………………………………………………….. 28 
مبحث دوم : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ………………………………….29
گفتار اول : سببهای تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………30 
بند 1 : معاذیر قانونی تخفیف مجازات ………………………………………………………………………………30
(1-1) عذر همکاری …………………………………………………………………………………………………31
(1-2) عذر خانوادگی ………………………………………………………………………………………………..31
(1-3) عذر اعانت ……………………………………………………………………………………………………32
(1-4) عذر ترک جرم ……………………………………………………………………………………………….32
بند 2 : معاذیر قضایی تخفیف مجازات ……………………………………………………………………………..33
(2-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………..35
(2-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………36
(2-3) بررسی علل و جهات کیفیات مخففه …………………………………………………………………………36
(2-3-1) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی …………………………………………………………………………37
(2-3-2) اظهارات و راهنمائی های متهم …………………………………………………………………………..42
(2-3-3) اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است ………………………………..43
(2-3-4) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق …………………………………………………..44
(2-3-5) وضع خاص متهم یا سابقه او ……………………………………………………………………………..46
(2-3-6) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم ………………………………………………………48
(2-4) بررسی آثار کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………………49
(2-4-1) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای اصلی …………………………………………………………………..49
(2-4-2) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای تکمیلی وتتمیمی ……………………………………………………….51
(2-4-2-1) مجازاتهای تکمیلی اختیاری ……………………………………………………………………………53
(2-4-2-2) مجازاتهای تکمیلی اجباری …………………………………………………………………………….53
(2-4-3) اثر کیفیات مخففه در اقدامات تأمینی و تربیتی …………………………………………………………..54
(2-4-4) اثر تخفیف قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ………………………………………………….57
(2-4-5) اثر تبدیل قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ……………………………………………………59
(2-4-6) اجتماع کیفیات مخففه و مشدده مجازاتها با یکدیگر ……………………………………………………..61
گفتار دوم : بررسی محاسن و معایب کیفیات مخففه ………………………………………………………………. 64
بند 1 : بررسی محاسن کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………… 64
(1-1) کارآمد بودن کیفیات مخففه در مجازاتهای ثابت …………………………………………………………… 64
(1-2) امکان تخفیف در مجازاتهایی که تخفیف قانونی برای آن پیش بینی نشده است ………………………….. 65
(1-3) تحقق عدالت عرفی و توجه به افکار عمومی ……………………………………………………………… 66
(1-4) اعمال اصل فردی کردن مجازات ………………………………………………………………………….. 66
بند 2 : بررسی معایب کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………….. 67
(2-1) اختیارات وسیع قاضی در اعمال کیفیات مخففه ……………………………………………………………. 67
(2-2) عدم وجود نظم و ضابطه مندی خاص در اعمال کیفیات مخففه …………………………………………… 68
(2-3) زمینه ساز سوء استفاده مجرمین خطرناک ………………………………………………………………… 69
(2-4) وجود عبارات مبهم در جهات تخفیف ………………………………………………………………………. 69
(2-5) عدم پیش بینی اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم ……………………………………………………….. 70
فصل دوم : بررسی قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح …………………………… 71
مبحث اول : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1371…………..71
گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………73
گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 74
گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………….. 75
گفتار چهارم :  بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه …………………………………………………………………. 76
مبحث دوم : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382   …….. 78
گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………….. 78
گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 79
گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………….. 81
گفتار چهارم : بررسی روش یا طرق تخفیف مجازات و بیان جهات مخففه ……………………………………… 81
بند 1 : روش یا طرق اعمال تخفیف مجازات ……………………………………………………………………… 81
(1-1) تخفیف تقلیلی …………………………………………………………………………………………………. 82
(1-2) تخفیف تبدیلی ………………………………………………………………………………………………… 82
بند 2 : بررسی جهات مخففه ……………………………………………………………………………………….. 83
گفتار پنجم : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس …………………………………………………………………….. 84
بند 1 : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس تا دو سال ……………………………………………………………….. 85
بند 2 : بررسی تخفیف مجازات حبس بیش از دوسال تا پنج سال ………………………………………………… 86
بند 3 : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس بیش از پنج سال ………………………………………………………… 86
گفتار ششم : بررسی تبدیل مجازاتهای حبس ……………………………………………………………………….. 93
بند 1 : مجازاتهای حبس تا سه ماه ………………………………………………………………………………….. 94
بند 2 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس تا دو سال …………………………………………………………………… 95
بند 3 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از دو سال تا پنج سال ………………………………………………… 97
بند 4 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از پنج سال ……………………………………………………………. 98
بند 5 : تبدیل حبس به حبس با خدمت ………………………………………………………………………………..100
گفتار هفتم : بررسی تخفیف مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………………102
بند 1 : تخفیف جزای نقدی ………………………………………………………………………………………….. 102
بند 2 : تخفیف انفصال موقت ……………………………………………………………………………………….. 104
بند 3 : تخفیف محرومیت از ترفیع …………………………………………………………………………………. 105
بند 4 : تخفیف اضافه خدمت ………………………………………………………………………………………… 106
بند 5 : تخفیف تنزیل دو درجه یا رتبه ……………………………………………………………………………… 107
گفتار هشتم : بررسی تبدیل مجازاتهای غیر از حبس ……………………………………………………………… 109
بند 1 : تبدیل اخراج یا انفصال دائم از خدمت به تنزیل دو درجه یا رتبه ………………………………………… 109
بند 2 : تبدیل تنزیل یک درجه یا یک رتبه …………………………………………………………………………. 111
بند 3 : تبدیل شلاق تعزیری …………………………………………………………………………………………. 113
گفتار نهم : تخفیف و تبدیل مجازات حبس و سایر مجازاتها در سایر قوانین ……………………………………… 113
مبحث سوم : بررسی مرجع ذی­صلاح برای رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 …………………………………………………………………………………….. 116
گفتار اول : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی زمان اشتغال کارکنان نیروهای مسلح که از خدمت رها شده اند ……………………………………………………………………………………… 116
گفتار دوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در حین خدمت ……………….. 118
گفتار سوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در خــارج از زمــان و مکـان خدمت …………………………………………………………………………………………………………………. 118
گفتار چهارم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح که در سـازمان دیگری خدمت می نمایند ………………………………………………………………………………….. 119
گفتار پنجم : بررسی مرجع ذی صلاح درخصوص مجازاتهای تبدیلی ………………………………………….. 119
گفتار ششم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامیان درجه سرتیپ به بالا ………………… 122
گفتار هفتم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم روحانیون نظامی ……………………………… 124
گفتار هشتم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی جرایم معاونان شرکاء غیر نظامی با مباشرت فرد نظامی ……. 125
مبحث چهارم : بررسی محاسن و معایب قــواعد تخفیف وتبدیل در قــانون مجـازات جرایم نیروهای مسلح مصــــوب  1382 …………………………………………………………………………………………………… 127
گفتار اول : بررسی محاسن تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………………….. 127
بند 1 : تأسیس دو روش برای تخفیف مجازات ……………………………………………………………………. 127
بند 2 : وجود نظم و قاعده مندی خاص در نهاد تخفیف و تبدیل مجازات ………………………………………… 128
بند 3 : یکسان بودن جهات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قانون مجازات اسلامی ………… 128
بند 4 : دسته بندی مجازاتها …………………………………………………………………………………………. 129
بند 5 : تعیین میزان حداقل در تخفیف مجازاتهای حبس …………………………………………………………… 129
بند 6 : تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس و غیر از حبس …………………………………………………….. 130
بند 7 : تفکیک مجرمان نظامی با توجه به وضعیت شغلی و تعیین تبدیل متناسب با آن …………………………. 130
بند 8 : تبدیل مجازاتهای شغلی به هم نوع خود …………………………………………………………………….. 131
بند 9 : وجود دو سیاست نزدیک سازی احکام کیفری و مدیریت قضایی ………………………………………… 131
بند 10 : تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………… 132
بند 11 : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل …………………………………………………. 132
گفتار دوم : بررسی معایب قواعد تخفیف و تبدیل مجازات ……………………………………………………….. 133
بند 1 : وجود جهات مخففه قانون مجازات اسلامی به عنوان تنها جهت تخفیف مجــازات در قـانون مجــازات جـــرایم نیروهای مسلح ……………………………………………………………………………………………… 133
بند 2 : تعیین تبدیل در جرایم پیش بینی نشده در قانون ……………………………………………………………. 133
بند 3 : صدور حبس های کوتاه مدت در تخفیف مجازاتهای حبس ……………………………………………….. 134
بند 4 : عدم جامعیت قواعد تخفیف و تبدیل ………………………………………………………………………… 134
بند 5 : عدم رعایت نظم و قاعده مندی خاص در تبدیل مجازاتهای حبس ……………………………………….. 135
بند 6 : ایراد مربوط به محرومیت از ترفیع در مجازاتهای حبس ………………………………………………… 137
بند 7 : عدم توجه به ماهیت برخی از مجازاتها در زمان تبدیل مجازات ………………………………………… 138
بند 8 : عدم قابلیت اجرایی برخی از موارد تبدیل نسبت به تعدادی از کارکنان …………………………………. 139
بند 9 : عدم رعایت تناسب دقیق در میزان جزای نقدی کارکنان پایور و وظیفه …………………………………. 140
بند10: عدم همخوانی تخفیف برخی از مجازات‏های غیر از حبس با برخی از موارد تبدیل مجازات‏های حبس.. 141
مبحث پنجم : بررسی آثار قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382……. 141
گفتار اول : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات اصلی ………………………………………………………………… 142
گفتار دوم : اثر تخفیف و تبدیل در اقدامات تأمینی و تربیتی ……………………………………………………… 143
گفتار سوم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی ………………………………………………… 144
گفتار چهارم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات معاون و شرکاء ………………………………………………….. 146
گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها با یکدیگر ……………………………………………….. 148
فصل سوم : مقایسه قواعد تخفیف و تبدیل قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قـواعد عمومی کیفیات مخــــــففه قضایی در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………………………… 150
مبحث اول : بررسی وجوه اشتراک تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون ……………………………… 150
گفتار اول : بررسی مرجع صالح به رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل قضایی مجازات …………………. 150
گفتار دوم : بررسی محدودیت های دادگاه …………………………………………………………………………. 152
بند 1 : احراز جهات مخففه …………………………………………………………………………………………. 153
بند 2 : ذکر جهات مخففه در حکم ………………………………………………………………………………….. 155
بند 3 : منع تخفیف مجدد ……………………………………………………………………………………………. 157
بند 4 : حصری بودن جهات مخففه ………………………………………………………………………………… 159
بند 5 : رعایت حدود و موانع قانونی تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………… 161
بند 6 : منع جمع تخفیف و تبدیل قضایی مجازات توأماً …………………………………………………………… 162
بند 7 : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………. 163
گفتار سوم : بررسی اعمال قواعد تخفیف و تبدیل با موجبات تخفیف پس از صدور حکم ………………………. 165
بند 1 : تخفیف مجازات به دلیل تسلیم به حکم ……………………………………………………………………… 165
بند 2: تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی ………………………………………………………………………. 168
بند 3: تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ………………………………………………………………………. 172
گفتار چهارم : بررسی روش های اعمال قواعد تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون …………………….. 175
گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها …………………………………………………………… 177
گفتار ششم: عدم محدودیت قواعد تخفیف و تبدیل به محاکمات حضوری ………………………………………… 179
گفتار هفتم : بررسی آثار تخفیف و تبدیل …………………………………………………………………………… 180
بند 1:  اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای اصلی ……………………………………………………………. 180
بند 2: اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای تکمیلی ……………………………………………………………..182
مبحث دوم : بررسی وجوه افتراق تخفیف وتبدیل قضایی در مقایسه دو قانون …………………………………. 184
گفتار اول : وجود نظم،ضابطه و قاعده مندی خاص تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ….184
بند 1: تعیین حداقل میزان تخفیف در مجازاتهای حبس ……………………………………………………………. 185
بند 2: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس ……………………………………………………………………….. 187
بند 3: تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس …………………………………………………………… 189
بند 4: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………………. 190
بند 5: دسته بندی مجازاتها ………………………………………………………………………………………….. 192
بند 6: دسته بندی مرتکبان جرم …………………………………………………………………………………….. 194
گفتار دوم : بررسی قلمرو قانونی ……………………………………………………………………………………195
بند1 : بررسی مرتکب جرم ………………………………………………………………………………………… 196
بند2 : بررسی مقررات بند (2) مادۀ (3) قانون وصول…  ………………………………………………………. 198
گفتار سوم : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل قضایی ……………………………………. 201
گفتار چهارم : اثر تخفیف وتبدیل قضایی نسبت به شرکاء و معاونان جرم ……………………………………… 202
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………….. 205
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. 205
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………..209
فهرست منـابع ……………………………………………………………………………………………………….. 212
چکیده به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………….. 218
عنوان به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………….. 219
 
 
 
چکــیده :
کیفیات مخففه یا اوضاع واحوال خاص جرم یکی از جهات تخفیف مجازات است که در صورت قرین شدن با جرم ارتکابی به قاضی این اختیار را می دهد که بدون آن که از مسؤولیت بزهکار بکاهد مجـازات او را با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه او و… در ارتکاب جــرم تخفیف داده و یا به نوع دیگری از مجـازات که با وضع فعلی او متناسب است، تبدیل نماید.
این ابزارهای بنیادی که جهت صدور احکام عادلانه از سوی قضات مورد استفاده قرار می گیرد در هر دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از سوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده است. لکن هرچند موضوع مربوطه در هر دو قانون از این نقطه نظر که یک اختیار قضایی جهت رعایت اصل فردی کردن مجازات و همچنین توجه به وجدان عمومی و رعایت عدالت قضایی و… است، با یکدیگر مشابه می باشند، اما در عمل ملاحظه می نماییم که شرایط اعمال تخفیف و تبدیل در هریک از دو قانون ویژگیهای خاصی دارند که موجب تفاوت این قاعده در دو قانون از یکدیگر گردیده لذا برای بررسی این موضوع که کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته است به اهداف اعمال این سیاست کیفری نایل آید، به بررسی این اقدامات به طور جداگانه و سپس مقایسۀ آن دو با یکدیگر پرداخته ایم تا در نهایت علاوه بر شناسائی قانون ارجح، مشخص گردد که کدام یک از این قوانین نیاز به اصلاح و بررسی دارد.
واژگان کلیدی :  تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کیفیات مخففه.
 
مقدمه :
تبیین فلسفه مجازات هر چند نیازمند بررسی های عمیق و گسترده‏ای است که باید در جای خود انجام شود، اما با توجه به بهترین تئوری‏هایی که تاکنون در مورد فلسفه مجازات مورد بررسی قرار گرفته این است که اصلاح شخـص مجــرم، تناسب مجــازات با جرم ارتکابی و آمـاده سازی او برای زندگی آینده و اجرای عدالت ازعمـده ترین علل اجـرای مجـازات است؛ هرچند محکومیت­های کیفری عـاملی مـهم برای جلوگیری از ارتکاب مجـدد جــرم می باشد و در واقـــع چنین فـــرض می­شود که شخـص مجــرم دارای حالت خطرناک است لیکن با توجه به دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی ملاحظه می نماییم که قانون‏گذار برای اجرای هرچه بهتر و بیشتر عدالت و رسیدن به اهداف اصلی مجازات‏ها، تشویق افراد حتی مجرمین در برخی از موارد برای کشف جرم و رعایت تناسب مجازات با جرم ارتکابی تدابیری را تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی اندیشیده است که طی آن با محقق شدن شرایط و اوضاع و احوال خاص مجرم از تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. لکن تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسؤولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد بلکه تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان‏بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. باتوجه به اینکه در هر دو قــانون مذکور بحث تخفیف قضـایی مجازات‏ها از ســوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده لکن باید گفت آنچه با بررسی دقیـق هر دو قــانون مشخص می گردد این نکته است که قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر اجرای بهتر اهداف عینی و ذهنی مجازات، به روزتر و با نیازهای فعلی جامعه هماهنگ تر می باشد. لذا می تواند در این زمینه الگوی مناسبی برای قانون مجازات اسلامی که در این زمینه با خلاء قانونی تعیین میزان تخفیف و نوع مجازات تبدیلی روبرو است، قرار گیرد. زیرا که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار، اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی و توجه به مقتضیات زمان تعیین حداقل در تخفیف مجازات و نوع تبدیل در تبدیل مجازات به خوبی رعایت گردیده است. بنابراین کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هر چه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد.
لیکن این پایان نامه درآمدی است پیرامون بررسی مفاهیم، تاریخچه و آثار کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اینکه کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته اهداف مجازات را تأمین و به عدالت عرفی نزدیک تر شود که بتوان آن را در این خصوص سرلوحه قرار داد.
تبیین موضوع :
کیفر یا مجازات سابقه ای طولانی به اندازه عمر بشر دارد به طوری که بشر از قدیم هر زمانی که با اعمالی که بر ضد حیات مال، سنت قومی و مذهبی او بود مواجه می شد بی تفاوت نبوده و نسبت به آن واکنش نشان می داد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای مجازات امروزه از این حیث شبیه انتقام جویی گذشته است زیرا که به نوعی با احساس عدالت خواهی درگیر می باشد و اینکه بشر مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانست. اما آنچه امروزه وجه تمایز بارز مجازات‏ها با گذشته است رعایت فردی کردن مجازات‏ها، تناسب مجازات با جرم ارتکابی، قانونی کردن مجازات‏ها و به عبارتی سیاست جنایی است که قانون‏گذار سعی به رعایت آن در تدوین قوانین کیفری داشته است به طوری که گاهی تشدید زمانی معافیت و در جائی تخفیف را برای مجرم در نظر گرفته است.
با توجه به مطالب فوق آنچه که مشخص است هدف از مجازات‏ها امروزه تنها ارعاب و آزار مجرم نبوده بلکه اصلاح او جلوگیری از تکرار جرم و متناسب سازی هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مرتکب جرم نیز از اهداف دیگر مجازات است ک این هدف در قالب کیفیات مخففه و پیش‏بینی آن از سوی قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی  و همچنین قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به خوبی پیگیری شده، زیرا که قانون‏گذار به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت تحقق شرایط و اوضاع و احوال خاص بتواند در مجازات مجرم تخفیف داده و هر چه بیشتر مجازات را با شخصیت او متناسب سازد و به نوعی سعی در اجرای بهتر و بیشتر عدالت بنماید.
بنابراین در این پایان نامه با بررسی دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در بحث کیفیات مخففه به دنبال این هستیم که مشخص گردد کدامیک بهتر و بیشتر خود را به اهداف فوق از مجازات نزدیک  ساخته تا بتوانیم از آن برای راهکاری جدید در قانون‏گذاری استفاده نماییم.
ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع :
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی که در هرجامعه وجود دارد نظام جزایی مربوط به آن جامعه است زیرا که این نهاد است که آزادیهای فرد را تضمین و تحکیم می کند. بنابراین در تعیین مجازات و سایر ضمانت اجراهای کیفری باید کاملاً مراقب بود که همه مجرمین دارای طبع یکسانی نیستند بلکه هریک تحت تأثیر علل و عــوامل گـوناگون شرایط و اوضـاع و احوال متفـاوت مرتکب جرم می شوند و به همین دلیل است که قانون‏گذار کیفیات مخففه را به عنوان یکی از اصول کلی از اهداف مجازات‏ها در قوانین جزایی ما مطرح نموده است تا از این طریق بتواند مجازات‏ها را هر چه بیشتر با شخصیت مجرمین متناسب نماید.
لذا علاوه بر قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بحث تخفیف و تبدیل قضایی پیش‏بینی شده است، ولی آنچه مشخص است تاکنون این دو قانون به طور جدی با یکدیگر مقایسه نگردیده تا بتوانیم نقاط ضعف و قوّت آن را به خوبی شناسایی کنیم ولیکن در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی دقیق شرایط کیفیات مخففه در هر دو قانون مذکور با یکدیگر مقایسه و با به دست آوردن جنبه های مثبت و منفی آن برای تدوین قانونی مناسب در راستای کیفیات مخففه پیشنهاداتی در این راستا ارائه شود تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان به اهداف اصلی از تدوین مجازات‏ها که امروزه سیاست جنایی ـ فردی کردن مجازات‏ها و اصلاح و بازپروری مجرم و… را نیز در نظر دارد، نایل آمد.
انگیزه و هدف انتخاب موضوع :
برای برقراری نظم و عدالت در جامعه نیاز است در صورتی که فرد یا افرادی مرتکب عمل مجرمانه می شوند و نظم اجتماعی و آرامش اذهان عمومی را برهم می زنند به موجب قانون تحت تعقیب قرار گرفته و متناسب با جرم ارتکابی خود مجازات گردد تا هم نظم ازدست رفته به جامعه بازگردد و هم اذهان و افکار عمومی راضی و آرام گردد، لیکن آنچه که مدنظر می باشد این است که در اعمـــال مجــازات مجــرم در بعضی از موارد با شرایطی اعم از عینی یا شخصی مواجـه می شویم که نه تنها افکار عمومی به عنوان نگاه عام مردم به جرم و مجازات که همان عدالت عرفی است بلکه از طرف دیگر برای اجرای اهداف ذهنی و عینی که در اجرای مجــازات دنبال می کنیم لازم است که در میزان مجازات مجرم تخفیف لازم و قانونی داده شود، آنچه که قابل توجه است این که قانون‏گذار در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شرایط و اوضاع و احوال خاصی که می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم گردد، را پیش‏بینی نموده است که در مقایسۀ دو قانون با یکدیگر متوجه تفاوتهای آن با یکدیگرخواهیم شد لذا هرچند موضوع تخفیف قضایی مجازات مجرم در هریک از دو قانون یکسان می باشد، اما هریک از دو قـانون دارای ویژگیها و تفاوتهایی است که نیازمند بررسی و تحلیل می باشد. لذا انگیزه اصلی اینجانب در انتخــاب این موضوع، پاسخ به این سـؤال است که کیفیــات مخففه قـانون مجـازات اسلامی بهتر می­تواند حقوق متهم را تأمین نماید یا قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ و اینکه کدامیک از این دو قانون نیازمند به اصلاح و بازنگری می باشد؟
اما در انتخاب این موضوع اهدافی چند مدنظر بوده که امید است این اهداف در این نوشتار تأمین گردد، اهداف مورد نظر عبارتند از:
اهداف علمی : یافتن راهکارهای مناسب در خصوص تغییرات قانون توسط قوۀ قانون‏گذار و مراجع مربوطه.
اهداف کاربردی : کاربرد قضات دادگستری، اساتید حقوق، حقوقدانان، دانشجویان حقوق.
ضرورت های خاص : اعتقاد به اینکه نکات مثبت و منفی این دو سیستم را کنار هم بگذاریم تا راهکاری باشد برای قانون‏گذاری تا در آینده قوانین مناسب تر و منطقی تر با اجتماع وضع شود.

تعداد صفحه:231

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=158576]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com